B. Raportteja ja selvityksiä

 

 

 

B 123
Katariina Perttula, Tuija Pitkäkoski & Hillevi Eromäki

Arkiruokailua ja fiiniä ateriointia: senioriaterioista liiketoimintaa ja elämänlaatua -hanke: loppuraportti. 2017.

Senioriaterioista liiketoimintaa ja elämän laatua -hankkeen tavoitteena oli luoda uudenlaisia palvelukonsepteja kasvavan senioriväestön lounasateriointiin.
Senioriystävällisiä lounaspalvelukonsepteja syntyi hankkeen aikana yhteensä kuusi. Nämä olivat 1) nopeasti edullista ja monipuolista arkiruokaa, 2) edullista kotiruokaa kodikkaassa ympäristössä, 3) viihteellistä ohjelmaa sisältävät lounaat, 4) lounas kotiin kuljetettuna, 5) kokataan yhdessä lounaat, 6) juhlavissa puitteissa fiinimmin syömään. Palvelukonsepteista laaditut palvelukortit löytyvät linkistä: https://issuu.com/senioriateria/docs/senioriateria_lounaspavelukonsepti_

ISBN 978-952-7109-60-1 (PDF)

 

 

 

B 122

Juha-Matti Päivölä, Seliina Päällysaho, Kenneth Norrgård, Tapani Sauranen, Eija Svanberg & Kimmo Vänni

Pk-Inno - yritysyhteistyötä kehittämässä. 2016

Pk-Inno -hankkeen tavoitteena oli luoda ja viedä käytäntöön toimintamalli, jolla ammattikorkeakouluista pk-yrityssektorille saadaan aikaan laajaa ammattikorkeakoulun henkilöstön vaihtoa ja suoraan yrityksille kohdentuvia nopeavaikutteisia kehittämistoimenpiteitä. Hankkeessa olivat mukana Seinäjoen, Jyväskylän, Vaasan, Tampereen ja Oulun ammattikorkeakoulut. Yhteisesti hankkeessa luotiin perusmalli ammattikorkeakoulujen ja yritysten yhteistyöhön. Mallin tärkeimmiksi osiksi muodostuivat hankkeen alussa toteutettu koulutus Kuunteleva asiakaskohtaaminen sekä hankkeen aikana win-win-win -toimintamalli ja yrityksen tarvekartoitus, jonka työkaluna toimi yritysanalyysilomake. Mallin käytännön toteutuksessa eri ammattikorkeakouluilla oli erilaisia versioita, joita raportissa esitellään.
ISBN 978-952-7109-57-1 (avaa PDF)

 

 

B 121

Timo Toikko (toim.)

Komiasti opintiellä: Kohti säännöllistä koulunkäyntiä. 2017

Komiasti opintiellä -hankkeen tarkoituksena on ollut tukea nuorten koulunkäyntiä. Hankkeessa on kehitetty yläkoulujen Lukkari-toimintamallia ja toisen asteen Elämyspaja-toimintamallia. Tämän julkaisun kolmessa artikkelissa käsitellään ja arvioidaan hankkeessa kehitettyjen toimintamuotojen periaatteita, käytännön ratkaisuja ja vaikutuksia, myös nuorten näkökulmasta.
ISBN 978-952-7109-58-8 (avaa PDF)

 

 

 B 120

Asta Heikkilä & Jenni Kulmala (toim.)

Uusia työmenetelmiä ja innovaatioita hyvinvoinnin edistämiseen: SeAMK Sosiaali- ja terveysala tutkii ja kehittää. 2016

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakennemuutos sekä niukkenevat resurssit haastavat kaikkia alan työntekijöitä moniammatillisten toimintatapojen ja asiakaslähtöisten palvelujen tutkimusnäyttöön perustuvaan uudistamiseen ja kehittämiseen. Ajankohtaista on myös teknologian entistä vahvempi hyödyntäminen. Lisäksi sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön riittävyys väestön ikääntyessä edellyttää työmenetelmien ja työnjakojen kehittämistä yhdenvertaisten, laadukkaiden ja kustannustehokkaiden palvelujen tuottamiseksi. Tässä artikkelijulkaisussa esitellään SeAMKin sosiaali- ja terveysalalla toteutettuja innovatiivisia ja käytännönläheisiä hankkeita, opetuskokeiluja ja opinnäytetöitä, joissa kehitetään monipuolisesti uusia, helposti hyödynnettäviä työmenetelmiä ja käytäntöjä, sekä asiakas- ja työntekijäryhmien kokemustietoa.                                                                                                                                                                                                 

ISBN 978-952-7109-56-4 (avaa PDF

 

B 119

Helli Kitinoja, Ville-Pekka Mäkeläinen, Julio Vallejo Medina & Ari Virkamäki (eds.) Development of cooperation in Latin America: Collaboration in education, research and business - opening up new opportunities. 2017.

SeAMK on kehittänyt suhteita Latinalaisen Amerikkaan lähes 20 vuoden ajan. Julkaisussa kerrotaan yhteistyöstä eri sidosryhmien kanssa niin koulutuksessa, TKI-toiminnassa kuin liiketoimintamahdollisuuksien avaamisessakin.

 978-952-7109-59-5 (PDF)

 

B118
Juha Viitasaari & Seliina Päällysaho

Ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan ympäristöjen ja infrastruktuurien avoimuus. 2016.

Raportti käsittelee ammattikorkeakoulujen tutkimusympäristöjä ja -infrastruktuureja sekä niiden avoimuuden politiikkoja. Päämääränä on ollut saada aikaan kokonaiskuva ammattikorkeakoulujen erilaisista TKI-ympäristöistä ja sitä kautta edistää niiden hyödyntämistä myös ulkopuolisten yhteistyökumppaneiden keskuudessa. Raportti perustuu syksyllä 2015 tehtyyn sähköiseen kyselyyn. Kysely toteutettiin "Avoimuuden lisääminen ammattikorkeakoulujen käyttäjälähtöisessä innovaatioekosysteemissä" -hankkeessa.

ISBN 978-952-7109-48-9 (avaa PDF)

 

B 117

Juha Tall, Erkki Petäjä, Elina Varamäki & Kirsti Sorama

Kuntien elinkeinotoimien tulevaisuuden näkymät Etelä-Pohjanmaalla. 2016

Kunnalliset elinkeinopalvelut ovat olennainen osa dynaamista yrittäjyyden ekosysteemiä ja täten tärkeitä palveluja kuntien elinvoiman ylläpitämisessä ja kehittämisessä. Tämä tutkimus valottaa kuntien ja niiden sidosryhmien näkemyksiä kuntien elinkeinotoimien tulevaisuudesta ja kehittämisestä. Raportti antaa kehittämisideoita kaikille eteläpohjalaisille kuntatoimijoille ja yrittäjyyden sidosryhmille.

ISBN 978-952-7109-47-2 (avaa PDF)

 

 

B 116

Ari Sivula, Timo Suutari, Aapo Jumppanen & Maria Ahvenniemi

AB Seinäjoki: Kohti agrobiotalouden innovaatioyhteisöä.  2016

Biotalous ja agrobiotalous sen osana on globaalin talouden seuraavia suuria aaltoja. Suomella on hyvär mahdollisuudet ja edellytykset nousta biotalouden mallimaaksi. Etelä-Pohjanmaalla biotalouden kehittämisen avainkäsitteeksi on valittu agrobiotalous. AB Seinäjoki - Agrobiotalous Seinäjoki -valmisteluhankkeen tavoitteena on ollut rakentaa biotalouden toimijoille osaamisperusta ja toimintaympäristö, joiden avulla voidaan lähteä luomaan uutta ja kannattavaa liiketoimintaa.

ISBN 978-952-7109-44-1 (avaa PDF)

 

 

B 115

Mari Salminen-Tuomaala

Kansainvälisen tutkimus- ja kehittämistoiminnan edistäminen ammattikorkeakoulussa: sillanrakentamista ja brokerointiosaamista. 2015

Raportin tarkoituksena on kuvailla: 1) millaisia haasteita ammattikorkeakouluilla
on yhteiskunnassa kansallisella ja kansainvälisellä tasolla, 2) miten kansainvälisiä
yhteyksiä voidaan luoda ja ylläpitää, 3) millaisia malleja ja viitekehyksiä voidaan
hyödyntää ja soveltaa kansainvälisessä tutkimus- ja kehittämishanketoiminnassa, 4) miten eri maiden kulttuuriset ja taloudelliset kysymykset tulisi huomioida sekä 5) millaisianeettisiä kysymyksiä hankkeen suunnitteluvaiheessa voi esiintyä. Lisäksi esiinntuodaan mahdollisia haasteita ja sudenkuoppia.

ISBN 978-952-7109-37-3 (avaa PDF)

 

 

B 114

Risto Lauhanen

Seinäjoen ammattikorkeakoulun Elintarvike- ja maatalousyksikön opettajien ja hankehenkilökunnan näkemykset alansa tutkimus- ja kehittämistoiminnasta. 2015

Opettajista 60 prosenttia oli täysin tai lähes samaa mieltä siitä, ettei opettajan aika riitä tutkimus- ja kehittämistoimintaan. Edelleen opettajista 40 prosenttia oli sitä mieltä, että parhaiten tki-toiminnan tuloksia viedään työelämään hankeväen, opiskelijoiden, opettajien ja työelämän yhteisissä työpajoissa ja tilaustutkimusten kautta. Hankehenkilökunnasta yli 60 prosenttia piti tärkeimpänä tki-toiminnan tulosten jalkauttamistapana aitoja työelämähankkeita. Kehityskohteiksi esitettiin tutkimus- ja kehittämistoiminnan viemistä suoraan opetussuunnitelmiin ja opettajien työaikasuunnitelmiin. Hankehenkilökunnan mukana oloa opetuksessa korostettiin, ja opiskelijoiden osallistumista hankkeisiin toivottiin. Lisäksi opettajien työelämäjaksoja suositeltiin.

