A. Tutkimuksia

 

A 25

Pasi Junell, Asta Heikkilä, Seliina Päällysaho & Silja Saarikoski (toim.)

Hyvinvointia ja innovaatioita monialaisesti ja raja-aitoja madaltaen: Katsaus Seinäjoen ammattikorkeakoulun toimintaan 2016. 2016

Seinäjoen ammattikorkeakoulun neljäs kokoomajulkaisu on jälleen mittava poikkileikkaus SeAMKin opetuksen, tutkimuksen ja kehittämisen teemoista. Teos sekä täydentää että päivittää aiemmissa kokoomateoksissa ja muutenkin SeAMKista kirjoitettuja tekstejä. SeAMKin tarina jatkuu 69 kirjoittajan voimin. Kirja koostuu 40 artikkelista. Artikkeleita on kaikista SeAMKin yksiköistä. Artikkeleiden kirjoittamiseen on osallistunut myös merkittävissä määrin kirjoittajia SeAMKin yhteistyökumppaneista. Teoksen toimituskunta kannustaa lukijaa pohtimaan, millä tavalla artikkeleissa esitettyjä tuloksia tai menettelytapoja voi hyödyntää omissa toimissaan. Pohtimisen arvoista on myös se, millä tavalla lukija voisi itse osallistua tulevaisuudessa artikkelissa esitettyihin toimiin tai tutkimuksiin.

ISBN 978-952-7109-50-2                                                                                                                                                         ISBN 978-952-7109-51-9 (PDF)

 

 

  

A 24

Timo Toikko (ed.)

Subjective wellbeing in regional contexts. 2016. 

In the current academic world, international connections are the basis for successful
research. This publication, Subjective Wellbeing in Regional Contexts, consists of five
articles, which are written by scholars from Estonia, Germany, Romania, and Finland.
Most of the authors have been cooperating already for years in the field of research and development within the EU funded programs. This cooperation has offered chances to exchange ideas about wellbeing, which resulted in this publication.

ISBN 978-952-7109-49-6 (PDF)

 

 

 

A 23

Maija Kontukoski, Maija Paakki, Jon Thureson, Tuija Pitkäkoski, Heikki Uimonen, Mari
Sandell & Anu Hopia

Ruokailuympäristön vaikutus terveellisiin ruokavalintoihin: Tutkimusmenetelmien testaus ja arviointi ravintolaympäristössä. 2016

Ruokailuympäristöllä on väliä: Monitieteellisen tutkimuksen tulokset osoittavat, että yhteensovitetut ympäristötekijät,  ruoan väri sekä väri- ja äänimaisema, vahvistivat ruokailijoiden kokemaa mielihyvää, mutta tässä tutkimuksessa ne eivät vaikuttaneet salaattien valintaan. Toisaalta tulokset antoivat viitteitä myös siitä, että ruoan värillä voidaan vaikuttaa noutopöydässä tehtäviin ruokavalintoihin: monivärisiä salaatteja valittiin yksivärisiä salaatteja enemmän. Tulosten lisäksi raportissa arvioidaan eri tutkimusaineistojen, keruumenetelmien ja analyysimenetelmien soveltuvuutta ympäristöelementtien vaikutuksen tutkimiseen.

ISBN 978-952-7109-45-8 (avaa PDF)

 

 

 

A 22

Ari Haasio, Minna Zechner & Seliina Päällysaho (toim.)

Internet, verkkopalvelut ja tietotekniset ratkaisut opetuksessa ja tutkimuksessa. 2015

ISBN 978-952-7109-40-3                                                                                                                                                        
ISBN 978-952-7109-41-0 (avaa PDF)

Seinäjoen ammattikorkeakoulun strategiassa yhtenä tavoitteena on digitaalinen kampus. Kuten digitalisaatiolla ylipäätään, ammattikorkeakoulullekin se tarkoittaa hyvin monia erilaisia käytäntöjä ja myös unelmia. Tavoitteena on hyödyntää sähköisiä oppimisen tiloja ja resursseja – esim. e-kirjoja, verkkokursseja, etäluentoja ja kansainvälistä yhteistyötä ilman matkustamista paikasta toiseen. Tämä julkaisu on yksi osa digitaalista kampusta. Teos sisältää 18 artikkelia ja se on jaettu kahteen osaan. Ensimmäinen osa esittelee mahdollisuuksia kehittää ammattikorkeakoulua digitalisaation avulla. Teoksen toinen osa esittelee Seinäjoen ammattikorkeakoulun henkilökunnan digitalisaatioon liittyvää tutkimusta ja kehittämishankkeiden tapausesimerkkejä.

