SeAMK Julkaisut

 

SeAMKjulkaisu.jpg                                       
   

 

 

 

SeAMK:n julkaisut tuotetaan pääsääntöisesti elektronisessa muodossa ja ovat open access -periaatteen mukaan vapaasti verkossa luettavissa. Syksystä 2009 lähtien uudet julkaisut löytyvät myös Ammattikorkeakoulujen verkkokirjasto Theseuksesta
 

 

Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisusarja koostuu neljästä alasarjasta:A. Tutkimuksia / Research reports

B. Raportteja ja selvityksiä / Reports

C. Oppimateriaaleja / Teaching materials

D. Opinnäytetöitä / Theses

Uutuuksia

 

 

 

B 119

Helli Kitinoja, Ville-Pekka Mäkeläinen, Julio Vallejo Medina & Ari Virkamäki (eds.) Development of cooperation in Latin America: Collaboration in education, research and business - opening up new opportunities. 2017.

SeAMK on kehittänyt suhteita Latinalaisen Amerikkaan lähes 20 vuoden ajan. Julkaisussa kerrotaan yhteistyöstä eri sidosryhmien kanssa niin koulutuksessa, TKI-toiminnassa kuin liiketoimintamahdollisuuksien avaamisessakin.

 978-952-7109-59-5 (PDF)

 

 

B 123
Katariina Perttula, Tuija Pitkäkoski & Hillevi Eromäki

Arkiruokailua ja fiiniä ateriointia: senioriaterioista liiketoimintaa ja elämänlaatua -hanke: loppuraportti. 2017.

Senioriaterioista liiketoimintaa ja elämän laatua -hankkeen tavoitteena oli luoda uudenlaisia palvelukonsepteja kasvavan senioriväestön lounasateriointiin.
Senioriystävällisiä lounaspalvelukonsepteja syntyi hankkeen aikana yhteensä kuusi. Nämä olivat 1) nopeasti edullista ja monipuolista arkiruokaa, 2) edullista kotiruokaa kodikkaassa ympäristössä, 3) viihteellistä ohjelmaa sisältävät lounaat, 4) lounas kotiin kuljetettuna, 5) kokataan yhdessä lounaat, 6) juhlavissa puitteissa fiinimmin syömään. Palvelukonsepteista laaditut palvelukortit löytyvät linkistä: https://issuu.com/senioriateria/docs/senioriateria_lounaspavelukonsepti_

ISBN 978-952-7109-60-1 (PDF)

 

 

 

 

B 122

Juha-Matti Päivölä, Seliina Päällysaho, Kenneth Norrgård, Tapani Sauranen, Eija Svanberg & Kimmo Vänni

Pk-Inno - yritysyhteistyötä kehittämässä. 2016

Pk-Inno -hankkeen tavoitteena oli luoda ja viedä käytäntöön toimintamalli, jolla ammattikorkeakouluista pk-yrityssektorille saadaan aikaan laajaa ammattikorkeakoulun henkilöstön vaihtoa ja suoraan yrityksille kohdentuvia nopeavaikutteisia kehittämistoimenpiteitä. Hankkeessa olivat mukana Seinäjoen, Jyväskylän, Vaasan, Tampereen ja Oulun ammattikorkeakoulut. Yhteisesti hankkeessa luotiin perusmalli ammattikorkeakoulujen ja yritysten yhteistyöhön. Mallin tärkeimmiksi osiksi muodostuivat hankkeen alussa toteutettu koulutus Kuunteleva asiakaskohtaaminen sekä hankkeen aikana win-win-win -toimintamalli ja yrityksen tarvekartoitus, jonka työkaluna toimi yritysanalyysilomake. Mallin käytännön toteutuksessa eri ammattikorkeakouluilla oli erilaisia versioita, joita raportissa esitellään.
ISBN 978-952-7109-57-1 (PDF)

 

 

 

B 121

Timo Toikko (toim.)

Komiasti opintiellä: Kohti säännöllistä koulunkäyntiä. 2017

Komiasti opintiellä -hankkeen tarkoituksena on ollut tukea nuorten koulunkäyntiä. Hankkeessa on kehitetty yläkoulujen Lukkari-toimintamallia ja toisen asteen Elämyspaja-toimintamallia. Tämän julkaisun kolmessa artikkelissa käsitellään ja arvioidaan hankkeessa kehitettyjen toimintamuotojen periaatteita, käytännön ratkaisuja ja vaikutuksia, myös nuorten näkökulmasta.
ISBN 978-952-7109-58-8 (PDF)

 

 

B 120

Asta Heikkilä & Jenni Kulmala (toim.)

Uusia työmenetelmiä ja innovaatioita hyvinvoinnin edistämiseen: SeAMK Sosiaali- ja terveysala tutkii ja kehittää. 2016

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakennemuutos sekä niukkenevat resurssit haastavat kaikkia alan työntekijöitä moniammatillisten toimintatapojen ja asiakaslähtöisten palvelujen tutkimusnäyttöön perustuvaan uudistamiseen ja kehittämiseen. Ajankohtaista on myös teknologian entistä vahvempi hyödyntäminen. Lisäksi sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön riittävyys väestön ikääntyessä edellyttää työmenetelmien ja työnjakojen kehittämistä yhdenvertaisten, laadukkaiden ja kustannustehokkaiden palvelujen tuottamiseksi. Tässä artikkelijulkaisussa esitellään SeAMKin sosiaali- ja terveysalalla toteutettuja innovatiivisia ja käytännönläheisiä hankkeita, opetuskokeiluja ja opinnäytetöitä, joissa kehitetään monipuolisesti uusia, helposti hyödynnettäviä työmenetelmiä ja käytäntöjä, sekä asiakas- ja työntekijäryhmien kokemustietoa. 
ISBN 978-952-7109-56-4 (PDF)

 

 

A 25

Pasi Junell, Asta Heikkilä, Seliina Päällysaho & Silja Saarikoski (toim.)