ISBN 978-952-7109-36-6 (avaa PDF)

 

 

B113

Salla Kettunen, Elina Varamäki, Juha Tall & Marja Katajavirta

Yritystoiminnasta luopuneiden uudet roolit. 2015

Yritystoiminnasta luopuvien uusia rooleja ovat mm. jäljelle jääneen yritystoiminnan jatkaminen, neuvonantajana toimiminen, pääomasijoittaminen ja asiantuntijatyö. Vastaajista kolmannes oli kiinnostunut toimimaan asiantuntijana, asiantuntijaryhmässä tai mentoreina / yrityskummeina. Miesten halukkuus tehtäviin on suurempaa kuin naisten. Kokonaisuudessaan vastaajat olivat tyytyväisiä päätökseensä luopua yritystoiminnasta. Luopumisen suunnitteleminen etukäteen helpottaa itse prosessia, mutta ohjaa jo etukäteen pohtimaan elämää yrittäjänä toimimisen jälkeen ja helpottaa näin ollen sopeutumista uuteen tilanteeseen.
ISBN 978-952-7109-35-9 (avaa PDF)

 

 

B 112

Aapo Jumppanen & Sulevi Riukulehto

Puskasta Framille: viisikymmentä vuotta tekniikan koulutusta Seinäjoella. 2015

Seinäjoelle perustettiin teknillinen koulu 50 vuotta sitten – kehitysvaiheet ja muistelut  on nyt historiikkina. Vuonna 1970 teknillisessä koulussa opiskeli teknikoksi 258 opiskelijaa. Insinöörikoulutukseen siirryttiin uuden korkeakoulumuodon myötä 90-luvulla, ja vuonna 2014 Seinäjoen ammattikorkeakoulun tekniikan yksikössä oli 1406 insinööri- ja rakennusmestariopiskelijaa. Tänä päivänä SeAMK Tekniikka on yksi Suomen vetovoimaisimmista omassa lajissaan. Se on myös opiskelijamäärältään suurin tekniikan yksikkö entisen Vaasan läänin alueella. Tekniikan koulutuksen kehitys Seinäjoella heijastaa Seinäjoen ja Etelä-Pohjanmaan nousua korkeakoulupaikkakunnaksi sekä alueen elinkeinoelämän jatkuvaa rakennemuutosta. 

ISBN 978-952-7109-31-1

ISBN 978-952-7109-32-8 (avaa PDF)

 

 

 

B 111

Juha Tall, Elina Varamäki & Erkki Petäjä

Ostokohteen liiketoiminnan haltuunotto ja integrointi: Yrityksen uudistuminen yrityskaupassa. 2015

Yritysostoissa kasvun tavoittelu on merkittävä oston motiivi. Tämän tutkimuksen tulosten mukaan ostokohteen henkilöstö ja asiakkaat nousevat keskeisimmiksi ostajan tavoittelemiksi resursseiksi. Ostokohteen haltuunotto ja integrointi on kuitenkin varsin yksilöllinen prosessi. Raportissa esitetään useita johtopäätöksiä ja toimenpidesuosituksia yritysostoa suunnitteleville yrittäjille.

ISBN 978-952-7109-30-4 (avaa PDF)

 

 

B 110

Erkki Petäjä, Salla Kettunen, Juha Tall & Elina Varamäki

Strateginen johtaminen yritysostoissa. 2015

Yritysosto nähdään usein suhteellisen nopeana neuvottelu- ja ostotapahtumana. Tutkimuksen tapausten perusteella voi tehdä johtopäätöksen, että hyvin onnistunut yritysostoprosessi alkaa yrittäjän tai yrityksen miettiessä ja määritellessä tavoitteitaan. Toisaalta tämän tutkimuksen tapaukset osoittavat, että yritysoston onnistumisen ratkaisee onnistuminen haltuunotossa ja sen jälkeisessä liiketoiminnan kehittämisessä. Tutkimuksen tuloksena kehitettiin yritysoston strategisen johtamisen malli ja työkalu yritysoston strategiseen johtamiseen.

ISBN 978-952-7109-34-2 (avaa PDF)

 

 

B 109

Marko Matalamäki, Kirsti Sorama & Elina Varamäki

PK-yritysten kasvupyrähdysten taustatekijät : suunnitelman toteuttamista vai tilaisuuden hyödyntämistä? 2015

Kuinka teollisuusyritys onnistuu ottamaan hitaan kasvun jälkeen nopean kasvupyrähdyksen? Onko taustalla mukautuminen tilanteeseen ja markkinoiden vaatimuksiin (effectuation), vai kasvavatko yritykset tehtyjen suunnitelmien mukaan (causation)? Tutkimuksen tulokset viittaavat siihen, että kasvun taustalla on tilanteen mukainen toiminta (effectuation).

ISBN 978-952-7109-29-8 (avaa PDF)

 

 

B 108

Anmari Viljamaa, Juha Tall, Elina Varamäki, Slavica Singer and Susanne Durst (eds.)

Business transfer ecosystems and awareness raising activities: situation analysis of five European countries. 2015.

Analysis demonstrates the heterogeneity of business transfer ecosystems in Europe. A lack of systematic and long-term approach regarding the implementation of business transfer awareness raising activities is noted. This report presents and summarizes the current state of business transfer ecosystems and awareness raising activities related to  business transfers in five European countries: Croatia, Finland, France, Spain and Sweden.

ISBN 978-952-7109-33-5 (avaa PDF)

 

 

B 107

Kirsti Sorama, Salla Kettunen, Juha Tall & Elina Varamäki

Sopeutumista ja keskittymistä: Case-tutkimus liiketoiminnan myymisestä osana yrityksen kehittämistä ja kasvua. 2015

Tässä raportissa selvitetään, kuinka yrityksen osan liiketoiminnan myynti vaikuttaa yrityksen myöhempään kehittämiseen ja kasvuun. Yrityksen osien myyminen osana liiketoiminnan kehittämistä ja kasvua edustaa melko harvinaista ajattelua, eikä siihen liittyvää tutkimusta ole juurikaan aiemmin tehty. Tämän selvityksen käytännön tavoitteena on saada uutta ajattelutapaa kasvua tavoitteleville yrityksille.

ISBN 978-952-7109-28-1 (avaa PDF)

 

 

B 106

Salla Kettunen, Marko Rossinen, Anmari Viljamaa, Elina Varamäki, Tero Vuorinen, Pertti Kinnunen & Tommi Ylimäki

Etelä-Pohjanmaan yrittäjyyskatsaus 2015. 2015

Etelä-Pohjanmaan maakunnan oma yrittäjyyskatsaus ilmestyy jo neljännen kerran. Yrittäjyyskatsaus 2015 antaa kuvan Etelä-Pohjanmaan yritysten toimintaympäristöstä, määrästä, laadusta ja yrityskentän dynamiikasta.

ISBN 978-952-7109-25-0 (avaa PDF)

 

 

B 105

 Sanna Joensuu, Elina Varamäki, Tarja Heikkilä, Marja Katajavirta, Jaakko Rinne, Jonna Vuoto & Kristiina Hietanen 

Seurantatutkimus Koulutuskeskus Sedusta v. 2010-2013 valmistuneille työelämään sijoittumisesta sekä yrittäjyysaikomusten kehittymisestä. 2015

Seurantatutkimuksessa tarkastellaan Koulutuskeskus Sedusta v. 2013 - 2013 valmistuneiden sijoittumista työelämään sekä yrittäjyysaikomusten kehittymistä. Koulutuskeskus Sedusta on työllistytty hyvin ja suurin osa valmistuneista on sijoittunut Etelä-Pohjanmaalle. Parhaiten ovat työllistyneet sosiaali- ja terveysalalta valmistuneet ja toiseksi parhaiten luonnonvara-alalta valmistuneet. Koulutuskeskus Sedun tarjoamaan koulutukseen ollaan tyytyväisiä ja sen koetaan vastaavan työelämän tarpeisiin.Yleisesti yrittäjyysaikomukset ovat säilyneet samalla tasolla kuin opiskeluaikana. Seurantatutkimus tehtiin Koulutuskeskus Sedun hallinnoimassa EAKR-rahoitteisessa TOP-hankkeessa.

978-952- 7109-24-3 (avaa PDF)

 

 

B 104

Eija Rintamäki, Pia-Mari Riihilahti & Helena Hannu

Alumnista mentoriksi: Korkeakouluopinnoista sujuvasti työelämään -hankkeen raportti. 2015

Seinäjoen ammattikorkeakoulun Alumnista mentoriksi – Korkeakouluopinnoista sujuvasti työelämään -hankkeen tarkoituksena on ollut edistää opiskelijoiden joustavaa työllistymistä omalle alalleen heti valmistumisen jälkeen. Hankkeen aikana SeAMKissa kehitettiin, testattiin ja toteutettiin mentorointiohjelma, jossa valmistumassa olevia opiskelijoita mentoroivat SeAMKin alumnit. Mentorointiohjelmaa pilotoitiin lukuvuosina 2013–2014 ja 2014–2015. Pääpaino ohjelmassa oli mentoriparien kahdenkeskisissä tapaamisissa. Ohjelman aikana järjestettiin myös pienimuotoisia koulutus- ja verkostoitumistilaisuuksia. Mentorointiohjelmaan on SeAMKissa osallistunut yhteensä 59 opiskelijaa ja 61 mentoria. Piloteista kerättyjen palautteiden perusteella sekä mentorit että etenkin opiskelijat kokivat hyötyneensä ohjelmasta. Saatu palaute on ollut erittäin positiivista.

ISBN 978-952-7109-27-4 (avaa PDF)

 

 

B 103

Anmari Viljamaa, Elina Varamäki, Tarja Heikkilä, Sanna Joensuu & Marja Katajavirta

Sivutoimiyrittäjät - pysyvästi sivutoimisia vai tulevia päätoimisia? 2015

Tutkimuksen tavoitteena on tarkentaa sivutoimiyrittäjien motiiviprofiileja sekä selvittää, miten sivutoimiyrittäjät kokevat toimintaympäristönsä ja hyödyntävät tarjolla olevia neuvontapalveluja. Lisäksi tarkastellaan eteläpohjalaisten ja muualla Suomessa asuvien sivutoimiyrittäjien eroja. Tulosten perusteella sivutoimiyrittäjyys on merkittävä osa työelämää ja merkittävä lisä kansatalouteen. Sivutoimiyrittäjyyden kehittämisessä on huomioitava niin sivutoimiyrityksen kehittäminen sivutoimiyrityksenä kuin sen kehittäminen päätoimiseksi.

978-952-7109-22-9 (avaa PDF)

 

 

B 102

Sarita Ventelä (toim.), Toni Sankari, Kaija Karhunen, Anna Saarela, Tapio Salo, Markus Lakso & Tiina Karsikas

Lannan ravinteet kiertoon Etelä- ja Pohjois-Pohjanmaalla: Hydro-Pohjanmaa -hankkeen loppujulkaisu 1. 2014

978-952-7109-09-0
978-952-7109-10-6 (avaa PDF)

Etelä- ja Pohjois-Pohjanmaa ovat vahvoja kotieläintuotannon keskittymiä Suomessa. Lisäksi tuotantoyksiköiden koon kasvu edistää lannan ravinteiden alueellista ja paikallista keskittymistä. Tämä kehitys asettaa jatkuvasti suuria haasteita sekä lannan sisältämien ravinteiden hyötykäytölle että ravinteiden huuhtoutumisriskien hallinnalle. Seinäjoen ammattikorkeakoulun Hydro-Pohjanmaa -hanke otti vuoden 2012 loppupuolella vastaan suuren haasteen maatalouden vesistökuormituksen vähentämisestä. Hankkeen lantaosioon liittyviä tuloksia on raportoitu tässä julkaisussa.

