Aineistopolitiikka | SeAMK kirjasto

Aineistopolitiikka

Seinäjoen ammattikorkeakoulun kirjaston aineistopolitiikka

Päivitetty 25.6.2020

Seinäjoen ammattikorkeakoulun kirjasto tukee opiskelua, opetusta ja tutkimus- ja kehittämistoimintaa. Kirjasto edistää informaatiolukutaitoa tarjoamalla neuvonta- ja tietopalveluja. Lisäksi kirjasto tarjoaa ajantasaisia ja kattavia painettuja ja elektronisia tiedonlähteitä. Kirjaston aineistojen hankintapolitiikka perustuu Seinäjoen ammattikorkeakoulun opetussuunnitelmiin sekä Seinäjoen ammattikorkeakoulun kirjaston ja ammattikorkeakoulukirjastojen yhteiseen strategiaan. Hankintapolitiikan lähtökohtana ovat kirjaston ensisijaiset asiakkaat ja heidän tiedontarpeensa. 

 Seinäjoen ammattikorkeakoulun kirjaston ensisijaisia asiakasryhmiä ovat: 

 •  Seinäjoen ammattikorkeakoulun opiskelijat ja henkilökunta 
 • Seinäjoen yliopistokeskuksen opiskelijat ja henkilökunta 

 Seinäjoen ammattikorkeakoulun kirjastoa käyttävät myös: 

 •  muiden oppilaitosten opiskelijat ja henkilökunta 
 • elinkeinoelämän ja julkishallinnon edustajat 
 • muut asiakkaat 
 • muut kirjastot 

Nykyinen kokoelma

Kirjaston aineisto muodostaa laajan ja monialaisen kokoelman. Kirjoja ja lehtiä voi hakea kirjaston SeAMK-Finna-verkkopalvelulla. Tilastotietoja kirjaston kokoelmasta löytyy kirjaston verkkosivuilta.

Kokoelmatyö

Kirjaston aineistojen valinnasta ja hankinnasta vastaa kirjaston johtaja. Kokoelmatyötä tekevät kaikki kirjaston työntekijät. Työntekijöille on jaettu omat vastuualueet ja -alat.

Valinnasta hankintaan

Kirjasto huomioi aineiston valinnassa ja hankinnassa kunkin alan aineistomuotojen erityispiirteet ja haasteet. Painotamme hankinnoissa elektronisia aineistoja ja varsinkin avoimia verkkoaineistoja. Aineiston pääkielet ovat suomi ja englanti. Muun kielistä aineistoa hankimme tarpeen mukaan. Aineistojen valinnan yleisiä kriteerejä ovat:

 • ajantasaisuus
 • ammatillinen ja tieteellinen luotettavuus
 • aiheen tarve ja vahvuus nykyisessä kokoelmassa
 • hinta
 • aineisto hankitaan ensisijaisesti elektronisena

Elektronisia aineistoja valitsemme ja hankimme FinELibin kautta. Joitakin aineistoja hankimme suoraan välittäjiltä tai kustantajilta. Voimme myös hankkia aineistoja AMKIT-konsortion eli ammattikorkeakoulukirjastojen yhteistyöelimen kautta. Kirjasto päättää isojen e-aineistopakettien valinnasta vuosittain. Uudet e-aineistot tulevat käyttöön yleensä kalenterivuoden alusta. Sopimuskausien pituudet vaihtelevat yhdestä neljään vuoteen tai ovat voimassa toistaiseksi.

Pyrimme tarjoamaan hankitut e-aineistot pitkäaikaissäilytyksen kautta, jos e-aineiston tilaus loppuu tai palveluntarjoaja lopettaa aineiston. Tämä riippuu siitä, salliiko kyseisen aineiston sopimus sen.

Seuraamme vapaasti verkossa olevaa aineistoa aktiivisesti. Kuvailemme sitä tietokantaan ottaen huomioon aineiston valinnan ja hankinnan yleiset kriteerit. Kriteerejä ovat:

 • ajantasaisuus
 • ammatillinen ja tieteellinen luotettavuus
 • aiheen tarve ja vahvuus nykyisessä kokoelmassa
 • Opetussuunnitelmissa mainitun vapaan verkkoaineiston kuvailemme tietokantaan.

Kirjat

Kirjasto hankkii SeAMK:n opetussuunnitelmissa mainittua kirjallisuutta. Lisäksi hankimme muuta aineistoa, joka tukee opetussuunnitelmissa mainittujen aiheiden ja alojen opiskelua ja opetusta. Hankimme myös TKI-toiminnassa tarvittavaa aineistoa. Seuraamme aktiivisesti kustantajien ja välittäjien sekä kunkin alan muiden keskeisten tiedontuottajien julkaisuja ja julkaisemista.  Valitsemme ja hankimme muuta aineistoa yleisien aineiston valinnan kriteerien mukaan.

Kirjasto hankkii opetussuunnitelmissa mainitun ulkomaisen kirjallisuuden kattavasti. Hankimme myös muuta ulkomaista kirjallisuutta muun muassa hankintatoiveiden perusteella. Yhteistyötä tehdään opetushenkilöstön kanssa.  Kansainvälisten opiskelijoiden tarpeet otetaan myös huomioon.