Hyvinvointia ja innovaatioita monialaisesti ja raja-aitoja madaltaen: Katsaus Seinäjoen ammattikorkeakoulun toimintaan 2016. 2016

Seinäjoen ammattikorkeakoulun neljäs kokoomajulkaisu on jälleen mittava poikkileikkaus SeAMKin opetuksen, tutkimuksen ja kehittämisen teemoista. Teos sekä täydentää että päivittää aiemmissa kokoomateoksissa ja muutenkin SeAMKista kirjoitettuja tekstejä. SeAMKin tarina jatkuu 69 kirjoittajan voimin. Kirja koostuu 40 artikkelista. Artikkeleita on kaikista SeAMKin yksiköistä. Artikkeleiden kirjoittamiseen on osallistunut myös merkittävissä määrin kirjoittajia SeAMKin yhteistyökumppaneista. Teoksen toimituskunta kannustaa lukijaa pohtimaan, millä tavalla artikkeleissa esitettyjä tuloksia tai menettelytapoja voi hyödyntää omissa toimissaan. Pohtimisen arvoista on myös se, millä tavalla lukija voisi itse osallistua tulevaisuudessa artikkelissa esitettyihin toimiin tai tutkimuksiin.

ISBN 978-952-7109-50-2
ISBN 978-952-7109-51-9 (PDF)

 

  

A 24

Timo Toikko (ed.)

Subjective wellbeing in regional contexts. 2016. 

In the current academic world, international connections are the basis for successful
research. This publication, Subjective Wellbeing in Regional Contexts, consists of five
articles, which are written by scholars from Estonia, Germany, Romania, and Finland.
Most of the authors have been cooperating already for years in the field of research and development within the EU funded programs. This cooperation has offered chances to exchange ideas about wellbeing, which resulted in this publication.

ISBN 978-952-7109-49-6 (PDF)

 

 

B118
Juha Viitasaari & Seliina Päällysaho

Ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan ympäristöjen ja infrastruktuurien avoimuus. 2016.

Raportti käsittelee ammattikorkeakoulujen tutkimusympäristöjä ja -infrastruktuureja sekä niiden avoimuuden politiikkoja. Päämääränä on ollut saada aikaan kokonaiskuva ammattikorkeakoulujen erilaisista TKI-ympäristöistä ja sitä kautta edistää niiden hyödyntämistä myös ulkopuolisten yhteistyökumppaneiden keskuudessa. Raportti perustuu syksyllä 2015 tehtyyn sähköiseen kyselyyn. Kysely toteutettiin "Avoimuuden lisääminen ammattikorkeakoulujen käyttäjälähtöisessä innovaatioekosysteemissä" -hankkeessa.

ISBN 978-952-7109-48-9 (avaa PDF)

 

 

A 23

Maija Kontukoski, Maija Paakki, Jon Thureson, Tuija Pitkäkoski, Heikki Uimonen, Mari
Sandell & Anu Hopia

Ruokailuympäristön vaikutus terveellisiin ruokavalintoihin: Tutkimusmenetelmien testaus ja arviointi ravintolaympäristössä. 2016

Ruokailuympäristöllä on väliä: Monitieteellisen tutkimuksen tulokset osoittavat, että yhteensovitetut ympäristötekijät,  ruoan väri sekä väri- ja äänimaisema, vahvistivat ruokailijoiden kokemaa mielihyvää, mutta tässä tutkimuksessa ne eivät vaikuttaneet salaattien valintaan. Toisaalta tulokset antoivat viitteitä myös siitä, että ruoan värillä voidaan vaikuttaa noutopöydässä tehtäviin ruokavalintoihin: monivärisiä salaatteja valittiin yksivärisiä salaatteja enemmän. Tulosten lisäksi raportissa arvioidaan eri tutkimusaineistojen, keruumenetelmien ja analyysimenetelmien soveltuvuutta ympäristöelementtien vaikutuksen tutkimiseen.

ISBN 978-952-7109-45-8 (avaa PDF)

 

 

B 117

Juha Tall, Erkki Petäjä, Elina Varamäki & Kirsti Sorama

Kuntien elinkeinotoimien tulevaisuuden näkymät Etelä-Pohjanmaalla. 2016

Kunnalliset elinkeinopalvelut ovat olennainen osa dynaamista yrittäjyyden ekosysteemiä ja täten tärkeitä palveluja kuntien elinvoiman ylläpitämisessä ja kehittämisessä. Tämä tutkimus valottaa kuntien ja niiden sidosryhmien näkemyksiä kuntien elinkeinotoimien tulevaisuudesta ja kehittämisestä. Raportti antaa kehittämisideoita kaikille eteläpohjalaisille kuntatoimijoille ja yrittäjyyden sidosryhmille.