 

 

B 101

Juha Tall, Elina Varamäki, Salla Kettunen & Marja Katajavirta

Perustamalla tai ostamalla yrittäjäksi  - kokemukset yrittäjäuran alkutaipaleelta. 2015

978-952-7109-11-3 (avaa PDF)

Tutkimuksessa vertaillaan yrittäjäksi yrityksen perustamalla tai ostamalla ryhtyneiden yrittäjäprofiileja, alkuvuosien kokemuksia yrittäjyydestä sekä yrityksen kehittymistä, nykytilannetta ja tulevaisuuden näkymiä. Tutkijat toteavat, että yrityksen perustajat ja ostajat ovat enimmäkseen hyvin samanlaisia. Eroavaisuudet ilmenevät lähinnä perustettujen ja ostettujen yritysten välillä, esimerkiksi muutaman toimintavuoden jälkeen ostetut yritykset ovat huomattavasti perustettuja yrityksiä suurempia. Toimenpide-ehdotuksissa otetaan kantaa mm. yrittäjyyskoulutuksen sisältöihin. Tutkimus toteutettiin osana ESR-rahoitteista Kilpailuetua liiketoiminnan omistajanvaihdoksilla ja markkinaorientaatiolla -hanketta.

 

 

B 100

Tarja Heikkilä & Marja Katajavirta

Seinäjoen ammattikorkeakoulun opiskelijabarometri 2014: tutkintoon johtavassa koulutuksessa olevien nuorten toisen ja valmistuvien vuosikurssien sekä aikuisopiskelijoiden tulokset

978-952-7109-08-3 (avaa PDF)

SeAMKin opiskelijoiden tyytyväisyyttä on tutkittu vuodesta 2000 lähtien. Tämä kymmenes barometri osoittaa, että SeAMKin opiskelijat ovat pääosin tyytyväisiä koulutukseensa. Toinen vuosikurssi on hiukan valmistuvia tyytyväisempi ja aikuiset ovat yleisesti ottaen jonkin verran tyytyväisempiä kuin nuoret. Opiskelijat arvioivat oman toimintansa keskimäärin yli nelosen arvoiseksi, mutta myös yleinen tyytyväisyys koulutukseen ja opettajien toiminta saivat nuorilta hyvän keskiarvon 3,8 ja aikuisilta 4,0. Työelämälähtöisyyteen ja yritysyhteistyöhön läheisesti liittyen opiskelijat kaipaavat koulutusalasta riippumatta lisää työelämästä vierailevien asiantuntijoiden käyttöä opetuksessa sekä yritysvierailuja ja opintokäyntejä. Nuorten valmistuvien arviot yrittäjyysvalmiuksista jäivät keskimäärin vain kolmosen arvoisiksi, toinen vuosikurssi ja aikuiset arvioivat yrittäjyysvalmiudet selvästi positiivisemmin. Tärkeimmäksi kehittämisen kohteeksi opiskelijat itse nimesivät kuormituspiikkien vähentämisen ja toiseksi eniten tuli mainintoja käytännönläheisyyteen.Seinäjoen ammattikorkeakoulun strategian kannalta tärkeä kansainvälisyys on kuitenkin kehittynyt myönteiseen suuntaan, samoin kokonaisuutena tarkasteltuna opiskelun ohjaukseen ja opiskelujärjestelyihin liittyvät arviot. Sen sijaan valmistuvat arvioivat yrittäjyysvalmiudet alle edellisen tutkimuksen tason.

  

 

B 99

Eliisa Kallio, Juhani Suojaranta & Ari Sivula

Seinäjoen ammattikorkeakoulun Elintarvike- ja maatalouden yksikön työharjoitteluprosessin kehittäminen virtuaalimaatiloilla : oppimisympäristö työharjoittelun tukena. 2015

ISBN 978-952-7109-15-1 (avaa PDF)

Seinäjoen ammattikorkeakoulun Elintarvike- ja maatalouden yksiköllä on oma työharjoitteluprosessi, joka on kuvattu tässä raportissa yksityiskohtaisesti aina työharjoittelupaikan hausta loppuseminaarin pitämiseen. Laaja raportointi on perinteisesti liittynyt maatilaharjoitteluun, koska sillä varmistetaan opiskelijan oppiminen työharjoittelun aikana. Virtuaalitilojen kehittämishankkeen päätarkoituksena oli toteuttaa täysin uudenlainen, osittain mobiili, oppimisympäristö. Oppimisympäristöllä tehostetaan työharjoitteluun liittyvää raportointia. Raportoinnin yhteydessä kerätty materiaali toimii myös myöhemmin hyvänä tietopankkina ammattiopinnoissa. Tässä raportissa on esitelty oppimisympäristö, jossa on erilaiset käyttöliittymät harjoittelun eri osapuolille, jonka vuoksi kaikki hyötyvät oppimisympäristöstä

 

 

B 98

Erkki Kytönen, Juha Tall & Aapo Länsiluoto 

Yksityinen riskipääoma pienten yritysten kasvun edistäjänä Etelä-Pohjanmaalla. 2015.

978-952-7109-06-9 (avaa PDF)

Eteläpohjalainen itsellisen yrittämisen kulttuuri on vahva ja suhtautuminen pääomasijoittajiin on tästä syystä varovaista. Toisaalta pääomasijoitusten käyttäjät ovat tyytyväisiä ja pitävät pääomasijoittajia yhtenä lisäarvoa tuovana vaihtoehtona. Potentiaaliset käyttäjät pelkäävät itsenäisyyden menettämistä eivätkä välttämättä tunne tätä rahoitusmuotoa riittävästi. Rahoitusmarkkinoita ravistelleet finanssi- ja eurokriisit, sekä taloustaantuma, ovat heikentäneet kasvuyritysten rahoitus-mahdollisuuksia etenkin pankkilainojen osalta. Näin ollen yksityisen oman pääoman ehtoiselle riskirahoitukselle ja uusille rahoitusinnovaatioille on olemassa selkeä tilaus. Vaikka pääomasijoittamisen markkinat Etelä-Pohjanmaalla ovatkin suhteellisen vaatimattomat, niiden kehittymiselle on olemassa hyvät edellytykset. Tutkimuksen mukaan näyttää siltä, että ongelmana ei ole niinkään yrittäjien ja sijoittajien kohtaamisen ongelma, vaan riskirahoitukseen soveltuvien kasvuyritysten vähäisyys. Tutkijat esittävät myös toimenpiteitä pääomasijoittamisen kehittämiseksi Etelä-Pohjanmaalla. Tutkimus on osa ELY-keskuksen EAKR-rahoituksella toteutettua Eteläpohjalainen kasvuyrittäjyys 2.0 -hanketta.

 

   

B 97

Anna Saarela, Heikki Harmanen & Juha Tuorila

Happamien sulfaattimaiden huomioiminen tilusjärjestelyissä. 2014.

978-952-7109-12-0  (avaa PDF)

Tilusjärjestelyissä tehdään tyypillisesti perusparannustoimia, kuten ojituksia ja peltoteiden korjauksia laajalle alalle, jolloin toimenpiteiden vesiensuojelullinen näkökulma on erityisen tärkeää. Sulfaattimaiden sosiaalisia ja taloudellisia vaikutuksia on tutkittu maassamme vasta vähän ja lisätietoa tarvitaan. Tämän selvityksen tavoitteena oli kartoittaa, miten happamia sulfaattimaita huomioidaan vai huomioidaanko lainkaan tilusjärjestelyjä tehtäessä. Selvityksen kohderyhmä oli tilusjärjestelyihin osallistuneita toimijoita kolmella alueella Etelä- ja Pohjois-Pohjanmaalla ja se toteuteutettiin Hydro-Pohjanmaa -hankkeessa. Selvityksessä kävi ilmi sulfaattimaista saatavilla olevan tiedotusmateriaalin olevan hajanaista ja tiedonvälitykselle ja koulutukselle olevan selkeää tarvetta.

 

 

B 96

Heikki Holma, Salla Kettunen, Elina Varamäki, Kirsti Sorama & Marja Katajavirta

Menestystekijät puutuotealalla: aloittavien ja kokeneiden yrittäjien näkemykset. 2014.

978-952-7109-00-7 (avaa PDF)

Raportissa tarkastellaan hyvin menestyneiden puutuotealan yritysten menestyksen taustalta löytyviä tekijöitä. Tutkimuksen kohteena on sekä elinkaarensa alussa olevia puualan yrityksiä että jo pidempään alalla toimineita yrityksiä. Yritysten menestyksen syyksi ei paljastunut yksittäistä tekijää, vaan menetys on monen asian summa. Menestyvien yritysten taustalta löytyy hyvin hoidettuja kokonaisuuksia sekä pitkäjänteistä ja sitkeää työtä hyvän talouden, laadukkaiden tuotteiden ja palvelujen aikaansaamiseksi.

 

  

B 95

Katariina Perttula, Hillevi Eromäki, Riikka Kaukonen, Kaija Nissinen, Annu Peltoniemi & Anu Hopia

Kropsua, hunajaa ja puutarhan tuotteita: ruokakulttuuri osana ikäihmisten hyvää elämää. 2015

 978-952-7109-07-6 (avaa PDF)

Ruokailun keskeisiksi elementeiksi tässä tutkimuksessa identifioitiin iäkkäiden makumieltymyksiä noudatteleva ruoka, ruokailun sosiaalisuus, osallisuus ja valinnanvaihtoehdot sekä terveellisyys. Näiden lisäksi muun muassa ruokailun esteettisillä ulottuvuuksilla on paljon vaikutusta siihen, miten ruokailu koetaan.
Selvitys tehtiin Nautinnollista ruokailua -hankkessa, jota hallinnoi Seinäjoen ammattikorkeakoulun Sosiaali- ja terveysala. Hanke toteutettiin monialaisessa yhteistyössä Seinäjoen ammattikorkeakoulun Elintarvike ja maatalouden sekä Seinäjoen yliopistokeskuksen kanssa.

 

 

B 94

Kirsti Sorama, Salla Kettunen & Elina Varamäki

Rakennustoimialan ja puutuotealan yritysten välinen yhteistyö. 2014
978-952-5863-94-9 (avaa PDF)

Tutkimuksessa tarkastellaan rakennusalan ja puutuotealan yritysten yhteistyösuhteita ja verkostoja. Haastatteluaineistoon perustuvan analyysin pohjalta tutkijat havaitsivat, että rakentamisen alan toimintamallit eivät tue tiiviiden yhteistyösuhteiden muodostumista. Alalle tyypilliset toimintatavat ovat juurtuneet syvälle ja niitä on vaikea muuttaa, vaikka niistä koituvat, mm. rakentamisen laatuun liittyvät ongelmat, onkin tunnistettu. Tutkijoiden mukaan haasteisiin voitaisiin vastata kyvykkäällä  verkostoitumisella ja kehittämällä osaamista esimerkiksi toimitusketjun hallinnan ja Lean Construction -ajattelun avulla.