Seinäjoen ammattikorkeakoulun vuosittaisesta kokoomajulkaisusta on tullut jo perinne. Internet, verkkopalvelut ja tietotekniset ratkaisut opetuksessa ja tutkimuksessa –artikkeliteos on jo kolmas laatuaan.

 

 

A 21

Sanna Joensuu, Anmari Viljamaa, Marja Katajavirta, Salla Kettunen & Anne-Maria Mäkelä

Markkinaorientaatio ja markkinointikyvykkyys eteläpohjalaisissa kasvuyrityksissä. 2015

ISBN 978-952-7109-26-7 (avaa PDF)

Yhä lisääntyvän kasvuyritystutkimuksen taustalla on yhteiskunnallinen mielenkiinto kasvuyritysten merkitykseen työllistäjänä. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli (1) selvittää Etelä-Pohjanmaan pk-yritysten markkinaorientaatiota sekä markkinointikyvykkyyttä ja niiden merkitystä ja yhteyttä yrityksen kasvuun sekä menestymiseen, (2) markkinaorientaation omaksumista, esteitä, edellytyksiä sekä hyviä käytänteitä sekä (3) kehittää tulosten pohjalta työkaluja pk-yritysten markkinaorientaation tunnistamiseksi sekä kehittämiseksi ja sitä kautta kasvun aikaansaamiseksi. Tutkimustulosten mukaan sekä kasvaneilla että ei-kasvaneilla yrityksillä  markkinaorientaatiolla on suuri välillinen merkitys menestymiseen. Markkinaorientaatio välittyy markkinointikyvykkyyden ja uuden kehittämisen kautta. Kasvaneilla yrityksillä korostuu markkinointikyvykkyyden vaikutus ja ei-kasvaneilla uuden kehittämisen vaikutus.

 

 

A 20

Kirsti Sorama, Elina Varamäki, Sanna Joensuu, Anmari Viljamaa,  Erkki K. Laitinen, Erkki Petäjä, Aapo Länsiluoto, Tarja Heikkilä, Tero Vuorinen

Mistä tunnet sä kasvajan - seurantatutkimus eteläpohjalaisista kasvuyrityksistä. 2015
978-952-7109-05-2 (avaa PDF)

Tutkimuksen päätavoitteena on selvittää, miten 2000-luvun alun eteläpohjalaisiksi kasvuyrityksiksi tunnistetut ovat sittemmin menestyneet, ja mitkä tekijät selittävät kasvua pitkällä aikavälillä. Tutkimus tarjoaa myös toimenpide-ehdotuksia kasvuyrittäjyyden edistämiseksi. Eteläpohjalaisissa yrityksissä menestyminen, tarkoittaen sekä liiketoiminnan laadullista kehittymistä että taloudellista tulosta, on vahvin kasvua selittävä tekijä. Yrityksen menestymistä puolestaan selittävät laajaan tietopohjaan ja systemaattiseen seurantaan perustuva johtaminen, vahva kosketus markkinoihin ja panostukset uuden kehittämiseen. Hieman yli puolella (53 %) aiemmin tunnistetuista kasvuyrityksistä oli tapahtunut  vähintään 20 % kumulatiivinen kasvu vuodesta 2005 vuoteen 2011. Jonkinasteinen kasvu löytyi 65 %:lla yrityksistä. Eniten kasvaneita yrityksiä oli 5–9 työntekijää työllistävien yritysten joukossa. Tutkimuksen aineisto muodostui noin 300 jatkuvan kasvun yrityksestä. Tutkimus on osa ELY-keskuksen EAKR-rahoituksella toteutettua Eteläpohjalainen kasvuyrittäjyys 2.0 -hanketta.  

 

 

A 19

Matti Ryhänen & Erkki Laitila (toim.)

Yhteistyö- ja verkostosuhteet: Strateginen tarkastelu maidontuotantoon sovellettuna. 2014

ISBN 978-952- 5863-86-4
ISBN 978-952-5863-87-1 (avaa PDF)

Maidontottajat hakevat yhteistyöllä ja verkostoitumisella kilpailuetua. Tämän tutkimusjulkaisun artikkeleissa tarkastellaan yhteistyön ja verkostoitumisen kriittisiä menestystekijöitä, mahdollisuuksia vastata toimintaympäristön muutoksiin sekä millaista menestystä yhteistyöllä ja verkostoitumisella tavoitellaan. Tutkimusartikkelien pohjalta on laadittu käytännön tarpeita varten käsikirja, joka sisältää keskeiset näkökulmat yhteistyön kehittämistä varten.