ISBN 978-952-7109-47-2 (avaa PDF)

 

 

C 10

Ilpo Kempas & João Veloso

Espanjan kautta portugaliin: Kontrastiivinen katsaus iberoromaaniseen lähisukukieleen opiskelun tueksi. 2016 

Kirja tarjoaa espanjaa jo osaavalle suomenkieliselle oikoreitin portugalin kieleen. Tarkasteluun nostetaan ne asiat, joissa nämä kaksi lähisukukieltä eroavat toisistaan. Näin hyödynnetään lukijan aiemmin hankkimaa espanjan osaamista tilanteessa, jossa espanjan opiskelu on maassamme jatkuvassa kasvussa mutta portugalin kurssit ovat harvinaisia. Kirja on hyödyttää kuitenkin myös henkilöä, joka ei ole aiemmin opiskellut espanjaa.

ISBN 978-952-7109-43-4 (avaa PDF)

 

 

B 116

Ari Sivula, Timo Suutari, Aapo Jumppanen & Maria Ahvenniemi

AB Seinäjoki: Kohti agrobiotalouden innovaatioyhteisöä.  2016

Biotalous ja agrobiotalous sen osana on globaalin talouden seuraavia suuria aaltoja. Suomella on hyvär mahdollisuudet ja edellytykset nousta biotalouden mallimaaksi. Etelä-Pohjanmaalla biotalouden kehittämisen avainkäsitteeksi on valittu agrobiotalous. AB Seinäjoki - Agrobiotalous Seinäjoki -valmisteluhankkeen tavoitteena on ollut rakentaa biotalouden toimijoille osaamisperusta ja toimintaympäristö, joiden avulla voidaan lähteä luomaan uutta ja kannattavaa liiketoimintaa.

ISBN 978-952-7109-44-1 (avaa PDF)

 

 

A 22

Ari Haasio, Minna Zechner & Seliina Päällysaho (toim.)

Internet, verkkopalvelut ja tietotekniset ratkaisut opetuksessa ja tutkimuksessa. 2015

Seinäjoen ammattikorkeakoulun strategiassa yhtenä tavoitteena on digitaalinen kampus. Kuten digitalisaatiolla ylipäätään, ammattikorkeakoulullekin se tarkoittaa hyvin monia erilaisia käytäntöjä ja myös unelmia. Tavoitteena on hyödyntää sähköisiä oppimisen tiloja ja resursseja – esim. e-kirjoja, verkkokursseja, etäluentoja ja kansainvälistä yhteistyötä ilman matkustamista paikasta toiseen. Tämä julkaisu on yksi osa digitaalista kampusta. Teos sisältää 18 artikkelia ja se on jaettu kahteen osaan. Ensimmäinen osa esittelee mahdollisuuksia kehittää ammattikorkeakoulua digitalisaation avulla. Teoksen toinen osa esittelee Seinäjoen ammattikorkeakoulun henkilökunnan digitalisaatioon liittyvää tutkimusta ja kehittämishankkeiden tapausesimerkkejä.

Seinäjoen ammattikorkeakoulun vuosittaisesta kokoomajulkaisusta on tullut jo perinne. Internet, verkkopalvelut ja tietotekniset ratkaisut opetuksessa ja tutkimuksessa –artikkeliteos on jo kolmas laatuaan.

 

ISBN 978-952-7109-40-3                                                                                            
ISBN 978-952-7109-41-0 (avaa PDF)

 

B 115

Mari Salminen-Tuomaala

Kansainvälisen tutkimus- ja kehittämistoiminnan edistäminen ammattikorkeakoulussa: sillanrakentamista ja brokerointiosaamista. 2015

Raportin tarkoituksena on kuvailla: 1) millaisia haasteita ammattikorkeakouluilla
on yhteiskunnassa kansallisella ja kansainvälisellä tasolla, 2) miten kansainvälisiä
yhteyksiä voidaan luoda ja ylläpitää, 3) millaisia malleja ja viitekehyksiä voidaan
hyödyntää ja soveltaa kansainvälisessä tutkimus- ja kehittämishanketoiminnassa, 4) miten eri maiden kulttuuriset ja taloudelliset kysymykset tulisi huomioida sekä 5) millaisianeettisiä kysymyksiä hankkeen suunnitteluvaiheessa voi esiintyä. Lisäksi esiinntuodaan mahdollisia haasteita ja sudenkuoppia.

ISBN 978-952-7109-37-3 (avaa PDF)

 

 

 B 114

Risto Lauhanen

Seinäjoen ammattikorkeakoulun Elintarvike- ja maatalousyksikön opettajien ja hankehenkilökunnan näkemykset alansa tutkimus- ja kehittämistoiminnasta. 2015

Opettajista 60 prosenttia oli täysin tai lähes samaa mieltä siitä, ettei opettajan aika riitä tutkimus- ja kehittämistoimintaan. Edelleen opettajista 40 prosenttia oli sitä mieltä, että parhaiten tki-toiminnan tuloksia viedään työelämään hankeväen, opiskelijoiden, opettajien ja työelämän yhteisissä työpajoissa ja tilaustutkimusten kautta. Hankehenkilökunnasta yli 60 prosenttia piti tärkeimpänä tki-toiminnan tulosten jalkauttamistapana aitoja työelämähankkeita. Kehityskohteiksi esitettiin tutkimus- ja kehittämistoiminnan viemistä suoraan opetussuunnitelmiin ja opettajien työaikasuunnitelmiin. Hankehenkilökunnan mukana oloa opetuksessa korostettiin, ja opiskelijoiden osallistumista hankkeisiin toivottiin. Lisäksi opettajien työelämäjaksoja suositeltiin.