 

 

 B 93

Anu Aalto, Anne Matilainen & Maria Suomela

Etelä-Pohjanmaan Green Care -strategia 2015 - 2020. 2014

ISBN 978-952-5863-95-6 (avaa PDF)

Green Care tarkoittaa luontoon liittyvää toimintaa, jolla pyritään edistämään ihmisten elämänlaatua ja hyvinvointia. Kyseessä on ns. sateenvarjokäsite, jonka alle mahtuu lukuisiin eri teemoihin liittyviä palveluita ja toimintoja. Green Care voidaan nähdä esimerkiksi mahdollisuutena hyvinvointi- ja matkailupalvelujen tuottamiseen.Täten se tarjoaa uusia toimeentulo-mahdollisuuksia mm. maatiloille ja maaseutuyrityksille. Strategia on koottu osana Manner-Suomen maaseutuohjelma 2007–2013:sta rahoitettua Green Care -toiminnasta terveyttä, hyvinvointia ja kasvua Etelä-Pohjanmaalle -hanketta. Hankkeen toteuttivat yhteistyössä Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy ja Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti.


 

B 92

Terhi Anttila, Hannu Tuuri, Elina Varamäki & Yrjö Ylkänen

Millainen on minun huonekaluni? Kuluttajien huonekaluhankintoihin arvoa luovat tekijät ja markkinasegmentit. 2014 

ISBN 978-952-5863-90-1 (avaa PDF)

Tämä tutkimus antaa huonekaluvalmistajille ja huonekalujen jälleenmyyjille työkaluja asiakaslähtöisen toiminnan kehittämiseen. Kuluttajilla on huonekaluhankinnoissa arvonäkökulmia. Arvostusten perusteella kuluttajat voidaan luokitella kahdeksaan kuluttajaryhmään. Huonekalujen valmistajat pystyvät täten valitsemaan kohderyhmänsä.

 

 

B 91

Elina Varamäki, Anmari Viljamaa, Juha Tall, Tarja Heikkilä, Salla Kettunen & Marko Matalamäki

Kesken jääneet yrityskaupat - myyjien ja ostajien näkökulma. 2014

ISBN 978-952-5863-88-8

ISBN 978-952-5863-89-5 (avaa PDF)

Suomessa tehdään vuosittain vain pari tuhatta pk-yrityskauppaa, kun niitä tulisi tehdä pelkästään yrittäjien ikääntymisestä johtuen yli puolet enemmän. Mutta miksi yrityskaupat karituvat? Ostajien mielestä kaupat jäivät tekemättä yleensä liian korkean hinnan takia. Myyjien mielestä rahoituksen saaminen oli suurin ongelma. Toteutumattomia, kariutuneita yrityskauppoja ei ole juuri tutkittu. Tämä tutkimus paikkaa tätä aukkoa.

  

 

B 90

Anmari Viljamaa, Elina Varamäki, Arttu Vainio, Anna Korsbäck & Kirsti Sorama

Sivutoiminen yrittäjyys ja sivutoimisesta päätoimiseen yrittäjyyteen kasvun tukeminen Etelä-Pohjanmaalla. 2014

ISBN 978-952-5863-83-3 (avaa PDF)

Sivutoiminen yrittäjyys on noussut merkittäväksi yhteiskunnalliseksi ilmiöksi, mutta sitä on tutkittu vielä vähän. Sivutoimista yrittäjyyttä voidaan tarkastella myös päätoimisen yrittäjyyden esivaiheena. Sivutoimisesta yrittäjästä päätoimiseksi - miten tätä prosessia voidaan tukea? Lue vastauksia tästä tutkimuksesta.

 

  

B 89

Tuija Vasikkaniemi, Hanna-Mari Rintala, Mari Salminen-Tuomaala & Anmari Viljamaa (toim.)

FramiPro - kohti monialaista oppimista. 2015

SeAMK FramiPro-oppimisympäristöstä tekee erityisen sen mahdollistama monialainen toiminta, mikä vastaa nykyisiä työelämävaatimuksia. Oppimisympäristö on toteutettu projektitoimistomallia mukaillen, mikä tuo sille oman rakenteensa. FramiPro haastaa opettajat kohtaamaan niin sanotun uuden opettajuuden, jossa opettaja toimii tiedon jakamisen sijaan oppimisen ohjaajana ja oppimisympäristön rakentajana – viimeksi mainitussa tehtävässä yhdessä opiskelijan kanssa. Tämä julkaisu tuo edellä mainittuihin teemoihin kokemuksellisen pohjan. Puheenvuoron saavat niin opettajat, opiskelijat kuin toiminnan suunnittelijat.

978-952-7109-23-6 (avaa PDF)

 

 

B 88

Ismo Makkonen

Bioöljyjalostamon investointiedellytykset Etelä-Pohjanmaan maakunnassa. 2014 

ISBN 978-952-5863-92-5 (avaa PDF)

Tässä tutkimuksessa tarkasteltava bioöljyjalostamo valmistaisi nopealla pyrolyysimenetelmällä bioöljyä, jonka pääasiallista raaka-ainetta, raaka- ja kuitupuuta, on hvyvin saatavilla Etelä-Pohjanmaalta. Bioöljyllä voidaan korvata kevyttä ja raskasta polttoöljyä, joita käytetään runsaasti Etelä-Pohjanmaan lähimaakunnissa.

 

 

 

B 87

André Kaufmann & Hannu Ylinen

Preliminary thermodynamic design of a stirling cooler for mobile air conditioning systems: Technical report. 2015

ISBN 978-952-5863-99-4 (PDF)

The present discussion on refrigerants used in mobile air conditioning (MAC) units leads to the question whether a stirling cycle based heat pump could replace the present technology. An experimental and simulative study is carried out to determine the design parameters of such a heat pump. It is found that the targeted power density cannot be reached with air as a working fluid. The power require-ments would lead to machine sizes too large for a passenger vehicle.

 

 

 

B 85

Anne Kuusela

Osallistava suunnittelun tiedonhankintaprosessi kolmannen iän asumisympäristötarpeiden kartoittamisessa: CoTHREE-projektin raportti. 2015

978-952-7109-19-9 (avaa PDF)

CoTHREE-hankkeen tehtävänä oli selvittää miten kolmannen iän saavuttaneiden käyttäjien asumisympäristötarpeisiin liittyviä latentteja toiveita ja tunteisiin liittyviä elementtejä voidaan tunnistaa sekä hyödyntää asumisympäristöjen suunnittelussa ja edelleen millaisin menetelmin tietoa voidaan kartoittaa. Näkökulmana ovat käyttäjälähtöisyys ja yhdessä suunnittelu. Raportissa esitellään koko tiedonhankintaprosessi kaavioina sekä esitellään prosessissa aikaansaatuja kokemuksia, tietoa ja konkreettisia tilasuunnitelmia eli asuntopohjia.

 

 

B 84

Janne Jokelainen

Log construction training in the Nordic and Baltic countries: PROLOG final report. 2014

ISBN 978-952-5863-71-0 (avaa PDF)

Hirsirakentamisella on pitkät perinteet mutta koulutuksen tilanne on hajanainen. PROLOG-projektin yhtenä tavoitteena oli etsiä uusia ja toimivia tapoja hirsirakentamisen koulutukseen. Tässä raportissa kuvataan Pohjoismaiden ja Baltian koulutustilannetta. Projektin puitteissa luotiin hirsialan koulutusverkosto, joka pystyy tulevaisuudessa kehittämään hirsialan koulutusta.

  

 

B 83

Maciej Pietrzykowski  & Timo Toikko (Eds.)

Sustainable welfare in a regional context. 2014

ISBN 978-952-5863-75-8 (avaa PDF)

Yhdeksän tutkijaa neljästä eri maasta, Virosta, Suomesta, Kreikasta ja Puolasta, tarkastelevat taloudellista ja sosiaalista hyvinvointia alueellisten erojen ja aluekehityksen näkökulmasta. Keskeisinä teemoina esille nousevat yrittäjyyden ja klustereiden merkitys, luovien toimialojen mahdollisuudet ja vanhustenhuollon mallit. Julkaisun päättää Timo Toikon ja Teemu Rantasen artikkeli, joka käsittelee eteläpohjalaisten nuorten subjektiivista hyvinvointia.

 

 

B 82

Sarita Ventelä, Heikki Koskimies & Juhani Kesti

Lannan vastaanottohalukkuus kasvinviljelytiloilla Etelä- ja Pohjois-Pohjanmaalla. 2014

ISBN 978-952-5863-70-3 (avaa PDF)

Kotieläintuotannossa syntyy lantaa, joka kertyy pistemäisesti tietyille alueille. Tässä raportissa kuvataan kasvinviljelytilojen lannan vastaanottohalukkuutta ja syitä, miksi lantaa ei haluta omille pelloille. Raportin perusteella tulevaisuuden tavoitteena on kotieläintilojen ja kasvinviljelytilojien yhteistyön kehittäminen lannan käytön lisäämiseksi.

 

 

B 81

Sari-Maarit Peltola, Seliina Päällysaho & Sirkku Uusimäki (toim.)

Proceedings of the ERIAFF conference "Sustainable Food Systems: Multi-actor Co-operation to Foster New Competitiveness of Europe". 2014

ISBN 978-952-5863-82-6 (avaa PDF)

Tähän raporttiin on koottu Seinäjoella 10.-12.6.2014 järjestetyn ERIAFF-verkoston (European Regions for Innovation in Agriculture, Food and Forestry) ruokajärjestelmiä käsittelevän konferenssin - Sustanable Food systems: Multiactor Co-operation to Foster New Competitiveness of Europe - esityksiä. Lue lisää konferenssista.

 

 

B 80

Tarja Heikkilä, Marja Katajavirta & Elina Varamäki

Nuorten ja aikuisten tutkinnon suorittaneiden sijoittuminen työelämään – seurantatutkimus Seinäjoen ammattikorkeakoulusta v. 2009–2012 valmistuneille.

2014. ISBN 978-952-5863-66-6 (avaa PDF)

Seinäjoen ammattikorkeakoulu on vuodesta 1999 lähtien kerännyt aktiivisesti ja systemaattisesti tietoa valmistuneiden sijoittumisesta. Nyt käsillä oleva tutkimus on kuudes SeAMKista valmistuneiden sijoittumista käsittelevä selvitys. Lue raportista, miten ja millaisiin työtehtäviin opiskelijat ovat sijoittuneet valmistumisensa jälkeen ja minkälaista palautetta SeAMK on saanut.

 

 

B 79

Ismo Makkonen

Päästökauppa ja sen vaikutukset Etelä- ja Keski-Pohjanmaalle. 2014

ISBN 978-952-5863-77-2 (avaa PDF)

Etelä- ja Keski-Pohjanmaan päästökauppatilanteen kartoituksella on selvitetty, miten päästökauppa toimii ja kuinka paljon sillä on vaikutusta käytettävän polttoaineen valintaan. Raportti on yksi Kestävä metsäenergia -hankkeen tutkimuksista.

