Kokoelmapolitiikka

Seinäjoen ammattikorkeakoulun kirjaston kokoelmapolitiikka

Päivitetty 5.12.2018

Seinäjoen ammattikorkeakoulun kirjasto tukee opiskelua, opetusta ja tutkimus- ja kehittämistoimintaa sekä edistää informaatiolukutaitoa tarjoamalla neuvonta- ja tietopalvelujen lisäksi ajantasaiset ja kattavat painetut ja elektroniset tiedonlähteet. Kirjaston aineistojen hankintapolitiikka perustuu Seinäjoen ammattikorkeakoulun opetussuunnitelmiin sekä Seinäjoen ammattikorkeakoulun kirjaston ja ammattikorkeakoulukirjastojen yhteiseen strategiaan. Hankintapolitiikan lähtökohtana ovat kirjaston ensisijaiset asiakkaat ja heidän tiedontarpeensa.

Seinäjoen ammattikorkeakoulun kirjaston ensisijaisia asiakasryhmiä ovat:

 • Seinäjoen ammattikorkeakoulun opiskelijat ja henkilökunta
 • Seinäjoen yliopistokeskuksen opiskelijat ja henkilökunta

Seinäjoen ammattikorkeakoulun kirjastoa käyttävät myös:

 • muiden oppilaitosten opiskelijat ja henkilökunta
 • elinkeinoelämän ja julkishallinnon edustajat
 • muut asiakkaat
 • muut kirjastot

Nykyinen kokoelma

Seinäjoen ammattikorkeakoulun kirjaston aineisto muodostaa yhden laajan, monialaisen ja liikkuvan kokoelman, joka on haettavissa kirjaston SeAMK-Finna-verkkopalvelulla. Tilastotietoja kirjaston kokoelmasta löytyy kirjaston verkkosivuilta

Kokoelmatyö

Kirjaston aineistojen valinnasta ja hankinnasta vastaa kirjaston johtaja. Kokoelmatyötä tekevät kaikki vakituiset kirjaston työntekijät vastuualueittain.

Valinnasta hankintaan

Seinäjoen ammattikorkeakoulun kirjastoon valitaan ja hankitaan aineistoa ottaen huomioon kunkin alan aineistomuotojen erityispiirteet ja haasteet. Hankinnoissa painotetaan elektronisia aineistoja ja varsinkin open access –aineistoja. Aineiston pääkielet ovat suomi ja englanti. Muunkielistä aineistoa hankitaan tarpeen mukaan. Aineistojen valinnan yleisiä kriteerejä ovat

 • ajantasaisuus
 • ammatillinen ja tieteellinen luotettavuus
 • aiheen tarve ja vahvuus nykyisessä kokoelmassa
 • hinta
 • aineisto hankitaan ensisijaisesti elektronisena

Elektronisten aineistojen valinta ja hankinta tehdään FinELibin tarjonnasta sekä suoraan välittäjiltä tai kustantajilta. Aineistoja voidaan myös hankkia AMKIT-konsortion eli ammattikorkeakoulukirjastojen yhteistyöelimen kautta. Isojen e-aineistopakettien valinnasta päätetään vuosittain ja uudet aineistot tulevat käyttöön yleensä kalenterivuoden alusta. Sopimuskausien pituudet vaihtelevat yhdestä neljään vuoteen tai ovat voimassa toistaiseksi.

Jos e-aineiston tilaus lopetetaan tai palveluntarjoaja lopettaa aineiston, hankittu aineisto pyritään tarjoamaan pitkäaikaissäilytyksen kautta, jos kyseisen aineiston sopimus sen sallii.

Vapaasti verkossa olevaa aineistoa seurataan aktiivisesti ja kuvaillaan tietokantaan ottaen huomioon aineiston valinnan ja hankinnan yleiset kriteerit: ajantasaisuus, ammatillinen ja tieteellinen luotettavuus sekä aiheen tarve ja vahvuus nykyisessä kokoelmassa. Opetussuunnitelmissa mainittu vapaa verkkoaineisto kuvaillaan tietokantaan.

Kirjat

Kirjastoon hankitaan opetussuunnitelmissa mainittu kirjallisuus ja muuta opetussuunnitelmissa mainittujen aiheiden ja alojen opiskelussa ja opetuksessa sekä TKI-toiminnassa tarvittavaa aineistoa. Kustantajien ja välittäjien sekä kunkin alan muiden keskeisten tiedontuottajien julkaisuja ja julkaisemista seurataan aktiivisesti ja valitaan ja hankitaan aineistoa noudattaen valinnan yleisiä kriteerejä.

Opetussuunnitelmissa mainittu ulkomainen kirjallisuus hankitaan kattavasti. Muuta ulkomaista kirjallisuutta hankitaan mm. hankintatoiveiden perusteella ja yhteistyössä opetushenkilöstön kanssa sekä ottaen huomioon kansainvälisten opiskelijoiden tarpeet.