ISBN 978-952-7109-36-6 (avaa PDF)

 

 

B 112

Aapo Jumppanen & Sulevi Riukulehto

Puskasta Framille: viisikymmentä vuotta tekniikan koulutusta Seinäjoella. 2015

Seinäjoelle perustettiin teknillinen koulu 50 vuotta sitten – kehitysvaiheet ja muistelut  on nyt historiikkina. Vuonna 1970 teknillisessä koulussa opiskeli teknikoksi 258 opiskelijaa. Insinöörikoulutukseen siirryttiin uuden korkeakoulumuodon myötä 90-luvulla, ja vuonna 2014 Seinäjoen ammattikorkeakoulun tekniikan yksikössä oli 1406 insinööri- ja rakennusmestariopiskelijaa. Tänä päivänä SeAMK Tekniikka on yksi Suomen vetovoimaisimmista omassa lajissaan. Se on myös opiskelijamäärältään suurin tekniikan yksikkö entisen Vaasan läänin alueella. Tekniikan koulutuksen kehitys Seinäjoella heijastaa Seinäjoen ja Etelä-Pohjanmaan nousua korkeakoulupaikkakunnaksi sekä alueen elinkeinoelämän jatkuvaa rakennemuutosta. 

ISBN 978-952-7109-31-1

ISBN 978-952-7109-32-8 (avaa PDF)

 

 

B 87

André Kaufmann & Hannu Ylinen

Preliminary thermodynamic design of a stirling cooler for mobile air conditioning systems: Technical report. 2015

The present discussion on refrigerants used in mobile air conditioning (MAC) units leads to the question whether a stirling cycle based heat pump could replace the present technology. An experimental and simulative study is carried out to determine the design parameters of such a heat pump. It is found that the targeted power density cannot be reached with air as a working fluid. The power require-ments would lead to machine sizes too large for a passenger vehicle.

ISBN 978-952-5863-99-4 (PDF)

 

B113

Salla Kettunen, Elina Varamäki, Juha Tall & Marja Katajavirta

Yritystoiminnasta luopuneiden uudet roolit. 2015

Yritystoiminnasta luopuvien uusia rooleja ovat mm. jäljelle jääneen yritystoiminnan jatkaminen, neuvonantajana toimiminen, pääomasijoittaminen ja asiantuntijatyö. Vastaajista kolmannes oli kiinnostunut toimimaan asiantuntijana, asiantuntijaryhmässä tai mentoreina / yrityskummeina. Miesten halukkuus tehtäviin on suurempaa kuin naisten. Kokonaisuudessaan vastaajat olivat tyytyväisiä päätökseensä luopua yritystoiminnasta. Luopumisen suunnitteleminen etukäteen helpottaa itse prosessia, mutta ohjaa jo etukäteen pohtimaan elämää yrittäjänä toimimisen jälkeen ja helpottaa näin ollen sopeutumista uuteen tilanteeseen.
ISBN 978-952-7109-35-9 (avaa PDF)

 

 

B 108

Anmari Viljamaa, Juha Tall, Elina Varamäki, Slavica Singer and Susanne Durst (eds.)

Business transfer ecosystems and awareness raising activities: situation analysis of five European countries. 2015.

Analysis demonstrates the heterogeneity of business transfer ecosystems in Europe. A lack of systematic and long-term approach regarding the implementation of business transfer awareness raising activities is noted. This report presents and summarizes the current state of business transfer ecosystems and awareness raising activities related to  business transfers in five European countries: Croatia, Finland, France, Spain and Sweden.

ISBN 978-952-7109-33-5 (avaa PDF)

 

 

B 110

Erkki Petäjä, Salla Kettunen, Juha Tall & Elina Varamäki

Strateginen johtaminen yritysostoissa. 2015

Yritysosto nähdään usein suhteellisen nopeana neuvottelu- ja ostotapahtumana. Tutkimuksen tapausten perusteella voi tehdä johtopäätöksen, että hyvin onnistunut yritysostoprosessi alkaa yrittäjän tai yrityksen miettiessä ja määritellessä tavoitteitaan. Toisaalta tämän tutkimuksen tapaukset osoittavat, että yritysoston onnistumisen ratkaisee onnistuminen haltuunotossa ja sen jälkeisessä liiketoiminnan kehittämisessä. Tutkimuksen tuloksena kehitettiin yritysoston strategisen johtamisen malli ja työkalu yritysoston strategiseen johtamiseen.

ISBN 978-952-7109-34-2 (avaa PDF)

 

 

A 21

Sanna Joensuu, Anmari Viljamaa, Marja Katajavirta, Salla Kettunen & Anne-Maria Mäkelä

Markkinaorientaatio ja markkinointikyvykkyys eteläpohjalaisissa kasvuyrityksissä. 2015

Yhä lisääntyvän kasvuyritystutkimuksen taustalla on yhteiskunnallinen mielenkiinto kasvuyritysten merkitykseen työllistäjänä. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli (1) selvittää Etelä-Pohjanmaan pk-yritysten markkinaorientaatiota sekä markkinointikyvykkyyttä ja niiden merkitystä ja yhteyttä yrityksen kasvuun sekä menestymiseen, (2) markkinaorientaation omaksumista, esteitä, edellytyksiä sekä hyviä käytänteitä sekä (3) kehittää tulosten pohjalta työkaluja pk-yritysten markkinaorientaation tunnistamiseksi sekä kehittämiseksi ja sitä kautta kasvun aikaansaamiseksi. Tutkimustulosten mukaan sekä kasvaneilla että ei-kasvaneilla yrityksillä  markkinaorientaatiolla on suuri välillinen merkitys menestymiseen. Markkinaorientaatio välittyy markkinointikyvykkyyden ja uuden kehittämisen kautta. Kasvaneilla yrityksillä korostuu markkinointikyvykkyyden vaikutus ja ei-kasvaneilla uuden kehittämisen vaikutus.