 

 

B 78
Hannu Tuuri, Heikki Holma, Yrjö Ylkänen,Elina Varamäki & Martti Kangasniemi
Kuluttajien ostopäätöksiin vaikuttavat tekijät ja oheispalveluiden tarpeet huonekaluhankinnoissa : Eväitä kotimaisen huonekaluteollisuuden markkina-aseman parantamiseksi. 2013
ISBN 978-952-5863-64-2 (avaa PDF)
Tutkimuksen tavoitteena oli löytää keinoja kotimaisen huonekaluteollisuuden markkina-aseman parantamiseksi selvittämällä kuluttajien valintakriteerejä huonekaluhankinnoissa ja palvelutarpeita hankintojen yhteydessä. Tutkimustulosten mukaan huonekalun ulkonäkö, koko ja sopivuus tilaan sekä käyttömukavuus ja toisaalta myös tuotteen kestävyys ovat kuluttajilla päällimmäisenä mielessä tehtäessä huonekalujen ostopäätöksiä. Vaikka huonekalujen ominaisuudet nousivatkin päällimmäisiksi ostokriteereiksi, suuri osa kuluttajista pitää myös hankintaan liittyviä palveluja erittäin tärkeinä. Huonekalualan yritysten pitää panostaa tuotteiden entistä korkeatasoisempaan muotoiluun ja laatuun, mutta toisaalta myös jälleenmyyjien ja sisustussuunnittelijoiden työn tukemiseen ja avustamiseen.


B 77
Kirsti Sorama, Terhi Anttila, Salla Kettunen & Heikki Holma
Maatilojen puurakentamisen tulevaisuus : Elintarvikeklusterin ennakointi. 2013
ISBN 978-952-5863-63-5 (avaa PDF)
Tämän tutkimuksen päätavoitteena oli selvittää maatilojen tulevaisuuden puurakentamista ennakoimalla elintarvikeklusterissa tapahtuvia muutoksia seuraavan 10 vuoden aikana. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että monet maatilojen puurakentamiseen liittyvät esteet ovat enemminkin asenteissa ja uskomuksissa kuin varsinaisesti tietoon perustuvia. Puurakentamisen paloturvallisuus ja hygieenisyys ovat tekijöitä, joita käytetään perusteina sille, ettei puu olisi sopiva materiaali. Nämä ovat kuitenkin monilla uusilla puurakentamisen teknologioilla korjattavissa.B 76
Elina Varamäki, Juha Tall, Anmari Viljamaa, Kirsti Sorama, Aapo Länsiluoto, Erkki Petäjä & Erkki K. Laitinen
Omistajanvaihdos osana liiketoiminnan kehittämistä ja kasvua - tulokset, johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset. 2013
ISBN 978-952-5863-61-1 (avaa PDF)
Raportissa kuvatun hankkeen taustalla on ollut tarve saada omistajanvaihdoksista ja yrityskaupoista luonnollinen osa yritysten liiketoimintojen kehittämistä ja kasvua. Julkaisussa kuvataan hankkeen tuloksena rakennettu omistajanvaihdosten ideaalimalli ja sen työkalut.


B 75
Minttu Kuronen-Ojala, Mervi Lehtola & Arto Rautajoki
Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan hyvinvointibarometri 2012: ajankohtainen arvio pohjalaismaakuntien väestön hyvinvoinnin ja palvelujen tilasta sekä niiden muutossuunnista. 2014 
ISBN 978-952-5863-62-8 (avaa PDF)
Hyvinvointibarometri 2012 antaa tietoa ja pohdittavaa pohjalaismaakuntien väestön hyvinvoinnista ja hyvinvointipalvelujen kehityssuunnista päätöksentekoon ja palvelujen kehittämiseen. Tutkimus haastaa myös arvioimaan erilaisten hyvinvointiin vaikuttavien päätöksen seurauksia.B 74
Elina Varamäki, Tarja Heikkilä, Juha Tall, Anmari Viljamaa & Aapo Länsiluoto
Omistajanvaihdoksen toteutus ja onnistuminen ostajan ja jatkajan näkökulmasta. 2013
ISBN 978-952- 5863-59-8
ISBN 978-952-5863-60-4 (avaa PDF)
Yritys- ja liiketoimintaostot ovat erinomainen keino sekä ryhtyä yrittäjäksi että kasvattaa jo olemassa olevaa yritystoimintaa. Peräti 83 prosenttia ostajista ja jatkajista pitää omistajanvaihdosta onnistuneena, mikä on huomattavasti enemmän kuin yleinen näkemys omistajanvaihdosten ja yrityskauppojen onnistumisesta. Seinäjoen ammattikorkeakoulussa tehty tutkimus osoittaa, että omistajanvaihdoksissa on vain vähän ongelmia ja että ostajat kehittävät ja kasvattavat yrityksiä.


 B 72
Anna Saarela
Nuoren metsän hoitokohteen ympäristönhoito ja työturvallisuus: Suomen metsäkeskuksen Etelä- ja Keski-Pohjanmaan alueyksikön alueella toimivien energiapuuyrittäjien haastattelu. 2014
ISBN 978-952-5863-65-9 (avaa PDF)
Tutkimuksessa on selvitetty nuorten metsien ympäristönhoito- ja työturvallisuusseikkoja energiapuun korjuun yhteydessä. Selvityksen yhteydessä laadittiin Nuoren metsän hoidon ympäristö- ja työturvallisuusohjeet, jotka ovat raportin liitteenä.


B 71
Varpu Hulsi, Tuomas Hakonen, Risto Lauhanen & Jussi Laurila
Metsänomistajien energiapuun myyntihalukkuus Etelä- ja Keski-Pohjanmaan metsäkeskusalueella. 2013
ISBN 978-952-5863-56-7 (avaa PDF)
Metsäenergian tuotannon ja käytön kasvuodotusten saavuttamiseksi metsänomistajien aktiivisuutta energiapuun myyntiin on lisättävä. Tässä raportissa on selvitetty metsänomistajien puunmyyntipäätökseen vaikuttavia tekijöitä. Yhdeksi tärkeimmistä syistä tuli esiin metsänhoito.


B 70
Anu Aalto & Salla Kettunen
Hoivayrittäjyys ikääntyvien palveluissa - nyt ja tulevaisuudessa. 2013.
ISBN 978-952-5863-57-4
ISBN 978-952-5863-58-1 (avaa PDF)
Ikääntyvien määrä kasvaa koko ajan. Kuinka kasvavaan sosiaali- ja terveyspalvelujen tarpeeseen pystytään vastaamaan? CarePrise-projektin tavoitteena oli hoivayrittäjyyden hyvien käytäntöjen kartoittaminen erityisesti tulevaisuuden tarpeet huomioiden. Erityisesti on tarkasteltu yksityisen sektorin palvelutarjonnan mahdollisuuksia sekä niiden kysynnän ennakointia.


B 69
Juha Tall, Kirsti Sorama, Piia Tulisalo, Erkki Petäjä & Ari Virkamäki
Yrittäjyys 2.0 - menestyksen avaimia. 2013
ISBN 978-952-5863-51-2 (avaa PDF)
Mitkä ovat yrittäjän menestyksen avaimet tulevaisuudessa? Mikä yrittäjyydessä muuttuu ja mikä siinä on pysyvää? Raportissa tarkastellaan yrittäjyyttä monesta eri näkökulmasta ja yhtenä keskeisenä alueena on yrittäjyysetiikka.


B 68
Ari Sivula, Risto Lauhanen, Anna Saarela, Tiina Ahtola & Antti Pasila
Bioenergia-asiantuntijuutta kehittämässä Etelä-Pohjanmaalla. 2013
ISBN 978-952-5863-49-9 (avaa PDF)
Uusiutuvien energialähteiden käytön kasvutavoitteet asettavat kehittämishaasteita bioenergia-alan yrittäjille ja kaikille energia-alalla toimijoille. SeAMK:n maa- ja metsätalouden yksikön toteuttama Bioenergia-asiantuntijuuden kehittäminen työelämälähtöisesti -hankkeen pysyvinä tuloksina syntyivät mm. oppimisympäristö ja bioenergia-asiantuntijuusverkosto.


B 67
Ismo Makkonen
Korjuri vs. koneketju energiapuunkorjuussa. 2013
ISBN 978-952-5863-53-6 (avaa PDF)
Korjuri vai hakkuukoneen ja metsätraktorin koneketju energiapuun korjuuseen? Kumpi on parempi menetelmä? Tähän kysymykseen löytyy vastauksia tästä Kestävä metsäenergia - hankkeeseen kuuluvasta raportista.


B 66
Anna Saarela, Ari Sivula, Tiina Ahtola & Antti Pasila
Mobiilisovellus bioenergia-alan oppimisympäristöksi: Bioenergia-asiantuntijuuden kehittäminen työelämälähtöisesti -hanke. 2013
ISBN 978-952-5863-52-9 (avaa PDF)
Mobiililaitteet avaavat uusia mahdollisuuksia oppimiseen, viestintään ja tiedonkeruuseen. Millainen on mobiililaitteilla toimiva oppimisympäristö? Miten mobiiliin oppimisymäristöön suhtauduttiin? Samalla kun oppimisympäristöä kehitettiin ja testattiin, saatiin myös uutta tietoa bioenergian käyttöön liittyvistä asenteista.


B 65
Kirsti Sorama
Klusteriennakointimalli osaamistarpeiden ennakointiin : Ammatillisen korkea-asteen koulutuksen opetussisältöjen kehittäminen. 2012
ISBN 978-952-5863-46-8 (avaa PDF)
Millaista osaamista tulevaisuudessa tarvitaan? Seinäjoen ammattikorkeakoulussa toteutetun Klusteriennakointimalli osaamistarpeiden selvittämiseen -hankkeen raportissa mallinnetaan prosessi ammatillisen korkea-asteen koulutuksen opetussisältöjen ja pedagogiikan kehittämiseen klusteriennakointia hyödyntäen.


B 64
Anmari Viljamaa, Sanna Joensuu, Beata Taijala, Seija Råtts, Tero Turunen, Kaija-Liisa Kivimäki & Päivi Borisov
Elävästä elämästä: Kumppaniyrityspedagogiikka oppimisympäristönä 2012.
ISBN 978-952-5863-41-3
ISBN 978-952-5863-42-0 (avaa PDF)
Seamk Liiketoiminnan pk-yrittäjyyden koulutusohjelmassa yhteistyötä yritysten kanssa ja työelämälähtöistä opetusta on kehitetty pitkäjänteisesti ja suunnitelmallisesti. Vuodesta 2008 lähtien menetelmää on nimitetty kumppaniyrityspedagogiikaksi. Nyt menetelmästä on koottu käsikirja, joka kuvaa hyvin käytössä olleita ja olevia menetelmiä, toimintatapoja ja niiden perusteluita. Lisäksi kirja antaa esimerkkejä käytännön toimintatavoista, joita koulutusohjelmassa käytetään.

