Vitriini 2008


Tietoa yrittäjyydestä ja yritystoiminnasta (27.10.2008)


Seinäjoen korkeakoulukirjaston tarjoamia vinkkejä yrittäjyydestä ja yritystoiminnasta. Tutustu tarjontaan, selvitä saatavuus Plarista, ota yhteyttä kirjastoosi ja kysy lisää.

Sosiaali- ja terveysala

Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan sekä hoito- ja hoiva-alojen yrittäjyys on kasvava ala. Alla mainitut uudet teokset ja oppaat on suunnattu nimenomaan sosiaali- ja terveydenhuoltoalan yritystä harkitseville ja suunnitteleville.

Karvonen-Kälkäjä, A., Soback, D. & Uusitalo, S. 2007. Minäkö hoiva-alan yrittäjäksi? : ohjeita sosiaali- ja terveysalan yritystä suunnitteleville: Hoivayrittäjät framille –projekti. 2. uud. p. Kokkola: Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu.
Käytännönläheinen ja konkreettinen opas sosiaali- ja terveysalan yritystä suunnitteleville. Tämän oppaan avulla perustat yrityksen: liikeideasta liiketoimintasuunnitteluun, rahoitukseen ja markkinointiin. Myös yrityksiä ohjaavat säädökset, yritysten valvonta ja asiakirjat löytyvät tästä perusteellisesta oppaasta.

Kainlauri, A. 2007. Ideasta hyvinvointialan yrittäjäksi. Helsinki: WSOYpro.
Liiketalouden oppeja soveltava ammattikirja hoiva-, hoito- tai hyvinvointialan yritystoiminnasta.

Marja Hiltunen… et al. 2007. Hyvinvointiyrittäjän liiketoimintaopas: ammatinharjoittajasta yrittäjäksi. Helsinki: Tietosanoma.
Nimensä mukaisesti liiketoimintaopas, jossa erityisesti keskitytään yritysten talouteen, verotukseen ja lainsäädäntöön.

Terveydenhuoltoalan eri ammattiryhmille

Peltomaa, P. & Grönvall, U. (toim.), Sairaanhoitaja yrittäjänä. Helsinki: Suomen sairaanhoitajaliitto, 2006
Sairaanhoitajille suunnattu opas. Tässä kirjassa painotetaan myös sairaanhoitajayrittäjyyden eettisiä lähtökohtia ja laatua.

Fysioterapeutin yrittäjäopas. 2007. Helsinki: Suomen fysioterapeutit.
Käytännön ”asiakirjaopas” fysioterapeuttiyrittäjiksi aikoville.

Tutkittua tietoa terveysalalta

Tutkijayliopettaja Merja Sankelo SeAMK:sta on julkaissut terveysalan yrittäjyydestä asiasta kolme artikkelia. Sairaanhoitaja- ja Terveydenhoitaja -lehdet löytyvät Terveyskirjastosta. Tule tutustumaan.

Sankelo, M. 2008 Sairaanhoitajat ryhtyvät yhä useammin hoivayrittäjiksi. Sairaanhoitaja 4, 31–33.
Sankelo, M. 2008. Terveydenhoitajat oman yrityksen johtajina. Terveydenhoitaja 7, 8-10.
Sankelo, M. & Åkerblad, L. 2008: Nurse entrepreneurs’ attitudes to management, their adoption of the manager’s role and managerial assertiveness. Journal of Nursing Management vol. 16, 829-836.

Maaseutuala

ProAgrian Tieto tuottamaan -sarjan kaksi uusinta julkaisua keskittyy maatilayritysten talouteen.

Rikkonen, P. & Harmoinen, T. 2008. Maatilayrityksen menestystekijät. Vantaa: ProAgria Maaseutukeskusten liitto. Tieto tuottamaan 123.
Kirjassa käsitellään maatilayritysten menestymiseen vaikuttavia tekijöitä mm. liiketoimintaosaamisen, johtamisen, tulevaisuuden ennakoinnin ja investointien näkökulmista. Kirjaan on koottu lisäksi taloudellisia tunnuslukuja uusista tutkimuksista.

Pellinen, J. & Enroth, A. 2008. Kannattava maatilayritys. Vantaa: ProAgria Maaseutukeskusten liitto. Tieto tuottamaan 124.
Teokseen on koottu kustannuslaskennan, talouden suunnittelun ja seurannan keskeisiä työkaluja ja laskentamenetelmiä, joiden avulla maatilayrittäjä voi parantaa maatilansa kannattavuutta. Mukana on myös keskeisiä tunnuslukuja, joiden avulla maatilayrittäjä pystyy arvioimaan oman maatilansa vahvuuksia ja heikkouksia suhteessa muihin tiloihin.