 

 

A 18

Janne Jokelainen

Vanhan puuikkunan energiakunnostus. 2014

ISBN 978-952-5863-80-2 (avaa PDF)

Miten vanhojen arkkitehtonisesti ja kulttuurihistoriallisesti merkittävien rakennusten ikkunoita voidaan kunnostaa? Tässä tutkimuksessa on vertailtu erilaisia kunnostustapoja ja niiden aiheuttamia kustannuksia ja kunnostuksesta saatuja hyötyjä.

  

 

A 17

Anmari Viljamaa, Seliina Päällysaho & Risto Lauhanen (toim.)

Opetuksen ja tutkimuksen näkökulmia: Seinäjoen ammattikorkeakoulu 2014

ISBN 978-952-5863-78-9

ISBN 978-952-5863-79-6 (avaa PDF)

Tämä kokoomateos on kattava läpileikkaus SeAMKin ja sen asiantuntijoiden toiminnasta. Teos koostuu 40 artikkelista, joiden kirjoittamiseen on osallistunut 68 kirjoittajaa. Kirjan ensimmäinen osa luotsaa SeAMKin ja sen toimintaympäristön kehitystä. Toinen osa dokumentoi henkilökunnan jatkuvaa työtä ammattikorkeakoulun opetuksen kehittämiseksi. Kolmas osa kuvastaa SeAMKin henkilökunnan asiantuntijuuden ja intressien kirjoa. Neljännessä osassa pääpaino on SeAMKin hanketoiminnassa.

 

 

A 16

Sanna Joensuu, Elina Varamäki, Anmari Viljamaa, Tarja Heikkilä & Marja Katajavirta

Yrittäjyysaikomukset, yrittäjyysaikomusten muutos ja näihin vaikuttavat tekijät koulutuksen aikana. 2014

ISBN 978-952-5863-69-7 (avaa PDF)

Yrittäjyys ja yrittäjyyden edistäminen on kansantalouden kannalta välttämätöntä. Suomessa on yrittäjyysvaje, jonka poistamiseksi on tehty monenlaisia yrittäjyyden edistämistoimenpiteitä. Tässä tutkimuksessa on selvitetty opiskelijoiden yrittäjyysaikomuksia ja miten yrittäjyyskasvatuksella koulutuksen aikan niihin on vaikutettu. Tutkimuksen tilastolliset analyysit antavat arvokasta tietoa yrittäjyysopetuksen ja pedagogisten menetelmien vaikuttavuudesta.

 

 

A 15

Minna Zechner (toim.)

Hyvinvointitieto - kokemuksellista, hallinnollista ja päätöksentekoa tukevaa? 2014.

ISBN 978-952-5863-67-3 (avaa PDF)

Artikkelikokoelman teemana on hyvinvointitieto ja sen rooli hyvinvointipalveluissa. Tietoa hyvinvoinnista tuottavat monet tahot mutta vastaako kerätty tieto kansalaisten kokemuksia? Artikkelit ovat syntyneet ESR:n rahoittamassa SOHVI-hankkeessa, jonka tarkoituksena on ollut tuottaa tietoa kanslaisten hyvinvoinnin kokemuksista.

 

A14
Tuomas Hakonen
Bioenergiaterminaalin hankintaketjujen kannattavuus eri kuljetusetäisyyksillä ja -volyymeilla. 2013
ISBN 978-952-5863- 50-5 (avaa PDF)
Bioenergiaterminaalitoiminnan merkitys kasvaa bioenergian lisääntyvistä käyttömääristä ja pidentyvistä kuljetusmatkoista johtuen. Tässä tutkimuksessa bioenergiterminaalin kautta kulkevia hankintaketjuja verrattiin yleisimmin käytettyyn suoraan autokuljetukseen ja tienvarsihaketukseen perustuvaan ketjuun. Tutkimuksessa hyödynnettiin simulointimenetelmää.A 13
Elina Varamäki & Seliina Päällysaho (toim.)
Tapio Varmola - suomalaisen ammattikorkeakoulun rakentaja ja kehittäjä. 2013
ISBN 978-952-5863-47-5
ISBN 978-952-5863-48-2 (avaa PDF)
Hinta: 40 EUR
Seinäjoen ammattikorkeakoulun rehtori Tapio Varmolan 60-vuotisjuhlan kunniaksi koottu juhlakirja on laaja 33 artikkelia sisältävä kokoomateos. Artikkeleissa kuvataan mm. SeAMK:n kehitystä, toimintaa ja pedagogiikan kehittämistä. Omana kokonaisuutena juhlakirjassa on SeAMK:n painopistealueiden tutkimusartikkeleita. Juhlakirja luotaa koko suomalaisen ammattikorkeakoulun historiaa - rakentamista, toimintaa, kehittämistä ja kehittymistä.