ISBN 978-952-7109-26-7 (avaa PDF)

 

 

B 104

Eija Rintamäki, Pia-Mari Riihilahti & Helena Hannu

Alumnista mentoriksi: Korkeakouluopinnoista sujuvasti työelämään -hankkeen raportti. 2015

Seinäjoen ammattikorkeakoulun Alumnista mentoriksi – Korkeakouluopinnoista sujuvasti työelämään -hankkeen tarkoituksena on ollut edistää opiskelijoiden joustavaa työllistymistä omalle alalleen heti valmistumisen jälkeen. Hankkeen aikana SeAMKissa kehitettiin, testattiin ja toteutettiin mentorointiohjelma, jossa valmistumassa olevia opiskelijoita mentoroivat SeAMKin alumnit. Mentorointiohjelmaa pilotoitiin lukuvuosina 2013–2014 ja 2014–2015. Pääpaino ohjelmassa oli mentoriparien kahdenkeskisissä tapaamisissa. Ohjelman aikana järjestettiin myös pienimuotoisia koulutus- ja verkostoitumistilaisuuksia. Mentorointiohjelmaan on SeAMKissa osallistunut yhteensä 59 opiskelijaa ja 61 mentoria. Piloteista kerättyjen palautteiden perusteella sekä mentorit että etenkin opiskelijat kokivat hyötyneensä ohjelmasta. Saatu palaute on ollut erittäin positiivista.

ISBN 978-952-7109-27-4 (avaa PDF)

 

 

B 111

Juha Tall, Elina Varamäki & Erkki Petäjä

Ostokohteen liiketoiminnan haltuunotto ja integrointi: Yrityksen uudistuminen yrityskaupassa. 2015

Yritysostoissa kasvun tavoittelu on merkittävä oston motiivi. Tämän tutkimuksen tulosten mukaan ostokohteen henkilöstö ja asiakkaat nousevat keskeisimmiksi ostajan tavoittelemiksi resursseiksi. Ostokohteen haltuunotto ja integrointi on kuitenkin varsin yksilöllinen prosessi. Raportissa esitetään useita johtopäätöksiä ja toimenpidesuosituksia yritysostoa suunnitteleville yrittäjille.

ISBN 978-952-7109-30-4 (avaa PDF

 

 

B 109

Marko Matalamäki, Kirsti Sorama & Elina Varamäki

PK-yritysten kasvupyrähdysten taustatekijät : suunnitelman toteuttamista vai tilaisuuden hyödyntämistä? 2015

Kuinka teollisuusyritys onnistuu ottamaan hitaan kasvun jälkeen nopean kasvupyrähdyksen? Onko taustalla mukautuminen tilanteeseen ja markkinoiden vaatimuksiin (effectuation), vai kasvavatko yritykset tehtyjen suunnitelmien mukaan (causation)? Tutkimuksen tulokset viittaavat siihen, että kasvun taustalla on tilanteen mukainen toiminta (effectuation).

ISBN 978-952-7109-29-8 (avaa PDF)

 

 

B 107

Kirsti Sorama, Salla Kettunen, Juha Tall & Elina Varamäki

Sopeutumista ja keskittymistä: Case-tutkimus liiketoiminnan myymisestä osana yrityksen kehittämistä ja kasvua. 2015

Tässä raportissa selvitetään, kuinka yrityksen osan liiketoiminnan myynti vaikuttaa yrityksen myöhempään kehittämiseen ja kasvuun. Yrityksen osien myyminen osana liiketoiminnan kehittämistä ja kasvua edustaa melko harvinaista ajattelua, eikä siihen liittyvää tutkimusta ole juurikaan aiemmin tehty. Tämän selvityksen käytännön tavoitteena on saada uutta ajattelutapaa kasvua tavoitteleville yrityksille.

ISBN 978-952-7109-28-1 (avaa PDF)

 

 

B 106

Salla Kettunen, Marko Rossinen, Anmari Viljamaa, Elina Varamäki, Tero Vuorinen, Pertti Kinnunen & Tommi Ylimäki

Etelä-Pohjanmaan yrittäjyyskatsaus 2015. 2015

Etelä-Pohjanmaan maakunnan oma yrittäjyyskatsaus ilmestyy jo neljännen kerran. Yrittäjyyskatsaus 2015 antaa kuvan Etelä-Pohjanmaan yritysten toimintaympäristöstä, määrästä, laadusta ja yrityskentän dynamiikasta.