Kuhmonen, T. 2008 Inhimillinen pääoma ja yrittäjyys: esimerkkinä maatilayritysten uuden liiketoiminnan käynnistäminen. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. Julkaisuja 171.
Tutkimuksessa selvitettiin, mitkä tekijät synnyttävät ja ohjaavat maatilayrittäjien uuden yritystoiminnan aloittamista maatalouden ulkopuoliselta alalta. Tutkimuksessa pohditaan myös, millaisin keinoin yritystoiminnan käynnistämisen kynnystä voitaisiin madaltaa.
Kyselyyn vastasi n. 700 vähintään viiden peltohehtaarin aktiivitilaa. Kyselyn mukaan noin 7 % maatilayrityksistä suunnitteli uutta yritystoimintaa. Suunniteltu yritystoiminta liittyi yleisimmin urakointiin, metsätalouteen, energia-alaan tai teknisille aloille.
Tutkimuksen tuloksen mukaan aiempi yrittäjäkokemus sekä monipuolinen ammattitaito olivat vahvoina vaikuttajina uuden yritystoiminnan käynnistämisessä ja kehittämisessä.

Tekniikka

Arhio, K. 2007. Luova laatu ja arvoinnovaatiot oppivan verkoston tuottamina – tapaustutkimus rakennuspuutuoteteollisuuden verkostosta. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto.
Kaija Arhio tutkii väitöskirjassaan laatua, ja nimenomaan luovaa laatua ja sen seurauksena syntyvien arvoinnovaatioiden ilmenemistä rakennuspuutuoteteollisuuden pk-sektorin verkostomaisesti toimivassa yritysryhmässä. Puuteollisuuden verkostojen toimintaa on Suomessa tutkittu varsin vähän. Tämä tutkimus antaa uutta tietoa luovan laadun ilmenemisestä verkostossa sekä yhteistyökulttuurin merkityksestä laadun ja innovaatioiden esiintymiselle.

Tiirikainen, V. 2008. Johtaja: ole IT-strategi – parempaa bisnestä tietotekniikan avulla. Helsinki: Talentum
Tietotekniikan hyödyntäminen on tulevaisuudessa yhä tärkeämpi osa strategista johtamista. Kirjassa annetaan työkaluja, menetelmiä ja henkilökohtainen kehittämisohjelma IT-stategioiden luomista ja toimeenpanoa varten. Vesa Tiirikaisen yli kolmen vuosikymmenen kokemus bisnesten vetäjänä ja IT-hankkeiden johdossa antaa kirjalle vahvan käytännönläheisen taustan. Kirjan ajatuksia bisnesten kehittämisestä IT:n avulla on käytetty menestyksekkäästi useissa organisaatioissa.

Ojasalo, J. & Ojasalo, K. 2008. Kehitä teollisuuspalveluja. Helsinki:Talentum.
Palveluliiketoiminta tarjoaa teollisuusyrityksille uusia tulonlähteitä tilanteessa, jossa puhtaan valmistustoiminnan kannattavuus on laskussa. Ojasalojen teos tarjoaa hyvän kokonaiskuvan palveluliiketoiminnan suunnittelusta ja kehittämisestä. Vastaavia suomenkielisiä teoksia ei ole aikaisemmin ilmestynyt.


Muutoksen hallintaa ja voittamisen kierrettä


Kotter, J. 2008.Jäävuoremme sulaa: muutos ja menestyminen kaikissa olosuhteissa.
Suom. Elina Lustig. Helsinki: WSOYpro 2008.

Miten sujuu muutoksen hallinta pingviinien tapaan? Muutosjohtamisen asiantuntija John Kotterin tarina alkaa, kun yksi pingviiniyhteisön jäsenistä huomaa, että heidän jäävuorensa sulaa. Viiden pingviinin projektiryhmän tehtävänä on saada koko yhteisö ymmärtämään asia ja muutoksen välttämättömyys. Miten siinä käy? Mistä löytyvät muutoksen toteuttajat ja miten toimitaan vastarannan pingviinien kanssa?