Onnittelemme tällä juhlakirjalla rehtori, KT, dosentti Tapio Varmolaa merkittävästä urasta suomalaisen ammattikorkeakoulun rakentajana ja kehittäjänä.A12
Janne Jokelainen
Hirsiseinän tilkemateriaalien ominaisuudet. 2012
ISBN 978-952-5863-45-1 (avaa PDF)
Mitkä tilkemateriaalit sopivat parheiten hirsiseiniin? SeAMK:n konservoinnin koulutusohjelmassa on tehty tutkimus sammalen, pellavan, puukuidun, lasivillan ja polypropeenin ominaisuuksista hirsirakentamisessa.


A11
Elina Varamäki, Kirsti Sorama, Anmari Viljamaa, Tarja Heikkilä & Kari Salo
Eteläpohjalaisten sivutoimiyrittäjien kasvutavoitteet sekä kasvun mahdollisuudet. 2012
ISBN 978-952-5863-43-7 (avaa PDF)
Sivutoiminen yrittäjyys on yhteiskunnassa merkittävä yrittäjyyden ja työnteon muoto, jota on tutkittu kuitenkin melko vähän. Tämä tutkimus lisää tietoa sivutoimiyrittäjien taustoista, motiiveista ja kasvutavoitteista.


A 10
Merja Finne, Kaija Nissinen, Sirpa Nygård, Anu Hopia, Hanna-Leena Hietaranta-Luoma, Harri Luomala, Hannu Karhu & Annu Peltoniemi
Eteläpohjalaisten elintavat ja terveyskäyttäytyminen : TERVAS – terveelliset valinnat ja räätälöidyt syömisen ja liikkumisen mallit 2009 – 2011. 2012
ISBN 978-952-5863-36-9
ISBN 978-952-5863-37-6 (avaa PDF)
Raportissa kuvataan eteläpohjalaisten terveyttä, liikuntaa, ruokatottumuksia ja ravitsemustietämystä, ruoan kuluttamiseen liittyvää elämäntyyliä sekä terveystiedon hankintaa ja muuta median käyttöä. TERVAS – terveelliset valinnat ja räätälöidyt syömisen ja liikkumisen mallit – hankkeen raportti nostaa esiin eteläpohjalaisen terveyskäyttäytymisen erityispiirteitä - näin meillä ja miten muualla Suomessa.


A 9
Elina Varamäki, Juha Tall, Kirsti Sorama, Aapo Länsiluoto, Anmari Viljamaa, Erkki K. Laitinen, Marko Järvenpää & Erkki Petäjä
Liiketoiminnan kehittyminen omistajanvaihdoksen jälkeen : Case-tutkimus omistajanvaihdoksen muutostekijöistä. 2012
ISBN 978-952-5863-30-7 (avaa PDF)
Yritysten omistajanvaihdoksilla on suuri kansantaloudellinen merkitys. Tutkimus kuuluu osana hankkeeseen, jonka tavoitteena on rakentaa mallia, minkä avulla omistajanvaihdoksia voitaisiin nykyistä tehokkaammin hyödyntää osana yritysten liiketoiminnan kehittämistä ja kasvua Etelä-Pohjanmaalla. Tutkimusraportista ilmenee, miten eteläpohjalaisten yritysten liiketoiminta on kehittynyt omistajanvaihdoksen jälkeen. 


A 8
Matti Ryhänen & Kimmo Nissinen (toim.)
Kilpailukykyä maidontuotantoon : toimintaympäristön tarkastelu ja ennakointi. 2011
ISBN 978-952-5863-19-2
ISBN 978-952-5863-20-8 (avaa PDF)
Tutkimuksessa tarkastellaan maitotoimialan toimintaympäristöä ja ennakoidaan siinä tapahtuvia muutoksia. Tutkimuksessa tehtiin SWOT-analyysi, jonka pohjalta julkaisussa on esitetty suosituksia maitotoimialan ja maitotilojen kehittämiseksi.