Kurssikirjat

Hankimme Seinäjoen ammattikorkeakoulussa käytettävät kurssikirjat. Hankimme myös harkinnan mukaan Seinäjoen yliopistokeskuksessa käytettävät kurssikirjat. Kurssikirjoilla on kahden viikon (14 vrk) laina-aika. Tarkastelemme kurssikirjallisuutta vuosittain, kun uudet ja päivitetyt  opetussuunnitelmat ovat ilmestyneet. Kurssikirjat säilyvät kurssikirjoina kolme vuotta viimeisimmästä kurssikirjamerkinnästä alkaen.

Kurssikirjojen kappaleiden hankintamäärä vaihtelee. Otamme huomioon tutkinto-ohjelmien opiskelijamäärät ja kirjallisuuden aiheet. Pyrimme hankkimaan e-kurssikirjoja aina, kun se on mahdollista.

Lehdet

Arvioimme ja tarkistamme lehtitilaukset vuosittain. Kansainvälisiä tieteellisiä lehtiä tilaamme elektronisena. Kirjasto tekee tilaukset kulloinkin voimassa olevien sopimustahojen kautta. Lehtien valinnassa noudatamme yleisiä aineiston valinnan kriteerejä.

Opinnäytetyöt

Säilytämme paperimuotoisia opinnäytetöitä kirjastossa 5 vuotta. Syksystä 2009 lähtien opinnäytetyöt on tallennettu pääsääntöisesti elektronisina versioina. Ne löytyvät Kansalliskirjaston ylläpitämästä ammattikorkeakoulujen verkkokirjasto Theseuksesta. Kirjastoon toimitetaan paperiversio vain siinä tapauksessa, että tekijä(t) eivät halua tai eivät voi tallentaa opinnäytetyötään Theseukseen.

Lahjoitukset

Otamme kokoelmiin lahjoituksia ja muuten ilmaiseksi saatavaa aineistoa samoin kriteerein kuin ostettavaa aineistoa. Kirjasto voi kieltäytyä vastaanottamasta lahjoitettua aineistoa, mikäli se ei vastaa yleisiä valinnan kriteereitä.

Hankintatoiveet

Hankintatoiveita voi esittää asiakaspalvelussa, sähköpostitse tai verkkosivulla olevalla lomakkeella. Pyrimme toteuttamaan hankintaehdotukset, jotka täyttävät aineistojen valinnan yleiset kriteerit. Kirjasto voi pyytää e-aineiston koekäyttöä. Sen perusteella asiakkaat voivat ehdottaa e-aineiston hankintaa.

Kokoelmien seuranta ja arviointi

Seuraamme toimintaympäristön ja koulutusohjelmien tarpeita jatkuvasti. Tarkistamme opetussuunnitelmissa olevat aineistot vuosittain. Tilaamme suosittua ja varattua aineistoa mahdollisuuksien mukaan lisää.

Seuraamme ja arvioimme kokoelmien sisältöä, käyttöä ja kuntoa säännöllisesti. Arvioimme muun muassa:

 • kokoelmien määrää ja hankintaa ja poistoja
 • kokoelmien ikää
 • kokoelmien kielijakaumaa
 • eri aineistomuotojen määrää kokoelmissa
 • kokoelmien lainausta / nide- ja nimekemäärä
 • niteiden ja nimekkeiden määrää / ensisijaiset käyttäjät

FinELibin kautta hankittujen elektronisten aineistojen käyttöä seuraamme HALTI-seurantajärjestelmällä. Muualta hankittujen e-aineistojen käyttöä seuraamme järjestelmien tarjoamien mahdollisuuksien mukaan.

Varastointi

Kirjasto ei pyri kartuttamaan varastoa. Pidämme teokset lainausosastolla tai lähetämme ne tarvittaessa Varastokirjastoon.

Painettujen lehtien säilytysajat näkyvät SeAMK-Finnassa. Tarkistamme säilytysaikoja tarvittaessa. Säilytämme lehden numeroita kolmen vuoden ajan sen jälkeen, kun lehden tilaus on lopetettu.

Poistot kokoelmasta

Kirjasto poistaa kokoelmista huonokuntoista, vanhentunutta ja vähän käytettyä aineistoa. Vähän käytettyä aineistoa arvioimme ns. nollalistojen avulla.  Poistoissa otamme huomioon ammattien, ammattialojen ja tutkimuksen tarpeet sekä historiallisen näkökulman. Lehtiä poistamme säilytysaikoja noudattaen.

Seudullinen ja valtakunnallinen yhteistyö

Teemme yhteistyötä Seinäjoen yliopistokeskuksen. Yhteistyö perustuu sopimukseen. Otamme kokoelmatyössä huomioon myös Seinäjoen kaupunginkirjaston kanssa sovitun linjauksen. Lisäksi otamme huomioon muiden alueella toimivien yleisten kirjastojen tarjoamat aineistot.

E-aineistojen hankinnassa hyödynnämme kansallisia konsortioita.