Seinäjoen korkeakoulukirjaston kokoelmapolitiikka


Päivitetty 4.8.2015

Seinäjoen korkeakoulukirjasto tukee opiskelua, opetusta ja tutkimus- ja kehittämistoimintaa sekä edistää informaatiolukutaitoa tarjoamalla neuvonta- tietopalvelujen lisäksi ajantasaiset ja kattavat painetut, elektroniset ja audiovisuaaliset tiedonlähteet. Kirjaston aineistojen hankintapolitiikka perustuu Seinäjoen ammattikorkeakoulun opetussuunnitelmiin sekä Seinäjoen korkeakoulukirjaston ja ammattikorkeakoulukirjastojen yhteiseen strategiaan. Hankintapolitiikan lähtökohtana ovat kirjaston ensisijaiset asiakkaat ja heidän tiedontarpeensa.

Seinäjoen korkeakoulukirjaston ensisijaisia asiakasryhmiä ovat:
 • Seinäjoen ammattikorkeakoulun opiskelijat ja henkilökunta

 • Seinäjoen yliopistokeskuksen opiskelijat ja henkilökunta

 • Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin henkilökunta

Seinäjoen korkeakoulukirjastoa käyttävät myös:
 • Koulutuskeskus Sedun opiskelijat ja henkilökunta
 • elinkeinoelämän ja julkishallinnon edustajat
 • muut kirjastot
 • muiden oppilaitosten opiskelijat
 • muut asiakkaat

 

 

Nykyinen kokoelma

 

 

Seinäjoen korkeakoulukirjaston toimipisteiden - Kampuskirjaston, Terveyskirjaston ja Maaseutukirjaston - eri alojen kokoelmat täydentävät toisiaan muodostaen yhden laajan, monialaisen ja liikkuvan aineistokokoelman, joka on haettavissa Seinäjoen korkeakoulukirjaston SeAMK-Finna-verkkopalvelulla.  


 Kokoelman nimekkeiden kielijakauma (noin): 
 suomi 84  %
 englanti 14 %
 ruotsi 1 %
 muut 1 %

 Lisätietoa kokoelmasta ja kirjastosta

 

 

 

Kokoelmatyö


Kirjaston aineistojen valinnasta ja hankinnasta vastaa kirjaston johtaja. Valintaa ja hankintaa tekevät hajautetusti kaikki vakituiset kirjaston työntekijät toimipisteittäin ja vastuualueittain.


Valinnasta hankintaan


Seinäjoen korkeakoulukirjaston toimipisteisiin valitaan ja hankitaan aineistoa ottaen huomioon kunkin alan aineistomuotojen erityispiirteet ja haasteet. Aineiston hankinnassa vältetään eri toimipisteiden kokoelmien tarpeetonta päällekkäisyyttä. Aineiston pääkielet ovat suomi ja englanti. Muunkielistä aineistoa hankitaan tarpeen mukaan. Aineistojen valinnan yleisiä kriteerejä ovat
 • ajantasaisuus
 • ammatillinen ja tieteellinen luotettavuus
 • aihealueen vahvuus nykyisessä kokoelmassa: täydentääkö nykyistä kokoelmaa, onko hankinnan painopistealue vai onko päällekkäinen nykyiseen kokoelmaan nähden
 • hinta suhteessa laatuun ja mahdolliseen käyttöön
 • paperimuotoisen aineiston ja elektronisen aineiston tarpeetonta päällekkäisyyttä vältetään

 

Kirjat


Kirjastoon hankitaan opetussuunnitelmissa mainittu kurssikirjallisuus ja muuta opiskelussa ja opetuksessa sekä t&k-toiminnassa tarvittavaa aineistoa. Kustantajien ja muiden keskeisten tiedontuottajien julkaisuja ja julkaisemista seurataan aktiivisesti. Opetussuunnitelmissa mainittu ulkomainen kirjallisuus hankitaan kattavasti. Muuta ulkomaista kirjallisuutta hankitaan mm. hankintatoiveiden perusteella ja yhteistyössä opetushenkilöstön kanssa sekä ottaen huomioon kansainvälisten opiskelijoiden tarpeet.

 

Kurssikirjat


Seinäjoen ammattikorkeakoulussa käytettävät kurssikirjat sekä harkinnan mukaan Seinäjoen yliopistokeskuksessa käytettävät kurssikirjat saavat kahden viikon (14 vrk) laina-ajan. Kurssikirjojen niteiden hankintamäärä vaihtelee, huomioon otetaan koulutusohjelmittaiset opiskelijamäärät ja kirjallisuuden aiheet. Kurssikirja saa 14 vrk:n laina-ajan kaikissa kirjaston toimipisteissä, vaikka se olisi vain yhden toimipisteen kurssikirja.

 

Lehdet


Lehtitilaukset arvioidaan ja tarkistetaan vuosittain. Kotimaiset lehdet tilataan pääsääntöisesti paperimuotoisina, ulkomaiset elektronisena FinELibin tarjonnasta. Ulkomaisia lehtiä ei tilata paperisina ja elektronisina versiona päällekkäisinä. Tilaukset tehdään kulloinkin voimassaolevan sopimustahon kautta. Lehtien valinnassa noudatetaan soveltuvin osin yleisiä valinnan kriteerejä.