B 63
Ari Haasio (toim.)
Verkko haltuun! - Nätet i besittning! : Näkökulmia verkostoituvaan kirjastoon. 2012.
ISBN 978-952-5863-40-6 (avaa PDF)
Verkottuminen, verkostoituminen, verkostot, osallisuus, yhteistyö, kumppanuus. Nämä avainsanat kuvaavat sosiaalisen ja hakeutuvan kirjastotyön kehittämisprojektia. Lue projektin raportti ja ota verkko haltuun - Läs och ta nätet i besittning, också delvis på svenska.


B 62
Minna Laitila, Leena Elenius, Hilkka Majasaari, Marjut Nummela & Annu Peltoniemi (toim.)
Päihdetyön oppimista ja osaamista ammattikorkeakoulussa. 2012
ISBN 978-952-5863-39-0
ISBN 978-952-5863-44-4 (avaa PDF)
Raportti on uudenlainen opiskelijoiden, opettajien ja ohjaajien yhteistyönä syntynyt artikkelikokoelma päihdetyöstä. Päihdetyön haasteisiin on lähdetty vastaamaan tutkimuksen, kehittämisen ja opetuksen integraatiolla. Tuloksena on luotu uutta oppimismenetelmää kohti päihdetyön osaamista ja asiantuntijuutta


B 61
Elina Varamäki, Tarja Heikkilä, Juha Tall, Aapo Länsiluoto & Anmari Viljamaa
Ostajien näkemykset omistajanvaihdoksen toteuttamisesta ja onnistumisesta. 2012
ISBN 978-952-5863-38-3 (avaa PDF)
Tämä tutkimus jatkaa omistajanvaihdostutkimuksen perinnettä Etelä-Pohjanmaalla. Tutkimustulosten mukaan yritysten omistajanvaihdokset ovat suurelta osin olleet onnistuneita ja omistajaa vaihtaneiden yritysten kehitys suhteessa kilpailijoihin on ollut suotuisaa.  Tutkimus kuuluu Omistajanvaihdos osana liiketoiminnan kehittämistä ja kasvua -hankkeeseen.


B 60
Jarkko Pakkanen, Kati Katajisto & Ulla El-Bash
Verkostoitunut älykkäiden koneiden kehitysympäristö : VÄLKKY-projektin raportti. 2012
ISBN 978-952-5863-35-2 (avaa PDF)
VÄLKKY-projektin tavoitteena oli edistää eteläpohjalaisten pienten ja keskisuurten teknologiayritysten tuotannon älykkyyttä ja kehittää ohjausjärjestelmiä. 11 yrityksen kehittämisprojektin ja haastattelututkimuksen tuloksena havaittiin, että yritykset tarvitsevat teknisen kehitystyön lisäksi koneiden ja laitteiden testausta ja simulointia. SeAMK:lla on tähän monipuoliset ja ajanmukaiset laboratoriot. Ammattikorkeakoulun ja yritysten yhteistyö on täten luontevaa.
 

B 59
Matti Ryhänen & Erkki Laitila (toim.)
Yhteistyö ja resurssit maitotiloilla : Verkostomaisen yrittämisen lähtökohtia ja edellytyksiä. 2012
ISBN 978-952-5863-33.8
ISBN 978-952-5863-34-5 (avaa PDF)
Raportissa on uutta tietoa maidontuottajien yritystoiminnan kehittämiseen. Julkaisun neljä artikkelia käsittelevät mm. tulevaisuuden yhteistyömahdollisuuksia ja maitotilojen resursseja, maidontuottajien yhteistyön laajuutta Etelä-Pohjanmaalla, verkostomaista yrittämistä sekä toimintolaskennan soveltuvuutta maidontuottajien päätöksentekoon.


B 58
Kimmo Nissinen (toim.)
Maitotilan prosessien kehittäminen : Lypsy-, ruokinta- ja lannankäsittely- sekä kuivitusprosessien toteuttaminen ; Maitohygienian turvaaminen maitotiloilla ; Teknologisia ratkaisuja, rakennuttaminen ja tuotannon ylösajo. 2012
ISBN 978-952-5863-31-4
ISBN 978-952-5863-32-1 (avaa PDF)
Julkaisussa esitetään suosituksia, miten tarkasteltuja maitotilan prosesseja voi kehittää toiminnallisuuden ja työnkäytön näkökulmasta.
 

B 57
Elina Varamäki, Kirsti Sorama, Kari Salo & Tarja Heikkilä
Sivutoimiyrittäjyyden rooli ja merkitys ammattikorkeakoulusta valmistuneiden keskuudessa. 2011
ISBN 978-952-5863-28-4 (avaa PDF)
Sivutoiminen yrittäjyys kasvaa yhteiskunnassamme. Sivutoimiseksi yrittäjäksi ryhdytään usein uudella alalla - ei sillä, johon on kouluttauduttu. Yrittäjyydellä toteutetaan itseään. Raportti kuvaa sivutoimiyrittäjyyden yleisyyttä ja motiiveja sekä sitä, johtaako sivutoiminen yrittäjyys päätoimiseksi yrittäjäksi.


B 56
Heikki Holma, Elina Varamäki, Marja Lautamaja, Hannu Tuuri & Terhi Anttila
Yhteistyösuhteet ja tulevaisuuden näkymät eteläpohjalaisissa puualan yrityksissä. 2011
ISBN 978-952-5863-27-7 (avaa PDF)
Tutkimus selvittää pienten eteläpohjalaisten puualan yritysten yhteistyösuhteita, kasvu- ja kehittämistavoitteita sekä verkostoitumiseen liittyviä palvelutarpeita. Tutkimus on osa Palvelevat puuyritykset -toimialahanketta.


B 55
Tuomas Hakonen & Jussi Laurila
Metsähakkeen kosteuden vaikutus polton ja kaukokuljetuksen kannattavuuteen. 2011
ISBN 978-952-5863-24-6
ISBN 978-952-5863-25-3 (avaa PDF)
Kestävä metsäenergia -hanke tuottaa tutkimustietoa metsäenergian tuotannosta, hankinnasta ja käytöstä Etelä-Pohjanmaalla. Tässä raportissa kuvataan, kuinka suuri rahallinen vaikutus kosteudella on metsähakkeen polton ja kaukokuljetusten kannattavuuteen.


B54
Tarja Keski-Mattinen, Jouni Niskanen & Ari Sivula
Ammattikorkeakouluopintojen ohjaus etätyömenetelmillä. 2011
ISBN 978-952-5863-23-9 (avaa PDF)
"Nuorten ja aikuisten opintojen ohjaus etätyömenetelmillä" -hanke toteutettiin Seinäjoen ammattikorkeakoulussa 2009-2011. Hankkeen raportti esittelee toimivia käytäntöjä ammattikorkeakouluopintojen verkko-ohjaukseen.


B 53
Jussi Laurila & Risto Lauhanen
Pienen kokoluokan  CHP -teknologiasta lisää voimaa Etelä-Pohjanmaan metsäkeskusalueelle. 2011
ISBN 978-952-5863-21-5 (avaa PDF)
ISBN 978-952-5863-22-2
CHP - Combined Heat and Power on yhdistettyä sähkön ja lämmön tuotantoa. Tuoreen tutkimuksen mukaan lähes kaikki Etelä-Pohjanmaan metsäkeskusalueen lämpöyrittäjät ovat kiinnostuneita pienimuotoisesta sähkön ja lämmön yhteistuotannosta. Raportti antaa puolueetonta tietoa yhdistetystä sähkön- ja lämmöntuotantoteknologiasta ja siihen liittyvistä tuki-, vero- ja lupa-asioista.


B 52
Elina Varamäki, Tarja Heikkilä, Juha Tall & Erno Tornikoski
Eteläpohjalaiset yrittäjät liiketoimintojen ostajina, myyjinä ja kehittäjinä. 2011
ISBN 978-952-5863-18-5 (avaa PDF)
Raportissa on uutta tietoa etäläpohjalaisten yrittäjien suhtautumisesta yritysten ostamiseen, myymiseen ja kehittämiseen. Tutkimuksen kohteena olivat ensimmäistä kertaa potentiaaliset yritystoiminnan ostajat. Tutkimustulokset olivat rohkaisevia ja niiden mukaan 42% vastaajista oli kiinnostunut ostamaan uuden yrityksen tai liiketoiminnan.


B 51
Ari Haasio & Kari Salo (toim.)
AMK 2.0 : Puheenvuoroja sosiaalisesta mediasta ammattikorkeakouluissa. 2011
ISBN 978-952-5863-16-1 (avaa PDF)
Amk 2.0 -teos on puheenvuoro sosiaalisen median ja ammattikorkeakoulujen kehittämisen puolesta. Artikkelit pyrkivät herättämään keskustelua siitä, mitä sosiaalinen media merkitsee ammattikorkeakouluille. Kuinka sitä voidaan soveltaa opetuksessa? Mitä haasteita se tarjoaa? Millaisia sudenkuoppia siihen kätkeytyy? Mukana on niin caseja kuin puheenvuoroja eri näkökulmista.


B 50
Vesa Harmaakorpi, Päivi Myllykangas & Pentti Rauhala
Evaluation report for research, development and innovation activities. 2011
ISBN 978-952-5863-14-7
ISBN 978-952-5863-15-4 (avaa PDF)
An evaluation of SeAMK research, development and innovation activities was carried out by an independent evaluation group in February 2010. This evaluation of RDI activities in a Finnish Universities of Applied Sciences was the first of its kind. The main targets of the evaluation were strategic aims, organisation, the course of action and the results of RDI.


B 49
Elina Varamäki, Tarja Heikkilä & Marja Lautamaja
Nuorten, aikuisten sekä ylemmän tutkinnon suorittaneiden sijoittuminen työelämään : Seurantatutkimus Seinäjoen ammattikorkeakoulusta v. 2006-2008 valmistuneille. 2011
ISBN 978-952-5863-11-6
ISBN 978-952-5863-12-3 (avaa PDF)
Hinta: 25 EUR
Tutkimus antaa monipuolisen kuvan Seinäjoen ammattikorkeakoulusta valmistuneiden nuorten ja aikuisten, myös ylemmän AMK-tutkinnon suorittaneiden, sijoittumisesta työelämään. Raportti antaa arvokasta palautetta ammattikorkeakoululle, sen yksiköille ja koulutusohjelmille. Valmistuneiden hyvä sijoittuminen työelämään kannustaa kehittämään ammattikorkeakoulua edelleen.

 
B 48
Erkki K. Laitinen, Elina Varamäki, Juha Tall, Tarja Heikkilä & Kirsti Sorama
Omistajanvaihdokset Etelä-Pohjanmaalla 2006-2010: ostajayritysten ja ostokohteiden profiilit ja taloudellinen tilanne. 2011
ISBN 978-952-5863-09-3 (avaa PDF)
Yritysten omistajanvaihdot ovat osa liiketoiminnan kasvua ja kehittämistä. Raportissa analysoidaan Etelä-Pohjanmaalla vuosina 2006-2010 tapahtuneiden omistajanvaihdosten ostajayritysten ja myyjien profiilit ja taloudellinen tilanne.


