Tutkimus Etelä-Pohjanmaan kasvuyrityksistä | SeAMK kirjasto

Tutkimus Etelä-Pohjanmaan kasvuyrityksistä

kategoria: Julkaisut
#

Yrittäjyyden ekosysteemin aikaansaaminen ja sen toimivuuden arviointi aiheuttavat monia haasteita päättäjille. Ekosysteemi-lähestymistapaa on kehitelty vastaamaan haasteeseen tunnistaa ja arvioida yritysten tukien ja avustusten aikaan saamia vaikutuksia. Tärkeänä nähdään myös mittareiden kehittäminen. Mittarien pitäisi olla sellaisia, että niiden avulla voidaan määritellä ekosysteemin sekä vahvuudet että heikkoudet ja lisäksi kyetään tunnistamaan, onko ekosysteemillä vaikutusta ja millaisia vaikutuksia erilaisilla interventioilla on.

Etelä-Pohjanmaan kasvuyrittäjyyden ekosysteemiä arvioitiin ja mitattiin useilla menetelmillä. Ekosysteemin toimijat arvioivat toimivuuden olevan suhteellisen hyvällä tasolla ja lisäksi he arvioivat sen kehittyneen positiivisesti. Kuitenkin määrällisillä mittareilla ekosysteemin toimivuus ei ole mitenkään erityisen hyvä. Kasvuyritysten määrässä maakunta oli hyvällä tasolla koko maan tilastoihin verrattuna, mutta määrä kääntyi laskuun vuoden 2014 jälkeen ja kahtena seuraavana vuonna on jääty alle koko maan tasosta. Myös yritysten kansainvälistymistä kuvaava mittari, yritysten vienti, on maakunnassa todella alhaisella tasolla suhteessa vertailumaakuntiin. Muilla mittareilla toimivuuden voitiin todeta olevan suhteellisen hyvä. Lisäksi voidaan todeta, että toimiva hallitustyöskentely on yhteydessä yrityksen kasvuun.

Tutkimuksen lopussa on myös toimenpide-ehdotukset ekosysteemin toimivuuden kehittämiseksi.

Koko raportti on luettavissa avoimesti verkossa:

Kirsti Sorama, Sanna Joensuu-Salo, Jennika Hakola & Marja Katajavirta. 2018. Kasvuyrittäjyyden ekosysteemin toimivuuden arviointi ja mittaaminen: Etelä-Pohjanmaan kasvuyrittäjyyden ekosysteemi. Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisusarja A. Tutkimuksia 29.