Aineistopolitiikka | SeAMK kirjasto

Aineistopolitiikka

Seinäjoen ammattikorkeakoulun kirjaston aineistopolitiikka

Päivitetty 16.2.2023

Seinäjoen ammattikorkeakoulun kirjasto tukee opiskelua, opetusta ja tutkimus- ja kehittämistoimintaa. Kirjasto edistää informaatiolukutaitoa tarjoamalla neuvonta- ja tietopalveluja. Lisäksi kirjasto tarjoaa ajantasaisia ja kattavia painettuja ja elektronisia tiedonlähteitä. Kirjaston aineistojen hankintapolitiikka perustuu Seinäjoen ammattikorkeakoulun opetussuunnitelmiin sekä Seinäjoen ammattikorkeakoulun kirjaston ja ammattikorkeakoulukirjastojen yhteiseen strategiaan. Hankintapolitiikan lähtökohtana ovat kirjaston ensisijaiset asiakkaat ja heidän tiedontarpeensa. 

 Seinäjoen ammattikorkeakoulun kirjaston ensisijaisia asiakasryhmiä ovat: 

 • Seinäjoen ammattikorkeakoulun opiskelijat ja henkilökunta 
 • Seinäjoen yliopistokeskuksen opiskelijat ja henkilökunta 

 Seinäjoen ammattikorkeakoulun kirjastoa käyttävät myös: 

 • muiden oppilaitosten opiskelijat ja henkilökunta 
 • elinkeinoelämän ja julkishallinnon edustajat 
 • muut asiakkaat 
 • muut kirjastot 

Nykyinen kokoelma

Kirjaston aineisto muodostaa laajan ja monialaisen kokoelman. Kirjoja ja lehtiä voi hakea kirjaston SeAMK-Finna-verkkopalvelulla. Tilastotietoja kirjaston kokoelmasta löytyy kirjaston verkkosivuilta.

Kokoelmatyö

Kirjaston aineistojen valinnasta ja hankinnasta vastaa kirjasto- ja tietopalvelupäällikkö.  Kokoelmatyötä tekevät kaikki kirjaston työntekijät. Työntekijöille on jaettu omat vastuualueet ja -alat.

Valinnasta hankintaan

Kirjasto huomioi aineiston valinnassa ja hankinnassa kunkin alan aineistomuotojen erityispiirteet ja haasteet. Hankinnoissa painotetaan elektronisia aineistoja ja varsinkin avoimia verkkoaineistoja. Aineiston pääkielet ovat suomi ja englanti. Muun kielistä aineistoa hankimme tarpeen mukaan. Aineistojen valinnan ja hankinnan yleisiä kriteerejä ovat:

 • ajantasaisuus
 • ammatillinen ja tieteellinen luotettavuus
 • aiheen tarve ja vahvuus nykyisessä kokoelmassa
 • hinta

Elektronisia aineistoja valitaan ja hankitaan FinELib-konsortion kautta. Joitakin aineistoja hankitaan suoraan välittäjiltä tai kustantajilta. Aineistoja voidaan hankkia myös AMKIT-konsortion eli ammattikorkeakoulukirjastojen yhteistyöelimen kautta. Kirjasto päättää isojen e-aineistopakettien valinnasta vuosittain. Uudet e-aineistot tulevat käyttöön yleensä kalenterivuoden alusta. Sopimuskausien pituudet vaihtelevat yhdestä neljään vuoteen tai ovat voimassa toistaiseksi.

Hankitut e-aineistot pyritään tarjoamaan pitkäaikaissäilytyksen kautta siltä varalta, että e-aineiston tilaus loppuu tai palveluntarjoaja lopettaa aineiston. Tämä riippuu siitä, salliiko kyseisen aineiston sopimus sen.

Vapaasti verkossa olevaa aineistoa seurataan aktiivisesti. Sitä kuvaillaan tietokantaan ottaen huomioon aineiston valinnan ja hankinnan yleiset kriteerit. Kriteerejä ovat:

 • ajantasaisuus
 • ammatillinen ja tieteellinen luotettavuus
 • aiheen tarve ja vahvuus nykyisessä kokoelmassa

Opetussuunnitelmissa mainittu vapaa verkkoaineisto kuvaillaan aina tietokantaan.

Kirjat

Kirjasto hankkii SeAMKin opetussuunnitelmissa mainittua kirjallisuutta ja aineistoja. Lisäksi hankitaan aineistoa, joka tukee opetussuunnitelmissa mainittujen aiheiden ja alojen opiskelua ja opetusta. Myös TKI-toiminnassa tarvittavaa aineistoa hankitaan. Kustantajien ja välittäjien aineistotarjontaa seurataan aktiivisesti sekä kunkin alan muiden keskeisten tiedontuottajien julkaisuja ja julkaisemista.  Muuta aineistoa valitaan ja hankitaan yleisien aineiston valinnan kriteerien mukaan.