B 47
Veli Autio, Jouni Björkman, Peter Grönberg, Markku Heinisuo & Heikki Ylihärsilä
Rakennusten palokuormien inventaariotutkimus. 2011
ISBN 978-952-5863-08-6 (avaa PDF)
SeAMK:n hallinnoima Rakennusten palokuormien inventaariotutkimus on tehty yhteistyössä VTT:n, Tampereen teknillisen yliopiston ja SeAMK Tekniikan yksikön kanssa. Tämä tutkimus edistää paloturvallisuutta maassamme. Se luo perustaa, jonka mukaan palokuormien tiheyksien minimiarvot voidaan määrittää Suomeen Eurokoodien mukaiseen rakennusten suunnitteluun.


B 46
Tiina Sauvula-Seppälä, Essi Ulander & Tapani Tasanen (toim.)
Kehittyvä metsäenergia: Tutkimusseminaari Seinäjoen Framissa 18.11.2009. 2010
ISBN 978-952-5863-04-8
ISBN 978-952-5863-05-5 (avaa PDF)
Kehittyvä metsäenergia -seminaarissa esiteltiin uusinta tutkimustietoa metsä- ja energia-alan toimijoille. Kehittyvä metsäenergia -hankkeen järjestämän seminaarin esitykset on nyt koottu artikkelijulkaisuksi.


B 45
Elina Varamäki, Marja Lautamaja & Juha Tall
Etelä-Pohjanmaan omistajanvaihdosbarometri 2010
ISBN 978-952-5863-03-1 (avaa PDF)
Viidennen kerran Etelä-Pohjanmaalla toteutettu omistajanvaihdosbarometri arvioi yli 50-vuotiaiden omistamien yritysten tulevaisuudennäkymiä. Siinä pohditaan myös omistajanvaihdosten määrällisten ja laadullisten prosessien kehittämistä.


B 44
Elina Varamäki (toim.)
Pertti Kinnunen, Marko Kohtamäki, Mervi Lehtola, Sami Rintala, Marko Rossinen, Juha Tall, Anmari Viljamaa
Etelä-Pohjanmaan yrittäjyyskatsaus 2010
ISBN 978-952-5863-02-4 (avaa PDF
Onko Etelä-Pohjanmaa jatkossakin Suomen yrittäjyysmaakunta? Kolmas Etelä-Pohjanmaan yrittäjyyskatsaus tuottaa tutkittua tietoa maakunnan yrittäjyyden tilasta ja yrittäjyyden kehitysnäkymistä.


B 43
Vesa Harmaakorpi, Päivi Myllykangas & Pentti Rauhala
Seinäjoen ammattikorkeakoulu: tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan arviointiraportti. 2010

ISBN 978-952-5863-01-7
ISBN 978-952-5863-00-0 (avaa PDF)
Seinäjoen ammattikorkeakoulussa toteutettiin ensimmäisenä ammattikorkeakouluna Suomessa tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan ulkoinen arviointi. Arvioinnin kohteiksi valittiin toiminnan strategiset tavoitteet, toiminnan organisointi, toimintatapa ja saavutetut tulokset.
 

B 42
Minttu Kuronen-Ojala & Pirjo Knif & Anne Saarijärvi & Mervi Lehtola & Harri Jokiranta
Pohjalaismaakuntien hyvinvointibarometri 2009 : Selvitys pohjalaismaakuntien hyvinvoinnin ja hyvinvointipalveluiden tilasta sekä niiden muutossuunnista. 2009
ISBN 978-952-5336-97-9 (avaa PDF)
Raportti antaa ajankohtaista alueellista tietoa pohjalaisten hyvinvoinnista. Hyvinvointibarometrin tulokset osoittavat, että kyselyyn vastanneet asiantuntijat tunnistavat selkeitä hyvinvoinnin vajeita liittyen päihteiden käyttöön, mielenterveyden ongelmiin, työttömyyteen toimeentuloon ja yksinäisyyteen. Myönteisinä asioina kyselyssä tulivat ilmi elinympäristön viihtyisyys, asumisen väljyys ja harrastusmahdollisuudet.


B 41
Jouni Niskanen
Virtuaaliopetuksen ajokorttikonsepti : Portfoliotyyppinen henkilöstökoulutuskokonaisuus. 2009
ISBN 978-952-5336-96-2 (avaa PDF)
Tutkimuksessa raportoidaan Seinäjoen ammattikorkeakoulun Opetusministeriön 2007 rahoittaman hankkeen kehittämä verkko-opetuksen ajokorttikoulutuskonsepti. Tutkimus toteutettiin toimintatutkimuksena. Ajokorttikonseptin avulla varmistetaan opettajien verkko-opetusosaaminen.

  

B 40
Päivi Niiranen & Sirpa Tuomela-Jaskari
Haasteena ikäihmisten päihdeongelma? : Selvitys ikäihmisten päihdeongelman esiintyvyydestä Pohjalaismaakunnissa. 2009 ISBN 978-952-5336-95-5 (avaa PDF)
Ikääntyneiden päihteiden käyttö lisääntyy. Haasteena ikäihmisten päihdeongelma -raportissa tarkastellaan ikäihmisten päihdeongelmaa pohjalaismaakuntien alueella. Selvitys pohjautuu vanhustyössä työskentelevien työntekijöiden näkökulmiin ongelman esiintyvyydestä ja laajuudesta, päihteiden käytöstä aiheutuvista hoitotyön haasteista, käytöstä olevista toimintamalleista sekä kehittämistarpeista ja tulevaisuuden kuvista.

 

B 39
Risto Lauhanen
Metsä kasvaa myös Länsi-Suomessa : Taustaselvitys hakkuumahdollisuuksista, työmääristä ja resurssitarpeista. 2009
ISBN 978-952-5336-94-8 (avaa PDF)
Kirjallisuusselvitys kokoaa ajan tasalla olevia tietoa Länsi-Suomen metsien kasvusta, hakkuumahdollisuuksista ja -kertymistä. Näiden tietojen pohjalta arvioidaan puunhankinnan resurssitarpeita Venäjän puutulliskenaarion realisoituessa. Selvitys kerää tilastotietoja kunnostusojituksen, nuorten metsien hoidon ja lämpöyrittäjyyden työmääristä ja resursseista. Raportti on laadittu länsisuomalaisen metsäalan ammattikorkeakouluverkoston kehittämistyön taustamateriaaliksi.


B 38
Anmari Viljamaa & Marko Rossinen & Elina Varamäki & Juha Alarinta & Pertti Kinnunen & Juha Tall
Etelä-Pohjanmaan yrittäjyyskatsaus 2008. 2008
ISBN 978-952-5336-93-1 (avaa PDF)
Etelä-Pohjanmaan yrittäjyyskatsaus julkaistaan nyt toista kertaa. Maakunnallinen vuosittainen katsaus antaa laajan ja monipuolisen poikkileikkauskuvan yrittäjyyden tilasta Etelä-Pohjanmaalla.


B 37
Anu Aalto & Ritva Kuoppamäki & Leena Niemi
Sosiaali- ja terveysalan yrittäjyyspedagogisia ratkaisuja : Seinäjoen ammattikorkeakoulun Sosiaali- ja terveysalan yksikön kehittämishanke. 2008
ISBN 978-952-5336-90-0 (avaa PDF)
Kehittämishankkeessa on selvitetty, miten yrittäjyysopintoja toteutetaan eri ammattikorkeakoulujen sosiaali- ja terveysalan koulutusohjelmissa ja miten sosiaali- ja terveysalan yrittäjyyden erikoistumisopinnot rakentuvat. Raportin kolmantena teemana on sosiaali- ja terveysalan yksityinen palvelutuotanto ja sen vakiintuminen.


B 36
Margit Närvä & Matti Ryhänen & Esa Veikkola & Tarmo Vuorenmaa
Esiselvitys maidontuotannon kehittämiskohteista: loppuraportti. 2008
ISBN 978-952-5336-88-7
ISBN 978-952-5336-89-4 (avaa PDF)
Hinta: Maksuton
Raportissa kartoitetaan asioita ja tekijöitä, joihin tarvitaan koulutusta ja kehittämistoimenpiteitä maidontuotannon kilpailukyvyn edistämiseksi. Raportissa haetaan vastauksia mm. seuraaviin kysymyksiin: 1. Mitkä ovat alueen maidontuotannon keskeiset haasteet? 2. Mitkä ovat tärkeimmät kehittämisteemat? 3. Mistä asioista ja millaisin koulutusmuodoin tulisi järjestää maidontuottajien koulutusta? 4. Millaisia ryhmiä on erotettavissa alueen maidontuottajista?

B 35
Simon Heli & Vuorela Taina
Ammatillisuus ammattikorkeakoulujen kielten- ja viestinnänopetuksessa: Oulun seudun ammattikorkeakoulun ja Seinäjoen ammattikorkeakoulun kielten- ja viestinnänopetuksen arviointi- ja kehittämishanke 2005-2006. 2008
ISBN 978-952-5336-87-0 (avaa PDF)
Hankeraportti käsittelee ammatilliseen kieltenopetukseen liittyviä seikkoja. Hankkeen kohteena on ollut mm. kieltenopetuksen ja substanssiaineiden opetuksen integrointi. Hankkeessa toteutettiin valtakunnallinen kysely, jonka tuloksena todetaan tarve yhdistää kieltenopetusta ammatilliseen oppimiseen.  Raportista saa uutta tietoa ammattikorkeakoulujen kieltenopetuksen kehittämiseen, vieraalla kielellä opettamiseen ja sitä kautta koulutuksen kansainvälistymiseen. Hankeraporttiin on myös koottu kohteena olevien ammattikorkeakoulujen kieltenopetuksen ohjeistusta ja taitotasoja.

B 34
Niskanen Jouni (toim.)
Virtuaalioppimisen ja -opettamisen benchmarking Seinäjoen ammattikorkeakoulun, Seinäjoen yliopistokeskuksen sekä Kokkolan yliopistokeskuksen Chydeniuksen ja Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun Averkon välillä keväällä 2007. Loppuraportti.
ISBN 978-952-5336-85-6 (avaa PDF)
Julkaisussa etsitään verkko-opettamisen ja -oppimisen hyviä käytänteitä. Julkaisussa kuvataan benchmarkkausprosessi, jonka tavoitteena oli löytää välineitä ja menetelmiä vuodesta 2004 toimineen Etelä-
Pohjanmaan eOppimiskeskuksen kehittämiseen. Raportti on kirjoitettu Seinäjoen ammattikorkeakoulun näkökulmasta.

B 33
Lauhanen Risto & Laurila Jussi
Bioenergian hankintalogistiikka: tapaustutkimuksia Etelä-Pohjanmaalta. 2007
ISBN 978-952-5336-84-9
ISBN 978-952-5336-86-3 (avaa PDF)
Hinta: Maksuton
Metsäenergian hankintalogistiikkaan painottuvat tapaustutkimukset tuovat uutta tietoa Etelä-Pohjanmaan tavoite 2 -alueen metsäenergiapotentiaalista, bioenergiavirroista, pienpuuhakkeen hankintakustannuksista, kannonnostosta ja metsäkuljetuksen tuottavuudesta, energiankäyttöön korjatun kanto- ja juuripuun kosteuden vaihtelusta sekä ruokohelpibriketin käytöstä metsähakkeen jatkeena.