Mannermaa, M. 2008. Jokuveli: elämä ja vaikuttaminen ubiikkiyhteiskunnassa. Helsinki: WSOYpro
Mika Mannermaan teos Ekonomiliiton Pro Oeconomia 2008 -kirjallisuuspalkinnon parhaasta suomalaisesta yrityskirjasta. Palkintoraadin mukaan teos luo yksinkertaistetun ja monipuolisen kuvan nykyisyydestä jossa elämme ja tulevaisuudesta, johon olemme matkalla. Teos on hyödyllinen karttaopas yritysjohtajille, jotta osaamme ymmärtää tulevaisuuden kuluttajia ja työntekijöitä.” Kuten aikaisemmilla teoksillaan, Mannermaa säväyttää nytkin. Avoimuuden ja läpinäkyvyyden puolestapuhuja käynnistää keskustelun tulevaisuuden yhteiskunnasta, josta jokainen meistä voisi aidosti sanoa: ”tämä on myös minun yhteiskuntani.”

Andersson, C. 2008. Voittava kierre:oppimistaidot ja valmistautuminen huipputuloksiin. Helsinki: WSOYpro.
Yrittäjyys on tavoitteita ja niiden saavuttamista. Yrittäjyys vaatii jatkuvaa oppimista. Cristina Andersson on kasvatustieteilijä, kouluttaja ja liikkeenjohdon konsultti. Voittava kierre on valmentautumisopas huippusuorituksiin. Teoksessa esitellään keinoja voittamista tukevaan asenteeseen ja oppimistaitoihin. Kirjan antia voi soveltaa sekä yksilö- että ryhmävalmennukseen.


Sivuston vinkkaukset laativat Seinäjoen korkeakoulukirjaston informaatikot
Silja Saarikoski
Anu Latva-Reinikka
Pasi Selin
Jaana Latvanen
Leena Elenius


• Sosiaalinen media opetuksen osaksi (27.8.2008)
Sosiaalinen media oppimisen tukena -verkkojulkaisuun on koottu vinkkejä ja ohjeita opettajille sekä oppimisympäristöjen kehittäjille. Teoksessa esitellään opetukseen ja ohjaukseen soveltuvia työkaluja ja -menetelmiä. Uusia ja outoja käsitteitä avataan käytännönläheisesti ja kannustavasti. Kirja on hyvä tietopaketti perusteista. Opetushallituksen julkaiseman teoksen on kirjoittanut Anne Rongas.


Avainlukuja Euroopan maista helposti SOTKAnetistä (13.5.2008)
SOTKAnetin tietosisältöä on laajennettu keskeisillä Euroopan maiden tasolla haettavilla sosiaali- ja terveysalan tiedoilla.

Nyt julkaistava indikaattorikokonaisuus täydentyy vielä kevään 2008 aikana. Tietoja on saatavissa seuraavilta aihealueilta:
- Väestötiedot ja sosio-ekonomiset muuttujat
- Terveydentila
- Terveyttä määrittävät tekijät
- Terveyspalveluiden käyttö
- Sosiaali- ja terveydenhuollon resurssit

Uusia indikaattoreita pääsee tarkastelemaan hakusivulla valitsemalla ’Valitse indikaattoriryhmä’ -alasvetovalikosta ryhmä Eurooppa-indikaattorit. Aluetasoksi valitaan alueryhmistä Euroopan maat tai Muita Euroopan alueita.

"Oppiminen Learning by Developing -toimintamallissa" -julkaisu ilmestynyt (9.5.2008)
"Learning by developing" on toimintamalli, joka pyrkii integroimaan opetuksen, tutkimus- ja kehitystyön ja aluekehityksen ja siten parantamaan oppimisen työelämäläheisyyttä, määrittelee Laurean rehtori Pentti Rauhala ammattikorkeakoulunsa lanseeraaman pedagogisen mallin teoksen esipuheessa. Hiljattain ilmestynyt verkkokirja esittelee mallin sovelluksia ja niistä saatuja kokemuksia käytännönläheisellä tavalla.
Kallioinen, Outi (toim.) Oppiminen Learning by Developing -toimintamallissa. Vantaa: Laurea, 2008. (Laurea Publications A61). Julkaistu verkossa: http://markkinointi.laurea.fi/julkaisut/a/a61.pdf


PuuSuomi (11.1.2008)
Puutuotealan PuuSuomi kokoaa maakuntien ja suuralueitten toimijoita ja hankkeita yhteistyössä yritysten, maakuntaliittojen, TE-keskusten ja metsäkeskusten kanssa. Sivuilta löytyvät esimerkiksi PuuSuomi-laatuohjelman tiedotteet.