A 7
Kaija Loppela
"Ryhmässä oppiminen - tehokasta ja hauskaa": Arviointitutkimus PBL-pedagogiikan käyttöönotosta fysioterapeuttikoulutuksessa Seinäjoen ammattikorkeakoulussa vuosina 2005-2008. 2009
ISBN 978-952-5336-98-6
ISBN 978-952-5336-99-3 (avaa PDF)
Seinäjoen ammattikorkeakoulun fysioterapian koulutusohjelman opetussuunnitelma muutettiin kokonaisuudessaan PBL-perustaiseksi ja oppiainejakoisuudesta luovuttiin vuonna 2005. Tämän arviointitutkimuksen tulosten mukaan pedagogiikan kehittäminen on onnistunut hyvin sekä opiskelijoiden, opettajien että harjoittelua ohjaavien fysioterapeuttien kokemuksiin perustuen. Tutkimuksen mukaan PBL-pedagogiikka kehittää oppimista ja opetusta sekä tuo iloa oppimiseen.


A 6
Kari Jokiranta
Konkretisoituva uhka : Ilkka-lehden huumekirjoitukset vuosina 1970-2002. 2008
Väitöskirja (Tampereen yliopisto)
ISBN 978-952-5336-91-7
ISBN 978-952-5336-92-4 (avaa PDF)
Hinta: 5 EUR
Väitöskirja käsittelee huumeongelman konstruointia Ilkka-lehden kirjoituksissa vuosina 1970-2002. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, miten tulkinnat huumeiden käytöstä muotoutuvat ja muuttuvat tutkimusjakson aikana. Näkökulma tutkimuksessa on korostetun maakunnallinen. Tarkoituksena on tarkastella eteläpohjalaista näkökulmaa huumeongelmaan. Aihetta käsitellään sosiaalisen konstruktionismin näkökulmasta. Tutkimusmetodeina työssä ovat retoriikka ja sisällön analyysi.
Eteläpohjalaisuus huumeongelman tulkintanäkökulmana tarkoittaa aktiivisten toimien korostamista. Huumeongelmaa ei niinkään haluta ymmärtää vaan yhteisöä halutaan suojella. Maakunnalliset perinteet näkyvät vaateiden jyrkkyydessä. Asiat halutaan sanoa suoraan ja selkeästi. Jonkun on myös tehtävä jotain ja lehti antaa tähän oman panoksensa esittelemällä persoonallisia ehdotuksia ongelman ratkaisuksi.


 A 5
Varamäki Elina - Saarakkala Matleena - Tornikoski Erno (toim.)
Kasvuyrittäjyyden olemus ja pk-yritysten kasvustrategiat Etelä-Pohjanmaalla. 2007.
ISBN 978-952-5336-76-4
Hinta: 5 €
Kasvuyrittäjyyden edistämisellä on keskeinen merkitys yhteiskunnalliselle, taloudelliselle ja alueelliselle kehitykselle. Varamäen, Saarakkalan ja Tornikosken toimittama julkaisu koostuu 13 tutkimusartikkelista, joissa paneudutaan mm. kasvuyritysten tunnistamiseen, kasvuritysten profiiliin, kasvun lähteisiin, kasvustrategioihin ja kasvuritysten talouteen. Tutkimustulosten pohjalta raporttiin on koottu myös toimenpide-ehdotuksia koskien kasvuyrittäjyyden edistämistä, tutkimusta sekä liiketoiminnan ja yrittäjyyden osaamisen kehittämistä.


A 4
Niskanen Jouni
Community governance. 2006.
ISBN 952-5336-74-3 (avaa PDF)
Mitä on uusyhteisöllisyys ja mikä rooli uusyhteisöllisyydellä on julkisen hallinnon uudistamisen ja hyvinvointipalvelujen tuottamisen mallina? Jouni Niskanen paneutuu tutkimuksessaan laajasti uusyhteisöllisyyden taustateorioihin sekä vertaa uusyhteisöllisyyden konkreettisia ilmenemismuotoja ja sovelluksia Yhdysvalloissa, Britanniassa, Saksassa ja Suomessa.


A 3
Kivipelto Minna
Sosiaalityön kriittinen arviointi: sosiaalityön kriittisen arvioinnin perustelut, teoriat ja menetelmät. 2006.
Väitöskirja (Tampereen yliopisto)
ISBN 952-5336-72-7
Hinta: 20 € (Loppuunmyyty)


A 2
Björkman Jouni
Risk assessment methods in system approach to fire safety. 2005.
Väitöskirja (Helsingin yliopisto)
ISBN 952-5336-59-X
Hinta: 5 €


A 1
Toikko Timo
Sosiaalityön amerikkalainen oppi: yhdysvaltalaisten caseworkin kehitys ja sen yhteys suomalaiseen tapauskohtaiseen sosiaalityöhön. 2001.
Väitöskirja (Tampereen yliopisto)
Hinta: 16 € (Loppuunmyyty)