Kurssikirjat

Seinäjoen ammattikorkeakoulussa käytettävät kurssikirjat sekä harkinnan mukaan Seinäjoen yliopistokeskuksessa käytettävät kurssikirjat saavat kahden viikon (14 vrk) laina-ajan. Kurssikirjallisuus tarkastetaan vuosittain uusien ja päivitettyjen opetussuunnitelmien ilmestyttyä. Kurssikirjat ovat kurssikirjoina kolme vuotta viimeisimmästä kurssikirjamerkinnästä alkaen.

Kurssikirjojen niteiden hankintamäärä vaihtelee, huomioon otetaan tutkinto-ohjelmien opiskelijamäärät ja kirjallisuuden aiheet. Ensisijaisesti hankitaan e-kurssikirjoja.

Lehdet

Lehtitilaukset arvioidaan ja tarkistetaan vuosittain. Kansainvälisiä tieteellisiä lehtiä tilataan elektronisena. Tilaukset tehdään kulloinkin voimassaolevien sopimustahojen kautta. Lehtien valinnassa noudatetaan yleisiä aineiston valinnan kriteerejä.

Opinnäytetyöt

Paperimuotoisia opinnäytetöitä säilytetään kirjastossa 5 vuotta. Syksystä 2009 lähtien opinnäytetyöt on tallennettu pääsääntöisesti elektronisina versioina Kansalliskirjaston ylläpitämään ammattikorkeakoulujen verkkokirjasto Theseukseen. Kirjastoon tulee paperiversio vain siinä tapauksessa, että tekijä(t) eivät halua tai eivät voi tallentaa opinnäytetyötään  Theseukseen.

Lahjoitukset

Lahjoituksia ja muuten ilmaiseksi saatavaa aineistoa otetaan kokoelmiin samoin kriteerein kuin ostettavaa aineistoa. Kirjasto voi kieltäytyä vastaanottamasta lahjoitettua aineistoa, mikäli se ei vastaa kriteereitä.

Hankintatoiveet

Hankintatoiveita voi esittää asiakaspalvelussa, sähköpostitse tai verkkosivulla olevalla lomakkeella. Kokoelmapolitiikan yleiset kriteerit täyttävät hankintaehdotukset pyritään toteuttamaan. Kirjasto hankkii e-aineistojen koekäyttömahdollisuuksia, joiden perusteella voi tehdä e-aineistojen hankintaehdotuksia.

Kokoelmien seuranta ja arviointi

Toimintaympäristön ja koulutusohjelmien tarpeita seurataan jatkuvasti ja opetussuunnitelmissa olevat aineistot tarkistetaan vuosittain. Kysyttyä ja varattua aineistoa tilataan mahdollisuuksien mukaan lisää.

Kokoelmien sisältöä, käyttöä ja kuntoa seurataan ja arvioidaan säännöllisesti seuraamalla mm.

 • kokoelmien määrää ja hankintaa ja poistoja
 • kokoelmien ikää
 • kokoelmien kielijakaumaa
 • eri aineistomuotojen määrää kokoelmissa
 • kokoelmien lainausta / nide- ja nimekemäärä
 • niteiden ja nimekkeiden määrää / ensisijaiset käyttäjät

FinELibin kautta hankittujen elektronisten aineistojen käyttöä seurataan HALTI-seurantajärjestelmällä. Muualta hankittujen e-aineistojen käyttöä seurataan järjestelmien tarjoamien mahdollisuuksien mukaan.

Varastointi

Varastoa ei pyritä enää kartuttamaan vaan teos pidetään pääsääntöisesti lainausosastolla tai lähetetään tarvittaessa Varastokirjastoon.

Lehtien säilytysajat näkyvät SeAMK-Finnassa. Säilytysaikoja tarkistetaan tarvittaessa. Jos lehden tilaus on lopetettu, kyseistä lehteä säilytetään kolmen vuoden ajan.

Poistot kokoelmasta

Kirjaston kokoelmista poistetaan huonokuntoista, vanhentunutta ja vähän käytettyä (ns. 0-listat) aineistoa ottaen kuitenkin huomioon ammattien, ammattialojen ja tutkimuksen tarpeet sekä historiallinen näkökulma. Lehdet poistetaan säilytysaikoja noudattaen.

Seudullinen ja valtakunnallinen yhteistyö

Yhteistyötä tehdään sopimukseen perustuen Seinäjoen yliopistokeskuksen ja Etelä-Pohjanmaan opiston kanssa. Kokoelmatyössä otetaan myös huomioon Seinäjoen kaupunginkirjasto-maakuntakirjaston kanssa sovittu linjaus sekä muiden alueella toimivien yleisten kirjastojen tarjoamat aineistot.

E-aineistojen hankinnassa hyödynnetään kansallisia konsortioita.