ISBN 978-952-7109-25-0 (avaa PDF)

 

 

B 105

Sanna Joensuu, Elina Varamäki, Tarja Heikkilä, Marja Katajavirta, Jaakko Rinne, Jonna Vuoto & Kristiina Hietanen 

Seurantatutkimus Koulutuskeskus Sedusta v. 2010-2013 valmistuneille työelämään sijoittumisesta sekä yrittäjyysaikomusten kehittymisestä. 2015

Seurantatutkimuksessa tarkastellaan Koulutuskeskus Sedusta v. 2013 - 2013 valmistuneiden sijoittumista työelämään sekä yrittäjyysaikomusten kehittymistä. Koulutuskeskus Sedusta on työllistytty hyvin ja suurin osa valmistuneista on sijoittunut Etelä-Pohjanmaalle. Parhaiten ovat työllistyneet sosiaali- ja terveysalalta valmistuneet ja toiseksi parhaiten luonnonvara-alalta valmistuneet. Koulutuskeskus Sedun tarjoamaan koulutukseen ollaan tyytyväisiä ja sen koetaan vastaavan työelämän tarpeisiin.Yleisesti yrittäjyysaikomukset ovat säilyneet samalla tasolla kuin opiskeluaikana. Seurantatutkimus tehtiin Koulutuskeskus Sedun hallinnoimassa EAKR-rahoitteisessa TOP-hankkeessa.

978-952-7109-24-3 (avaa PDF)

 


B 89

Tuija Vasikkaniemi, Hanna-Mari Rintala, Mari Salminen-Tuomaala & Anmari Viljamaa (toim.)

FramiPro - kohti monialaista oppimista. 2015

SeAMK FramiPro-oppimisympäristöstä tekee erityisen sen mahdollistama monialainen toiminta, mikä vastaa nykyisiä työelämävaatimuksia. Oppimisympäristö on toteutettu projektitoimistomallia mukaillen, mikä tuo sille oman rakenteensa. FramiPro haastaa opettajat kohtaamaan niin sanotun uuden opettajuuden, jossa opettaja toimii tiedon jakamisen sijaan oppimisen ohjaajana ja oppimisympäristön rakentajana – viimeksi mainitussa tehtävässä yhdessä opiskelijan kanssa. Tämä julkaisu tuo edellä mainittuihin teemoihin kokemuksellisen pohjan. Puheenvuoron saavat niin opettajat, opiskelijat kuin toiminnan suunnittelijat.

978-952-7109-23-6 (avaa PDF)

 

 

B 103

Anmari Viljamaa, Elina Varamäki, Tarja Heikkilä, Sanna Joensuu & Marja Katajavirta

Sivutoimiyrittäjät - pysyvästi sivutoimisia vai tulevia päätoimisia? 2015

Tutkimuksen tavoitteena on tarkentaa sivutoimiyrittäjien motiiviprofiileja sekä selvittää, miten sivutoimiyrittäjät kokevat toimintaympäristönsä ja hyödyntävät tarjolla olevia neuvontapalveluja. Lisäksi tarkastellaan eteläpohjalaisten ja muualla Suomessa asuvien sivutoimiyrittäjien eroja. Tulosten perusteella sivutoimiyrittäjyys on merkittävä osa työelämää ja merkittävä lisä kansatalouteen. Sivutoimiyrittäjyyden kehittämisessä on huomioitava niin sivutoimiyrityksen kehittäminen sivutoimiyrityksenä kuin sen kehittäminen päätoimiseksi.

978-952-7109-22-9 (avaa PDF)

 

 

C 9

Hilkka Niemelä

Ohjelmoinnin perusrakenteet. 2015

 Julkaisussa esitellään ohjelmoinnin perusrakenteet: muuttujien käsittely, kontrollirakenteet, metodit, taulukot sekä merkkien ja merkkijonojen käsittely. Ohjelmoinnin perusrakenteet noudattavat samaa logiikkaa ohjelmointikielestä riippumatta.Ohjelmointikielenä esimerkeissä käytetään C#-kieltä.

978-952-7109-21-2 (avaa PDF)

 

 


B 85

Anne Kuusela

Osallistava suunnittelun tiedonhankintaprosessi kolmannen iän asumisympäristötarpeiden kartoittamisessa: CoTHREE-projektin raportti. 2015

CoTHREE-hankkeen tehtävänä oli selvittää miten kolmannen iän saavuttaneiden käyttäjien asumisympäristötarpeisiin liittyviä latentteja toiveita ja tunteisiin liittyviä elementtejä voidaan tunnistaa sekä hyödyntää asumisympäristöjen suunnittelussa ja edelleen millaisin menetelmin tietoa voidaan kartoittaa. Näkökulmana ovat käyttäjälähtöisyys ja yhdessä suunnittelu. Raportissa esitellään koko tiedonhankintaprosessi kaavioina sekä esitellään prosessissa aikaansaatuja kokemuksia, tietoa ja konkreettisia tilasuunnitelmia eli asuntopohjia.