 

Elektroninen ja av-aineisto

 

Elektronisten aineistojen valinta ja hankinta tehdään FinELibin tarjonnasta ja ammattikorkeakoulujen yhteisten konsortioiden kautta. Erikoisaineistoja hankitaan tarpeen mukaan myös muiltakin toimittajilta.Vapaasti verkossa olevaa aineistoa luetteloidaan tietokantaan, mikäli se mainitaan opetussuunnitelmassa tai on muuten laadukasta ja täydentää kokoelmia. Av-aineistoa, jolla on lainausoikeudet, hankitaan alakohtaisten tarpeiden mukaan. Opetuskäyttöön tarkoitettu av-aineisto hankitaan ko. opetusyksikön määrärahoilla. 

 

Opinnäytetyöt

 

Kussakin kirjaston toimipisteessä on kyseisen yksikön opinnäytetyöt. Opinnäytetöitä säilytetään kirjastossa 5 vuotta. Opinnäytetyön kirjastokappale ei ole arkistokappale. Syksystä 2009 lähtien opinnäytetyöt tulevat pääsääntöisesti elektronisina versioina Kansalliskirjaston ylläpitämään ammattikorkeakoulujen verkkokirjasto Theseukseen.
 

 

Lahjoitukset


Lahjoituksia ja muuten ilmaiseksi saatavaa aineistoa otetaan kokoelmiin samoin kriteerein kuin ostettavaa aineistoa. Seinäjoen korkeakoulukirjasto voi kieltäytyä vastaanottamasta lahjoitettua aineistoa, mikäli se ei vastaa kriteereitä.
 

 

Hankintatoiveet


Hankintatoiveita voi esittää asiakaspalvelussa, kirjallisella lomakkeella, sähköpostitse tai verkkolomakkeella. Kokoelmapolitiikan yleiset kriteerit täyttävät hankintaehdotukset pyritään toteuttamaan.  Kirjasto hankkii e-aineistojen koekäyttömahdollisuuksia, joiden perusteella voi tehdä e-aineistojen hankintaehdotuksia.

Kokoelmien seuranta ja arviointi


Toimintaympäristön ja koulutusohjelmien tarpeita seurataan jatkuvasti ja opetussuunnitelmissa olevat aineistot tarkistetaan vuosittain. Kysyttyä ja varattua aineistoa tilataan mahdollisuuksien mukaan lisää.


Kokoelmien sisältöä, käyttöä ja kuntoa seurataan ja arvioidaan säännöllisesti seuraamalla mm.

 • kokoelmien määrää ja hankintaa ja poistoja
 • kokoelmien ikää
 • kokoelmien kielijakaumaa
 • päällekkäisiä nimekkeitä kokoelmissa
 • eri aineistomuotojen määrää kokoelmissa
 • kokoelmien lainausta / nide- ja nimekemäärä
 • niteiden ja nimekkeiden määrää / ensisijaiset käyttäjät
FinELibin kautta hankittujen elektronisten aineistojen käyttöä seurataan HALTI-seurantajärjestelmällä. Muualta hankittujen e-aineistojen käyttöä seurataan järjestelmien tarjoamien mahdollisuuksien mukaan.

 

Varastointi


Varastoon siirtoperusteena käytetään lainauslukuja ja julkaisuvuotta: Avohyllyistä siirretään varastoon (tai poistetaan kokonaan) harkinnan mukaan teokset, jotka ovat vanhimpia eikä niitä ole lainattu.

Varastointia tehdään valikoiden. Varastoinnin kriteerejä ovat alueellisuus ja ammattialojen kehittyminen. Vieraskielistä kirjallisuutta varastoidaan, sillä kotimaista kirjallisuutta on helppo kaukolainata.

Lehtien säilytysajat näkyvät SeAMK-Finnasta. Säilytysaikoja tarkistetaan tarvittaessa. Jos lehden tilaus on lopetettu, kyseistä lehteä säilytetään kolmen vuoden ajan.

    

Poistot kokoelmasta


Kirjaston kokoelmista poistetaan huonokuntoista, vanhentunutta ja käyttämätöntä (ns. 0-listat) aineistoa ottaen kuitenkin huomioon ammattien, ammattialojen ja tutkimuksen tarpeet sekä historiallinen näkökulma. Lehdet poistetaan säilytysaikoja noudattaen.

Seudullinen ja valtakunnallinen yhteistyö


Yhteistyötä tehdään sopimukseen perustuen Seinäjoen yliopistokeskuksen ja Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin (Terveyskirjasto) kanssa. Kokoelmatyössä otetaan myös huomioon Seinäjoen kaupunginkirjasto-maakuntakirjaston sekä muiden kuntayhtymän alueella toimivien yleisten kirjastojen tarjoamat aineistot.

 E-aineistojen hankinnassa hyödynnetään kansallisia konsortioita. Hankintayhteistyötä tehdään useiden ammattikorkeakoulujen kanssa kilpailuttamalla kirjojen ja lehtien hankintapaikat yhteisesti (vuodesta 2004 lähtien).