B 32
Riukulehto Sulevi
Tietoa, tasoa, tekoja: Seinäjoen ammattikorkeakoulun ensimmäiset kymmenen vuotta. 2007.
ISBN 978-952-5336-83-2
Hinta: 30 €
Miten Seinäjoen ammattikorkeakoulu syntyi ja laajeni maakunnalliseksi korkeakouluksi? Miten jotkut oppilaitokset päätyivät osaksi ammattikorkeakoulua ja toiset eivät? Miten valtakunnalliset koulutuspoliittiset linjaukset näkyivät Etelä-Pohjanmaalla? Muun muassa näihin kysymyksiin saa vastauksen historiateoksesta. 

Kirjoittaja Sulevi Riukulehto työskentelee Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyhdistyksen Epanet-verkoston tutkimusohjelmapäällikkönä Seinäjoen yliopistokeskuksessa. Hän on Jyväskylän yliopiston taloushistorian dosentti.


B 31
Varamäki Elina - Heikkilä Tarja - Taipalus Eija - Lautamaja Marja
Ammattikorkeakoulusta työelämään: Seinäjoen ammattikorkeakoulusta v. 2004 - 2005 valmistuneiden sijoittuminen opiskelujen jälkeen. 2007.
ISBN 978-952-5336-81-8
ISBN 978-952-5336-82-5 (avaa PDF)
Hinta: 5 €
Raportti on neljäs Seinäjoen ammattikorkeakoulussa toteutettu valmistuneiden seurantatutkimus. Työelämään sijoittumisen ohella tutkimuksen tavoitteena on saada valmistuneilta arvioita koulutuksen ja työelämän vaatimusten vastaavuudesta ja oman ammattikorkeakoulun imagosta työmarkkinoilla sekä seurata kehitystä aikaisempiin tutkimuksiin verraten.

B 30
Viljamaa Anmari - Varamäki Elina (toim.)
Etelä-Pohjanmaan yrittäjyyskatsaus 2007.
ISBN 978-952-5336-79-5
ISBN 978-952-5336-80-1 (avaa PDF)
Hinta: Maksuton
Yrittäjyyskatsaus antaa kattavan kuvan yrittäjyyden tilasta Etelä-Pohjanmaalla. Yritysten
määrällisen kehityksen lisäksi tarkastellaan yritysten laatua, yrityskentän dynamiikkaa, toimintaympäristöä ja yrittäjyyden edistämistä. Raportti on osa Seinäjoen ammattikorkeakoulun hallinnoimaa hanketta, jonka tarkoituksena on ollut toteuttaa Etelä-Pohjanmaalle vuosiksi 2000 - 2006 laadittua yrittäjyyden teemaohjelmaa.

B 29
Beck Thorsten  - Bruun-Schmidt Henning - Kitinoja Helli - Sjöberg Lars - Svensson Owe & Vainoras Alfonsas
eHealth as a facilitator of transnational cooperation on health: a report from the Interreg III B project "eHealth for Regions". 2007.
ISBN 978-952-5336-77-1
ISBN 978-952-5336-78-8 (avaa PDF)
Hinta: Maksuton
eHealth for regions -hankkeen (2004 - 2007) tavoitteena on ollut monikansallisen ja eri sektoreiden välisen verkoston rakentaminen ja elektronisen terveydenhuollon alan yhteistyötä edistävän liiketoimintamallin kehittäminen Itämeren alueella. Tässä hankkeen loppuraportissa esitellään EU:n alueella toteutuneita monikansallisia elektronisen terveydenhuollon ratkaisuja, visioidaan tulevasta, käsitellään elektronisen terveydenhuollon haasteita ja esitetään toimenpide-ehdotuksia.

B 28
Varamäki Elina (toim.)
Omistajanvaihdosnäkymät ja yritysten jatkuvuuden edistäminen Etelä-Pohjanmaalla.   2007.
ISBN 978-952-5336-75-7
Hinta: Maksuton (loppuunmyyty)
Tutkimuksen päätavoitteena on arvioida omistajanvaihdosteemaa, ilmiön käytännön toteutumista ja toteutuneita edistämishankkeita sekä tuottaa tietoa niistä asioista, joihin tulevaisuudessa pitäisi panostaa. Tutkimusraportti sisältää barometrikyselyn, josta selviää 656 yrittäjän näkemykset oman yrityksen jatkuvuudesta. Lisäksi raportoidaan omistajanvaihdoksen jo tehneiden kokemuksista ja arvioidaan Etelä-Pohjanmaalla vuosina 2001 - 2006 toteutettuja omistajanvaihdoshankkeita. Tutkimus on toteutettu osana Seinäjoen ammattikorkeakoulun Liiketalouden yksikön hallinnoimaa Onnistunut omistajanvaihdos-lähineuvojaverkoston -rakentaminen hanketta.

B 27
Tornikoski Erno ym.
Asiantuntijapalveluyritysten yrittäjien näkemys kasvun mahdollisuuksista ja kasvun seurauksista Etelä- ja Keski-Pohjanmaalla - Pro Advisor -hankkeen esiselvitystutkimus. 2006.
ISBN 952-5336-71-9
Hinta: 5 €

B 26
Laine Päivö
Pk-yritysten verkkosivustot - vuorovaikutteisuus ja kansainvälistyminen. 2006.
ISBN 952-5336-70-0
Hinta: 5 €

B25
Suutari Timo, Salo Kari & Kurki Sami
Seinäjoen teknologia- ja innovaatiokeskus Frami vuorovaikutusta ja innovatiivisuutta edistävänä ympäristönä. 2005.
ISBN 952-5336-64-6
Hinta: 5 €

B 24
Lehtola Mervi
Alueellinen hyvinvointitiedon malli - asiantuntijat puhujina. 2005.
ISBN 952-5336-63-8
Hinta:  5 €

B 23
Perttula Katariina
Kokemuksellinen hyvinvointi Seinäjoen kolmella asuinalueella. Raportti pilottihankkeen tuloksista. 2005.
ISBN 952-5336-62-X
Hinta: 5 €

B 22
Pitkäkoski Tuija, Pajuniemi Sari & Vuorenmaa Hanne (editors)
Food choices and healthy eating. Focusing on vegetables, fruits and berries. International conference September 2nd - 3rd 2005. Kauhajoki, Finland.
Proceedings.
ISBN 952-5336-61-1
Hinta: 5 €

B 21
Varamäki Elina, Heikkilä Tarja & Taipalus Eija
Ammattikorkeakoulusta työelämään. Seinäjoen ammattikorkeakoulusta v.2001 - 2003 valmistuneiden sijoittuminen opiskelun jälkeen. 2005.
ISBN 952-5336-55-7
Hinta:  5 €

B 20
Toikko Timo (toim.)
Sosiaalialan kehittämistyön lähtökohtia. 2005.
ISBN 952-5336-57-3
Hinta: 14 € (loppuunmyyty)

B 19
Torkki Suvi (toim.)
Kohti käyttäjäkeskeistä muotoilua. Muotoilukoulutuksen painotuksia SeAMK:ssa. 2005.
ISBN 952-5336-56-5
Hinta:  5 €

 B 18
Järvenpää Marko (toim.)
Muutoksen kärjessä – Kalevi Karjanlahti 60 vuotta. 2004.
ISBN 952-5336-48-4
Hinta: 5 € 

B 17
Niemi Leena
Sosiaalisen tarkastelua. 2004.
ISBN 952-5336-47-6
Hinta: 5 €  

B 16
Saari Hannu & Oijennus Mika
Toiminnanohjaus kehityskohteena pk-yrityksessä. 2004.
ISBN 952-5336-46-8
Hinta: 5 €  

B 15
Ahmaniemi Riikka ja Setälä Marjut
Seinäjoen ammattikorkeakoulu - alueellinen kehittäjä, toimija ja näkijä. 2003.
Hinta: 5 €

B 14
Laitinen Päivi & Välisaari Sanna
Staphylococcus aureus -bakteerien aiheuttaman utaretulehduksen ennaltaehkäisy ja hoito lypsykarjatiloilla. 2003.
Hinta: 5 €

B 13
Tauriainen Susanna & Ala-Kauppila Arja
Kivennäisaineet kasvavien nautojen ruokinnassa. 2003.
Hinta:  5 €   

B 12
Varmola Tapio, Kitinoja Helli & Peltola Asko (ed.)
Quality and new challenges of higher education. International Conference. 25.-26. September, 2002 Seinäjoki Finland . Proceedings. 2002.
Hinta: 5 €

B 11
Varamäki Elina, Heikkilä Tarja & Taipalus Eija
Ammattikorkeakoulusta työelämään. Seinäjoen ammattikorkeakoulusta  1998-2000 valmistuneiden sijoittuminen. 2002.
Hinta: 5 €  

B 10
Kivipelto Minna (toim.)
Sosionomin asiantuntijuus : esimerkkejä kriminaalihuolto-, vankila- ja projektityöstä. 2002.
Hinta: 5 €  

B 9
Seinäjoen ammattikorkeakoulusta soveltavan osaamisen korkeakoulu - tutkimus- ja kehittämis- toiminnan ohjelma 2001. 2001.
Hinta: 5 €  

B 8
Ruuska Juha
Kulttuuri- ja sisältötuotannon koulutusselvitys. 2000.
Hinta: 5 €  

B 7
Ylihärsilä Heikki
Puurakentaminen rakennusinsinöörien koulutuksessa. 2000.
Hinta: 5 € 

B 6
Seinäjoen ammattikorkeakoulun laatujärjestelmän auditointi 1998-1999: itsearviointiraportti ja keskeiset tulokset. 1999.
Hinta: 5 €  

B 5
Varamäki Elina
PK-yritysten tuleva elinkaari - säilyykö Etelä-Pohjanmaa yrittäjämaakuntana? 1999.
Hinta: 5 € 

B 4
Kahila Petri
Tietoteollisen koulutuksen tilanne ja tarveselvitys Seinäjoen ammattikorkeakoulussa. 1999.
Hinta: 13 € (loppuunmyyty)

B 3
Varamäki Elina, Heikkilä Tarja, Taipalus Eija
Ammattikorkeakoulusta työelämään : Seinäjoen ammattikorkeakoulusta 1996-97 valmistuneiden sijoittuminen. 1999.
Hinta: 5 €

B 2
Varamäki Elina ym.
PK-yritysten ja ammattikorkeakoulun yhteinen tulevaisuus : prosessin kuvaus, tulokset ja toimintaehdotukset. 1998.
Hinta: 5 €

B 1
Seinäjoen ammattikorkeakoulusta soveltavan osaamisen korkeakoulu: tutkimus- ja kehitystoiminnan ohjelma 1998. 1998.
Hinta: 5 €