978-952-7109-19-9 (avaa PDF)

 

 

 

B 101

Juha Tall, Elina Varamäki, Salla Kettunen & Marja Katajavirta

Perustamalla tai ostamalla yrittäjäksi  - kokemukset yrittäjäuran alkutaipaleelta. 2015

Tutkimuksessa vertaillaan yrittäjäksi yrityksen perustamalla tai ostamalla ryhtyneiden yrittäjäprofiileja, alkuvuosien kokemuksia yrittäjyydestä sekä yrityksen kehittymistä, nykytilannetta ja tulevaisuuden näkymiä. Tutkijat toteavat, että yrityksen perustajat ja ostajat ovat enimmäkseen hyvin samanlaisia. Eroavaisuudet ilmenevät lähinnä perustettujen ja ostettujen yritysten välillä, esimerkiksi muutaman toimintavuoden jälkeen ostetut yritykset ovat huomattavasti perustettuja yrityksiä suurempia. Toimenpide-ehdotuksissa otetaan kantaa mm. yrittäjyyskoulutuksen sisältöihin. Tutkimus toteutettiin osana ESR-rahoitteista Kilpailuetua liiketoiminnan omistajanvaihdoksilla ja markkinaorientaatiolla -hanketta.

978-952-7109-11-3 (avaa PDF)

   

 

B 99

Eliisa Kallio, Juhani Suojaranta & Ari Sivula

Seinäjoen ammattikorkeakoulun Elintarvike- ja maatalouden yksikön työharjoitteluprosessin kehittäminen virtuaalimaatiloilla : oppimisympäristö työharjoittelun tukena. 2015

Seinäjoen ammattikorkeakoulun Elintarvike- ja maatalouden yksiköllä on oma työharjoitteluprosessi, joka on kuvattu tässä raportissa yksityiskohtaisesti aina työharjoittelupaikan hausta loppuseminaarin pitämiseen. Laaja raportointi on perinteisesti liittynyt maatilaharjoitteluun, koska sillä varmistetaan opiskelijan oppiminen työharjoittelun aikana. Virtuaalitilojen kehittämishankkeen päätarkoituksena oli toteuttaa täysin uudenlainen, osittain mobiili, oppimisympäristö. Oppimisympäristöllä tehostetaan työharjoitteluun liittyvää raportointia. Raportoinnin yhteydessä kerätty materiaali toimii myös myöhemmin hyvänä tietopankkina ammattiopinnoissa. Tässä raportissa on esitelty oppimisympäristö, jossa on erilaiset käyttöliittymät harjoittelun eri osapuolille, jonka vuoksi kaikki hyötyvät oppimisympäristöstä

ISBN 978-952-7109-15-1 (avaa PDF

 

 

B 95

Katariina Perttula, Hillevi Eromäki, Riikka Kaukonen, Kaija Nissinen, Annu Peltoniemi & Anu Hopia

Kropsua, hunajaa ja puutarhan tuotteita: ruokakulttuuri osana ikäihmisten hyvää elämää. 2015

Ruokailun keskeisiksi elementeiksi tässä tutkimuksessa identifioitiin iäkkäiden makumieltymyksiä noudatteleva ruoka, ruokailun sosiaalisuus, osallisuus ja valinnanvaihtoehdot sekä terveellisyys. Näiden lisäksi muun muassa ruokailun esteettisillä ulottuvuuksilla on paljon vaikutusta siihen, miten ruokailu koetaan.
Selvitys tehtiin Nautinnollista ruokailua -hankkessa, jota hallinnoi Seinäjoen ammattikorkeakoulun Sosiaali- ja terveysala. Hanke toteutettiin monialaisessa yhteistyössä Seinäjoen ammattikorkeakoulun Elintarvike ja maatalouden sekä Seinäjoen yliopistokeskuksen kanssa.

 978-952-7109-07-6 (avaa PDF)

 

 

B 100

Tarja Heikkilä & Marja Katajavirta

Seinäjoen ammattikorkeakoulun opiskelijabarometri 2014: tutkintoon johtavassa koulutuksessa olevien nuorten toisen ja valmistuvien vuosikurssien sekä aikuisopiskelijoiden tulokset. 2015

SeAMKin opiskelijoiden tyytyväisyyttä on tutkittu vuodesta 2000 lähtien. Tämä kymmenes barometri osoittaa, että SeAMKin opiskelijat ovat pääosin tyytyväisiä koulutukseensa. Toinen vuosikurssi on hiukan valmistuvia tyytyväisempi ja aikuiset ovat yleisesti ottaen jonkin verran tyytyväisempiä kuin nuoret. Opiskelijat arvioivat oman toimintansa keskimäärin yli nelosen arvoiseksi, mutta myös yleinen tyytyväisyys koulutukseen ja opettajien toiminta saivat nuorilta hyvän keskiarvon 3,8 ja aikuisilta 4,0. Työelämälähtöisyyteen ja yritysyhteistyöhön läheisesti liittyen opiskelijat kaipaavat koulutusalasta riippumatta lisää työelämästä vierailevien asiantuntijoiden käyttöä opetuksessa sekä yritysvierailuja ja opintokäyntejä. Nuorten valmistuvien arviot yrittäjyysvalmiuksista jäivät keskimäärin vain kolmosen arvoisiksi, toinen vuosikurssi ja aikuiset arvioivat yrittäjyysvalmiudet selvästi positiivisemmin. Tärkeimmäksi kehittämisen kohteeksi opiskelijat itse nimesivät kuormituspiikkien vähentämisen ja toiseksi eniten tuli mainintoja käytännönläheisyyteen.Seinäjoen ammattikorkeakoulun strategian kannalta tärkeä kansainvälisyys on kuitenkin kehittynyt myönteiseen suuntaan, samoin kokonaisuutena tarkasteltuna opiskelun ohjaukseen ja opiskelujärjestelyihin liittyvät arviot. Sen sijaan valmistuvat arvioivat yrittäjyysvalmiudet alle edellisen tutkimuksen tason.

