Tuottavuuden tulosmittarit teollisessa pk-yrityksessä | SeAMK kirjasto

Tutkimustietoa teollisten pk-yritysten tuottavuuden tulosmittareista

kategoria: Julkaisut
#

Tässä kirjallisuustutkimuksessa selvitetään kirjallisuuden ja jo tehtyjen hankkeiden perusteella oleellinen tutkimustieto teollisten pk-yritysten tuotannon tehokkuuden tuottavuusmittareihin ja niiden visualisointiin liittyen.

Tämä kirjallisuustutkimus jakautuu teoriaosaan ja empiriaosaan. Teoriaosaan kerättiin oleellinen teoreettinen tutkimustieto alan kirjallisuudesta kattaen tuotannon ja sen organisoinnin, tuottavuuden ja tuottavuusmittareiden määrittelyt. Empiriaosassa tuotiin esiin pääosin useista kymmenistä opinnäytetöistä löytynyt tuotannon kehittämiseen ja tuottavuusmittareihin liittyvä tutkimustieto kehittämisesimerkein toimialoittain erityisesti konepajateollisuuden alalta, mutta myös huonekalu- ja rakennusteollisuudesta sekä elintarviketeollisuudesta. Lopuksi tämä kehittämisesimerkkiaineisto vedettiin yhteen tuottavuusmittareittain.

Toimitusvarmuutta käytettiin usein tuottavuusmittarina, mutta se toimi jälkijättöisesti ja kuvasi koko yrityksen toimitusketjua. Konkreettisia tuloksia syntyi keskittymällä esimerkiksi läpimenoaikojen puolittamiseen, mikä nosti esimerkkiyrityksissä tuottavuutta, vähensi tuotantokustannuksia, alensi keskeneräisen tuotannon määrää sekä vähensi sitoutuneen pääoman määrää. Samoin koneiden käyttösuhteet eli samalla tuotannon kuormittavuus parani, kun tuotannon hienokuormitusta pystyttiin paremmin suunnittelemaan esimerkiksi valmistuksenohjausjärjestelmillä (Manufacturing Execution System, MES). Päätuloksena voitiin todeta, että tuottavuusmittareita käytettiin tuotannonohjauksessa jonkin verran, mutta mittaaminen oli usein manuaalista ja jälkijättöistä, jolloin ei päästy tuotannon reaaliaikaiseen ohjaamiseen. Tuotannonohjaukseen vaikutti moni asia, jolloin tuotannon visuaalisuuden ja reaaliaikaisuuden lisäämisellä oli yrityksissä selkeä tarve eikä sitä monissa yrityksissä oltu edes tajuttu. Etelä-Pohjanmaalla tilanne näytti olevan esimerkkien valossa vielä heikompi, koska useat esimerkeistä oli löydetty muualta Suomesta.

Tämä kirjallisuustutkimus toteutettiin osana Näkymätön näkyväksi: Tuottavuuden tulosmittarit ja niiden visualisointi pk-teollisuudessa -hanketta, joka on Etelä-Pohjanmaan liiton rahoittama EAKR-hanke. Hanke kestää vuoden 2020 loppuun saakka ja hankkeessa järjestetään työpajoja ja demoja aiheen tiimoilta. Tämä kirjallisuustutkimus antoi Näkymätön näkyväksi -hankkeelle hyvän lähtökohdan toimenpiteiden ja työpakettien toteutukselle.

Lisätietoja hankkeesta löytyy https://www.seamk.fi/nana/

Lue koko julkaisu:

Juha-Matti Arola
Tuottavuuden tulosmittarit teollisessa pk-yrityksessä
Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisusarja B. Raportteja ja selvityksiä 142