Kirjasto hankkii opetussuunnitelmissa mainitun ulkomaisen kirjallisuuden kattavasti. Myös muuta ulkomaista kirjallisuutta hankitaan muun muassa hankintatoiveiden perusteella. Yhteistyötä tehdään opetushenkilöstön kanssa.  Kansainvälisten opiskelijoiden tarpeet otetaan myös huomioon.

Kurssikirjat

Kirjastoon hankitaan Seinäjoen ammattikorkeakoulussa käytettävät kurssikirjat. Harkinnan mukaan hankitaan myös Seinäjoen yliopistokeskuksessa käytettävät kurssikirjat. Kurssikirjoilla on kahden viikon (14 vrk) laina-aika. Kurssikirjallisuus tarkistetaan vuosittain, kun uudet ja päivitetyt  opetussuunnitelmat ovat ilmestyneet. Kurssikirjat säilyvät kurssikirjoina viisi vuotta viimeisimmästä kurssikirjamerkinnästä alkaen.

Kurssikirjojen kappaleiden hankintamäärä vaihtelee. Kirjojen määrässä otetaan huomioon tutkinto-ohjelmien opiskelijamäärät ja kirjallisuuden aiheet. Kurssikirjoja pyritään hankkimaan elektronisena aina, kun se on mahdollista.

Lehdet

Lehtitilaukset arvioidaan ja tarkistetaan vuosittain. Kansainvälisiä tieteellisiä lehtiä tilataan elektronisena. Kirjasto tekee tilaukset kulloinkin voimassa olevien sopimustahojen kautta. Lehtien valinnassa noudatetaan yleisiä aineiston valinnan kriteerejä.

Opinnäytetyöt

Seinäjoen ammattikorkeakoulun opinnäytetyöt löytyvät ammattikorkeakoulujen verkkokirjasto Theseuksesta.

Lahjoitukset

Kirjaston kokoelmiin otetaan lahjoituksia ja muuten ilmaiseksi saatavaa aineistoa samoin kriteerein kuin ostettavaa aineistoa. Kirjasto voi kieltäytyä vastaanottamasta lahjoitettua aineistoa, mikäli se ei vastaa yleisiä valinnan kriteereitä.

Hankintatoiveet

Hankintatoiveita voi esittää asiakaspalvelussa, sähköpostitse tai verkkosivulla olevalla lomakkeella. Hankintaehdotukset, jotka täyttävät aineistojen valinnan yleiset kriteerit, pyritään toteuttamaan. Kirjasto voi pyytää e-aineiston koekäyttöä. Sen perusteella asiakkaat voivat ehdottaa e-aineiston hankintaa.

Kokoelmien seuranta ja arviointi

Toimintaympäristön ja koulutusohjelmien tarpeita seurataan jatkuvasti. Opetussuunnitelmissa olevat aineistot tarkistetaan vuosittain. Suosittua ja paljon varattua aineistoa tilataan mahdollisuuksien mukaan lisää.

Kokoelmien sisältöä, käyttöä ja kuntoa seurataan ja arvioidaan säännöllisesti. Muun muassa arvioidaan:

 • kokoelmien määrää ja hankintaa ja poistoja
 • kokoelmien ikää
 • kokoelmien kielijakaumaa
 • eri aineistomuotojen määrää kokoelmissa
 • kokoelmien lainausta / nide- ja nimekemäärä
 • niteiden ja nimekkeiden määrää / ensisijaiset käyttäjät
 • e-aineistojen käyttöä niiden käyttötilastoista

FinELibin kautta hankittujen elektronisten aineistojen käyttöä seuraamme HALTI-seurantajärjestelmällä. Muualta hankittujen e-aineistojen käyttöä seuraamme järjestelmien tarjoamien mahdollisuuksien mukaan.

Varastointi

Kirjasto ei pyri kartuttamaan varastoa. Teokset pidetään lainausosastolla tai lähetetään  tarvittaessa Varastokirjastoon.

Painettujen lehtien säilytysajat näkyvät SeAMK-Finnassa. Säilytysaikoja tarkistetaan tarvittaessa. Lehtien numeroita säilytetään kolmen vuoden ajan sen jälkeen, kun lehden tilaus on lopetettu.

Poistot kokoelmasta

Kirjasto poistaa kokoelmista huonokuntoista, vanhentunutta ja vähän käytettyä aineistoa. Vähän käytettyä aineistoa arvioidaan niin sanottujen nollalistojen avulla.  Poistoissa otetaan huomioon ammattien, ammattialojen ja tutkimuksen tarpeet sekä historiallisen näkökulman. Lehtiä poistetaan säilytysaikoja noudattaen.

Seudullinen ja valtakunnallinen yhteistyö

SeAMK Kirjasto tekee yhteistyötä Seinäjoen yliopistokeskuksen kanssa. Yhteistyö perustuu sopimukseen. Kokoelmatyössä otetaan huomioon myös Seinäjoen kaupunginkirjaston kanssa sovitut linjaukset. Lisäksi otetaan huomioon muiden alueella toimivien yleisten kirjastojen tarjoamat aineistot.

E-aineistojen hankinnassa hyödynnetään kansallisia konsortioita.