978-952-7109-08-3 (avaa PDF)

  

  

B 98

Erkki Kytönen, Juha Tall & Aapo Länsiluoto 

Yksityinen riskipääoma pienten yritysten kasvun edistäjänä Etelä-Pohjanmaalla. 2015.

Eteläpohjalainen itsellisen yrittämisen kulttuuri on vahva ja suhtautuminen pääomasijoittajiin on tästä syystä varovaista. Toisaalta pääomasijoitusten käyttäjät ovat tyytyväisiä ja pitävät pääomasijoittajia yhtenä lisäarvoa tuovana vaihtoehtona. Potentiaaliset käyttäjät pelkäävät itsenäisyyden menettämistä eivätkä välttämättä tunne tätä rahoitusmuotoa riittävästi. Rahoitusmarkkinoita ravistelleet finanssi- ja eurokriisit, sekä taloustaantuma, ovat heikentäneet kasvuyritysten rahoitus-mahdollisuuksia etenkin pankkilainojen osalta. Näin ollen yksityisen oman pääoman ehtoiselle riskirahoitukselle ja uusille rahoitusinnovaatioille on olemassa selkeä tilaus. Vaikka pääomasijoittamisen markkinat Etelä-Pohjanmaalla ovatkin suhteellisen vaatimattomat, niiden kehittymiselle on olemassa hyvät edellytykset. Tutkimuksen mukaan näyttää siltä, että ongelmana ei ole niinkään yrittäjien ja sijoittajien kohtaamisen ongelma, vaan riskirahoitukseen soveltuvien kasvuyritysten vähäisyys. Tutkijat esittävät myös toimenpiteitä pääomasijoittamisen kehittämiseksi Etelä-Pohjanmaalla. Tutkimus on osa ELY-keskuksen EAKR-rahoituksella toteutettua Eteläpohjalainen kasvuyrittäjyys 2.0 -hanketta.

978-952-7109-06-9 (avaa PDF)

  

 

A 20

Kirsti Sorama, Elina Varamäki, Sanna Joensuu, Anmari Viljamaa,  Erkki K. Laitinen, Erkki Petäjä, Aapo Länsiluoto, Tarja Heikkilä & Tero Vuorinen

Mistä tunnet sä kasvajan - seurantatutkimus eteläpohjalaisista kasvuyrityksistä. 2015

Tutkimuksen päätavoitteena on selvittää, miten 2000-luvun alun eteläpohjalaisiksi kasvuyrityksiksi tunnistetut ovat sittemmin menestyneet, ja mitkä tekijät selittävät kasvua pitkällä aikavälillä. Tutkimus tarjoaa myös toimenpide-ehdotuksia kasvuyrittäjyyden edistämiseksi. Eteläpohjalaisissa yrityksissä menestyminen, tarkoittaen sekä liiketoiminnan laadullista kehittymistä että taloudellista tulosta, on vahvin kasvua selittävä tekijä. Yrityksen menestymistä puolestaan selittävät laajaan tietopohjaan ja systemaattiseen seurantaan perustuva johtaminen, vahva kosketus markkinoihin ja panostukset uuden kehittämiseen. Hieman yli puolella (53 %) aiemmin tunnistetuista kasvuyrityksistä oli tapahtunut  vähintään 20 % kumulatiivinen kasvu vuodesta 2005 vuoteen 2011. Jonkinasteinen kasvu löytyi 65 %:lla yrityksistä. Eniten kasvaneita yrityksiä oli 5–9 työntekijää työllistävien yritysten joukossa. Tutkimuksen aineisto muodostui noin 300 jatkuvan kasvun yrityksestä. Tutkimus on osa ELY-keskuksen EAKR-rahoituksella toteutettua Eteläpohjalainen kasvuyrittäjyys 2.0 -hanketta.

978-952-7109-05-2 (avaa PDF)

 

 

 

 

 
Painettujen julkaisujen myynti
Seinäjoen korkeakoulukirjasto
Julkaisumyynti
PL 97
60101 Seinäjoki
puh. 020 124 5040
seamk.kirjasto@seamk.fi

Laskutuslisä 5€ / lasku (sisältää alv. 10%)
Julkaiseminen SeAMK:n sarjoissa

Julkaisusarjassa julkaisemisesta päättää julkaisutoimikunta.

SeAMKin julkaisusarjan ohjeet henkilökunnalle ja julkaisutomikunta 2015-2017

Esitys SeAMKin julkaisusarjaan

Käsikirjoituksen arviointilomake

 

Ks. myös:
Julkaisijan opas - ohjeita kirjoittajille

Sisältää ohjeet rinnakkaistallentamisesta ja avoimesta julkaisemisesta.

Ota yhteyttä
VSilja.jpg

Silja Saarikoski
informaatikko
SeAMK:n julkaisutoimikunnan sihteeri
p. 020 124 5231
gsm 040 830 4202
etunimi.sukunimi@seamk.fi
SeAMK:n henkilökunnan julkaisuluettelo

SeAMK:n henkilökunnan julkaisuluetteloon tallennetaan ammattikorkeakoulun henkilökunnan koulutuspolitiikkaan tai ammattialaan liittyvät julkaisut.

Tiedot julkaisuista löytyvät Seinäjoen korkeakoulukirjaston SeAMK-Finna-verkkopalvelusta.

Katso lisää henkilökunnan julkaisuluettelosta